1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر یادگیری سازمانی و نوآوری استراتژیک بر عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نوآوری استراتژیک، یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، نوآوری ارزشی
سال 1396
پژوهشگران شبنم صالحی(دانشجو)، پرویز کفچه(استاد راهنما)، سید محمد موسوی جد(استاد مشاور)

چکیده

این مطالعه به بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط در سطح استان کرمانشاه می پردازد. در این مطالعه ابتدا مفاهیم و مبانی نظری مرور شده و سپس با استفاده از مطالعات و پژوهش های پیشین شاخص های اندازه-گیری هریک از مؤلفه ها و ابعاد مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل 944 شرکت کوچک و متوسط استان کرمانشاه بوده است و نمونه آماری274 موردی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان این شرکت ها انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای سنجش روایی آن از روش تحلیل عاملی استفاده شده است و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این بوده است که در کل نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان تأثیر مثبت دارد و همچنین نوآوری استراتژیک و یادگیری سازمانی با هم رابطه مستقیم دارند.