1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی روابط بین عدالت سازمانی، کار تیمی و وفاداری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
عدالت سازمانی، کار تیمی، وفاداری سازمانی
سال 1394
مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي - دانشگاه شهيد بهشتي
شناسه DOI
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، مریم شهودی ، صدف خلیجیان ، خلیل زندی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط علی بین عدالت سازمانی، کار تیمی، و وفاداری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. در این پژوهش، عدالت سازمانی ب هعنوان متغیر مستقل، وفاداری سازمانی به عنوان متغیر وابسته و کار تیمی ب هعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران ( 824 نفر) بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 250 نفر ب هعنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند.جهت بررسی مؤلفه های مربوط به متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضی ههای پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلف ههای مورد بررسی می توانستند توصیف مناسبی از متغیرهای پژوهش داشته باشند. در این میان مؤلفه عدا لت مراوده ای بیشترین نقش را در توصیف عدالت سازمانی داشت؛ مؤلفه هد فمندی بیشترین نقش را در توصیف کار تیمی و مؤلفه کیفیت گزینه های جانشین، بیشترین نقش را در توصیف وفاداری سازمانی داشت. نهایتاً نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عدالت سازمانی ب هصورت مستقیم و با واسطه کار تیمی بر وفاداری سازمانی تأثیر می گذارد.