1403/03/08
سید محمد موسوی جد

سید محمد موسوی جد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رفتارهای کارآفرینانه ، فرهنگ سازمانی ، کسب و کارهای کوچک و متوسط
سال 1399
مجله مديريت فردا
شناسه DOI
پژوهشگران سید محمد موسوی جد ، آرمان احمدی زاد ، حیدر محمدی

چکیده

داشتن روحیه و رفتار کارآفرینی برای شرکت های کوچک و متوسط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، تا بتوانند خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند. این رفتار باید در دل فرهنگ آن سازمان نهادینه شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج تشکیل می دهند که اسامی شرکت های کوچک و متوسط به تعداد 120 شرکت توسط شرکت شرکهای صنعتی سنندج اعلام شد. که با توجه به تعداد شرکت ها و استفاده از جدول مورگان تعداد 92 از صاحبان این صنایع کوچک متوسط به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. ﭘﺲ از تکمیل پرسشنامه ها، داده ﻫﺎی گردآوری شده ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی SPSS در دو حوزه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با رفتارهای کارآفرینانه ارتباط دارد. ولی مدیران این کسب و کارها در میان ابعاد فرهنگ سازمانی بیش ترین بها را به ارزش های بنیادین داده و همچنین از نظر آن ها هدف گذاری رابطه ی معکوسی با رفتارهای کارآفرینانه داشت.