1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر نگرش های کارکنان نسبت به شغل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فرهنگ یادگیری، یادگیری سازمانی، نگرش کارکنان
سال 1396
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، ثریا قاضی ، رضا شافعی

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان ،بررسی تأثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر نگرش های کارکنان نسبت به شغل ، انجام گرفته است که یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده به عنوان توانمندسازی سازمان در کسب بینش و درک از تجربه از طریق آزمایش و تجربه، مشاهده و تجزیه و تمایلی برای ارزیابی شکست ها و موفقیتها قلمداد می شوند. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروهها در درون سازمان است ولی در سازمان یادگیرنده یادگیری سازمان به عنوان یک سیستم کلی مطرح است .در کل سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است. یادگیری فرآیندی است که تغییرات رفتار فرد و سازمان را در بر می گیرد. سازمانهایی که فرهنگ قوی یادگیری را به وجود آورده اند، در ایجاد، دستیابی و انتقال دانش و اصلاح رفتار برای انعکاس دانش و ایده ها به خوبی عمل می کنند.