1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بازارگرایی نیروی فروش و پیاده سازی نوآوری نیروی فروش با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ سازمانی نوآورانه ( مطالعه موردی : شعبه های بانک ملت غرب کشور)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بازارگرایی، خلاقیت، نیروی فروش، فرهنگ سازمانی نوآورانه، بانک ملت غرب کشور
سال 1396
پژوهشگران فخرالدین معروفی نقدهی ، سید محمد موسوی جد ، سید آرمان راستاد

چکیده

مشتری گرایی فروشنده یکی از ویژگی های مهم فروشنده است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که رابطه مثبتی بین مشتری گرایی و خلاقیت فروشنده و عملکرد وجود دارد. از طرف دیگر، نوآوری، معرفی و بکارگیری ایده ها، فرایندها، فناوری ها یا محصولات است که برای سازمان جدید و مفید هستند، که خود نقش کلیدی را بازی می کند. لذا در این مطالعه بررسی بررسی اثر بازارگرایی نیروی فروش بر خلاقیت، پیاده سازی نوآوری و عملکرد آن پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان نیروی فروش در شرکت های پخش و توزیع البرز، شرکت بیمه ایران، بانک ملی و خودروسازی ایران خودرو تشکیل داده که تعداد این کارکنان برابر با 12139 نفر بوده است که بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه ها را 1160 نفر برای کارکنان نیروی فروش در دسترس (غیر تصادفی) تعیین گردید. در این مطالعه از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و اطلاعات به دست آمده در دو بخش توضیفی و تحلیلی تحلیل گردید. نتایج حاکی از تاثیر تمامی ابعاد بازاررگرایی (مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی درون-عاملی) بر خلاقیت، پیاده سازی نوآوری و عملکرد نیروی فروش بود.همچنین مشخص شد که بازارگرایی بر روی خلاقیت نیروی فروش توسط وابستگی درونی کار و وابستگی درونی نتیجه، بر روی پیاده سازی نوآوری توسط فرهنگ سازمانی نوآورانه و نظارت مبتنی بر رفتار و بر روی عملکرد نیروی توسط خلاقیت نیروی فروش و پیاده سازی نوآوری نیروی فروش تاثیر مثبت داشت که این خود نقش پر رنگ مدیران و مسئولان شرکت های مورد بررسی در جهت اهمیت به بازارگرایی در شرکت را، بیش از بیش آشکار می سازد.