1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ریسک ادراک شده بر رضایت مشتریان و تمایل آنها به پذیرش و پرداخت بهای کالاهای لوکس در صنعت لوازم خانگی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رضایت مشتری؛ ریسک ادراک شده؛ صنعت لوازم خانگی؛ کالاهای لوکس؛ سنندج
سال 1396
پژوهشگران محمد سروریان(دانشجو)، سید محمد موسوی جد(استاد راهنما)، فخرالدین معروفی نقدهی(استاد مشاور)

چکیده

امروزه رضایت مشتری اهمیت فزاینده ای هم در سازمان های تولیدی و هم در سازمان های خدماتی پیدا کرده است. در این میان، صنعت لوازم خانگی به عنوان یکی از بزرگترین و پرقدمت ترین زیرشاخه ترین صنایع همواره نیازمند گسترش و توسعه بوده که کلید اصلی پیشرفت این صنعت در گرو رضایت و وفادری مشتریان است. با توجه به اهمیت رضایت مشتری در این عرصه تجاری در پژوهش حاضر تأثیر ریسک بر رضایت مشتریان و تمایل آنها به پذیرش و پرداخت بهای کالاهای لوکس در صنعت لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ جمع آوری اطلاعات، جزو تحقیقات مقطعی، از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ارتباط متغیرها از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهر سنندج میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد بین ارزش ادراک شده مشتری و میزان رضایت مشتریان و تمایل آنها به پذیرش و پرداخت بهای کالاهای لوکس در صنعت لوازم خانگی رابطه معنیداری وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر بسیار قوی بدست آمد. یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که مقدار ضریب تبیین تصحیح شده 09830 بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که 83 درصد تغییرات در رضایت مشتریان و تمایل آنها به پذیرش و پرداخت بهای کالاهای لوکس در صنعت لوازم خانگی به ریسک ادراک شده مشتری مربوط میشود .