1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین اثربخشی ارتباطات داخلی و پذیرش تغییر در کارکنان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اثربخشی ارتباطات، تغییر سازمانی، پذیرش تغییر
سال 1393
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، سامان مهدوی ، صابره محمدی منور

چکیده

تغییر سازمانی برای بقا و ادامه حیات سازمان ها و شرکت های امروزی اجتناب ناپزیر است. آنچه در این میان مهم این است که که با مدیریت صحیح، تغییر را به نفع سازمان رهبری کنیم. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی سنندج می باشد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و داده های جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنف، رگرسیون تک متغیره خطی و کروسکال والیس) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مقاله نشان می دهد که داد رابطه خطی معنی داری بین اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر، تمایل به همکاری در تغییر و پذیرش تغییر در کارکنان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی سنندج وجود دارد و همچنین تفاوت معنی داری بین دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ اثربخشی ارتباطات و پذیرش تغییر وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که برای افزایش پذیرش تغییر در کارکنان، مدیران و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی سنندج باید اثربخشی ارتباطشان را بهبود بخشیده و از این طریق احتمال موفقیت برنامه های تغییر را افزایش دهند.