1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رتبه بندی موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده با رویکرد تصمیم گیری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، مدل معادلات ساختاری، تاپسیس، تصمیمگیری چندمعیاره
سال 1399
پژوهشگران مهدی عزیزی(دانشجو)، فرهاد وفایی(استاد راهنما)، سید محمد موسوی جد(استاد مشاور)

چکیده

این مطالعه به رتبه بندی موانع ایجاد سازمان یادگیرنده با استفاده از رویکرد تئوری تصمیمگیری چندمعیاره و مدل معادلات ساختاری در شعب بانک سپه شهر کرمانشاه می پردازد. هدف اصلی این پژوهش رتبهبندی موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده است. با بررسی و مطالعه پیشینه پژوهش و مبانی نظری، موانع مهم ایجاد سازمان های یادگیرنده شناسایی شده و مدلی برای رتبهبندی این موانع طراحی شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان بانک سپه شهر کرمانشاه تشکیل دادهاند. با توجه به اینکه دو نوع پرسشنامه برای این پژوهش طراحی شده است، تعداد نمونه برای مدل معادلات ساختاری نسل دوم بر اساس روش نمونهگیری بارکلای و همکاران تعداد 50 نمونه انتخاب شده است و برای روش تئوری تصمیمگیری چندمعیاره با توجه به تعداد 18 شعبه بانک سپه،تعداد 18 نمونه انتخاب شده است.ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه براساس موانع سازمان یادگیرنده که با مطالعه آثار پیتر سنگه در پژوهش امیر البدوی و رضا شفاعی (1381) ذکر شده ، طراحی شده است.پنج معیار موانع فرهنگی، مقاومت مدیران، فقدان زمان کافی برای یادگیری، محیط سیاسی درون سازمان به عنوان موانع مورد سنجش قرار گرفت. یافتهها نشان داد که موانع فرهنگی مهمترین مانع بر راه ایجاد سازمان یادگیرنده و در میان موانع فرهنگی، عادتهای فکری غلط نیز دارای بیشترین اهمیت می باشد و همچنین با رتبهبندی شعب با استفاده از روشهای تئوری تصمیمگیری چندمعیاره شعبه 6 (شهید بهشتی) با کمترین فاصله تا مفهوم ایدهآل سازمان یادگیرنده رتبه یک را کسب کرد. برای رسیدن به یک اجماع برای رتبهبندی موانع یاد شده، رتبهبندیهای بدست آمده از مدل معادلات ساختاری نسل دوم و روش تئوریهای تصمیمگیری چندمعیاره مجددا بر اساس روشهای ادغام (میانگین رتبهها و بردا ) رتبهبندی کرده که نتایج نشان داد که برای مانع فرهنگی(عادتهای فکری غلط) به عنوان مهمترین مانع اجماع وجود دارد.و همچنین ضریب همبستگی 0.991 میان رتبهبندیهای روش بردا و میانگین رتبهها نشان داد که همبستگی میان روشهای رتبهبندی مثبت و نتایج حاصل قابل اتکا میباشد. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران منطقه و مدیران شعب بانک سپه شهر کرمانشاه مفید باشد و در پایان نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارائه شده است.