1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی :آژانس های مسافرتی شهرستان سنندج)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توانمندسازی کارکنان، تصویرذهنی مقصد گردشگری.
سال 1396
پژوهشگران اسرین فتحی(دانشجو)، سید محمد موسوی جد(استاد راهنما)، رضا شافعی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان صنعت جذاب و جایگزین موردتوجه قرارگرفته و تصویر ذهنی از مقصد گردشگری عاملی است که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب مقصد موردتوجه قرار می دهند و این تصویر ذهنی بر رضایت و مقاصد رفتاری گردشگران از اهمیت خاصی برخوردار است و ازآنجایی که منابع انسانی باارزش ترین عامل تولید و مهم ترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمانی به شمار می آید، هدف اصلی این پژوهش تأثیر توانمندسازی منابع انسانی بر ایجاد تصویرسازی ذهنی مقاصد گردشگری است. در این پژوهش بعد از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی، مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی است و ازلحاظ نوع روش، توصیفی (همبستگی) است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که در این راستا، پژوهش در شاخه مطالعات میدانی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان آژانس های مسافرتی شهرستان سنندج می باشد و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از سرشماری استفاده شد و نمونه آماری مشتمل بر 100 نفر از کارمندان و مدیران آژانس های مسافرتی شهرستان سنندج می باشد و حجم نمونه با حجم جامعه برابر گرفته شده است. داده های موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه ای جمع آوری شدند و به منظور تحلیل این داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS و IMOS استفاده شد. در این راستا از آزمون کولموگرف_اسمیرنوف برای مشخص نمودن نرمال بودن توزیع متغیرها و تحلیل عاملی تأییدی (SFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) برای تجزیه وتحلیل دادها و بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. توانمندسازی کارکنان، تصویرذهنی مقصد گردشگری.