25 تیر 1397
عادل سي و سه مرده

عادل سی و سه مرده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج دانشگاه کردستان
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن: 09183710236
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان رساله: بررسی صفات فیزیولوزیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در گندم
 • کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه تهران ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تغییرات محتوای یونی اندامهای مختلف گندم تحت تنش شوری
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، بوعلی سینا ، ایران (1371 - 1375)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مقاومت به سرما و یخبندان در گندم
 • پتانسیل عملکرد در شرایط دیم
 • مقاومت به خشکی در گندم
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395) اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی): شانزدهم; 69-86
2
محمد حسین سدری، احمد گلچین، ولی فیضی اصل، عادل سی و سه مرده (1395) تأثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیۀ رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 47_3; 471-490
3
محمد حسین سدری، احمد گلچین، ولی فیضی اصل، عادل سی و سه مرده (1395) اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیمهای متفاوت رطوبتی زراعت دیم ایران: 5; 63-85
4
Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2016) Funneliformis mosseae fungi changed essential oil composition in Trigonella foenum graecum L., Coriandrum sativum L. and Nigella sativa L. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH: 28; 1-12
5
فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1394) غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی به نژادی گیاهان زراعی و باغی: 3-2; 215-228
6
Ebrahim Roohi, zainolabedin tahmasbi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Adel Siosemardeh (2015) Association of Some Photosynthetic Characteristics with Canopy Temperature in Three Cereal Species under Soil Water Deficit Condition Journal of Agricultural Science and Technology: 17; 1233-1244
7
siamak farjam, Hamdollah kazemi arbat, Adel Siosemardeh, Mehrdad Iarnia, Asaad Rokhzady (2015) Effects of salicylic and ascorbic acid applications on growth, yield, water use efficiency and some physiological traits of chickpea (Cicer arietinum L.) under reduced irrigation LEGUME RESEARCH: 38; 66-71
8
کاظم ساعدی، عادل سپهری، محمد پسرکلی، حسن قره داغی، عادل سی و سه مرده (1394) اثر چرای دام و مراحل فنولوژی بر ذخایر کربوهیدرات های محلول و ازت در سه گونه مهم مرتعی (Bromus tomentellus، Cephalaria kotschyi و Ferula haussknekhtii) در مراتع زردوان سارال کردستان مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: 68-2; 499-516
9
غلامرضا حیدری، بهنام حسن زاده، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، یحیی امام، محمد مجیدی (1394) اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) زراعت دیم ایران: 1; 29-44
10
Bahman Bahramnejad, Sirwan Nasri, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh (2015) Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Journal of Plant Physiology and Breeding فیزیولوژی و اصلاح گیاهان (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 5; 55-66
11
Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Hedieh Badakhshan (2014) Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Journal of Plant Nutrition: 37; 2255-2269
12
siamak farjam, Adel Siosemardeh, Hamdollah kazemi arbat, Mehrdad Iarnia, Asaad Rokhzady (2014) Response of chickpea (Cicer arietinum L.) to exogenous salicylic acid and ascorbic acid under vegetative and reproductive drought stress conditions JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY-ANGEWANDTE BOTANIK: 87; 80-86
13
عادل سی و سه مرده، فریده صادقی، همایون کانونی، بهمن بهرام نژاد، سونیا غلامی (1393) اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 16; 91-108
14
15
عادل سی و سه مرده، سونیا غلامی، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی، فریده صادقی (1393) اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار، فعالیتآنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات: 16; 109-124
16
Maghroof Siosemardeh, Motaleb Bayzidi, Adel Siosemardeh (2014) The studding of Accuracy of Soil Moisture Measurement by Time Domain reflectometry (TDR) Journal of Applied Science and Agriculture: 9; 519-523
17
Ebrahim Roohi, zainolabedin tahmasbi, Seyed Ali Mohammad Modarres Sanavy, Adel Siosemardeh (2013) Comparative Study on the Effect of Soil Water Stress on Photosynthetic Function of Triticale, Bread Wheat, and Barley Journal of Agricultural Science and Technology: 15; 215-228
18
وریا ویسانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، حسن احمدی، هیمن عباسی (1392) تأثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (Glycine max L.) گیاه و زیست بوم: سال 9 ویژه نامه 1-34; 75-96
19
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1392) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی در سه رقم توت فرنگی علوم باغبانی ایران: 2; 129-136
20
عادل سی و سه مرده، معصومه خالوندی، بهمن بهرام نژاد، ابراهیم روحی (1391) اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئینهای محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 43; 573-588
21
Hamid Fateh, Adel Siosemardeh, Masgod Karimpor, E. Sharifi (2012) Effect of drought stress on photosynthesis and physiological characteristics of barley The International Journal of Farming and Allied Sciences: 2; 33-41
22
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012) Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Plant Omics Journal: 5; 68-84
23
Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2012) Changes in antioxidant enzymes activity and plant performance by salinity stress and zinc application in soybean (Glycine max L Plant Omics Journal: 5; 60-67
24
25
ابراهیم روحی، زین العابدین طهماسبی، سید علی محمد مدرس ثانوی، عادل سی و سه مرده (1390) ارزیابی میزان انتقال مجدد ذخایر ساقه به دانه با استفاده از خشکانندههای شیمیایی و ارتباط آن با تبادلات گازی در ژنوتیپهای گندم، جو و تریتیکاله تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات: 4; 191-208
26
Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2011) Physiological responses of soybean (Glycine max L.) to zinc application under salinity stress Australian Journal of Crop Science: 5; 1441-1447
27
Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, P c Struik, Yousef Sohrabi (2011) Effect of drought stress and subsequent recovery on protein, carbohydrate contents, catalase and peroxidase activities in three chickpea (Cicer arietinum) cultivars Australian Journal of Crop Science: 5; 1255-1260
28
عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1390) اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 42; 585-596
29
حسن احمدی، وریا ویسانی، عادل سی و سه مرده (1390) تاثیر زمان سمپاشی و توان رقابتی ارقام مختلف گندم آبی در کنترل علفهای هرز فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی): 11; 63-82
30
Adel Siosemardeh, zhila Osmani, Bahman Bahramnejad, khabat Vahabi, Ebrahim Roohi (2011) Identification of AFLP marker associated with stress tolerance index in Sardari wheat ecotypes Journal of Agricultural Science and Technology: 0; Inpress
31
شهرام الیاسی، داوود ارادتمند اصل، ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده (1389) اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع مادهی خشک دانه ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز: 16; 19-28
32
حمید فاتح، عادل سی و سه مرده، مسعود کریمپور (1389) اثرات پرایمینگ بذر و تاریخ کاشت بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و عملکرد نخود در شرایط دیم فن آوری تولیدات گیاهی (پژوهش کشاورزی): 10; 1-16
33
Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh, Behrooz Sarabi (2011) Effects of different amino acids on somatic embryogenesis of strawberry (Fragaria 3 ananassa Duch.) ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 9; 725-731
34
Naser Ghaderi, Adel Siosemardeh (2011) Response to Drought Stress of Two Strawberry Cultivars (cv. Kurdistan and Selva) journal Horticulture, Environment, and Biotechnology: 52; 1-6
35
Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Estroik Pavel, Yousef Sohrabi (2010) Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Australian Journal of Crop Science: 4; 580-585
36
Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2010) The effects of exogenous proline and osmotic stress on morpho-biochemical parameters of strawberry callus African Journal of Biotechnology: 9; 3766-3779
37
علی احمدی، عادل سی و سه مرده، کاظم پوستینی، اسماعیل پور جهرمی (1388) سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکی مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 0; 181-195
38
عادل سی و سه مرده، خسرو محمدی، ابراهیم روحی، مجید آقاعلیخانی، علی مختص بید گلی (1388) پاسخ فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم دیم به تنش سرما تولید گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات: 2; 93-112
39
ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده (1388) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر AFLP و صفات زراعی مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی: 47; 301-319
40
Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2009) The Effects of Carbohydrate Source and Concentration on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences: 1; 76-80
41
ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده (1388) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های گندم سرداری با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP ژنتیک نوین-انجمن ژنتیک ایران: 4; 39-48
42
ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده (1387) بررسی تبادلات گازی در ژنوتیپ های مختلف گندم (Triticum aestivum) در شرایط تنش خشکی به زراعی نهال و بذر(نهال و بذر سابق): 24; 45-62
43
Ali Ahmadi, Valiollah Mohammadi, Adel Siosemardeh, Kazem Poustini (2008) Mechanism of Wheat Yield Increase under Various Water Regimes American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences: 7; 807-811
44
سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی، معروف سی و سه مرده (1386) کاربرد شبکه های مصنوعی عصبی و رگرسیون چند متغییره در برآورد عملکرد گندم دیم منطقه قروه استان کردستان پژوهش کشاورزی(آب، خاک و گیاه در کشاورزی) فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور: 7; 41-48
45
Ali Ahmadi, Adel Siosemardeh, Kazem Poustini, Esmail PoorJahromi (2007) Influence of osmo and hydropriming on seed germination and seedling growth in wheat (Triticum aestium L.) cultivars under different moisture and temprature conditions PAKISTAN JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES: 10; 4043-4049
46
Kazem Poustini, Adel Siosemardeh, Majid Ranjbar (2007) Proline accumulation as a response to salt stress in 30 wheat (Triticum aestivum L.) cultivars differing in salt tolerance Genetic Resources and Crop Evaluation: 54; 925-934
47
Adel Siosemardeh, Ali Ahmadi, Kazem Poustini, Valiollah Mohammadi (2006) Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions FIELD CROPS RESEARCH: 98; 222-229
48
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، سید صابر شاهویی (1385) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 37; 45-55
49
ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده (1384) بررسی تبادلات گازی و ثبات وزن دانه در ژنوتیپ های مختلف جو تحت شرایط تنش خشکی به زراعی نهال و بذر(نهال و بذر سابق): 21; 191-211
50
عادل سی و سه مرده، علی احمدی، کاظم پوستینی، حسن ابراهیم زاده (1383) عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 35; 83-96
51
عادل سی و سه مرده، منیژه سبک دست، کاظم پوستینی (1383) واکنش مقادیر سدیم، پتاسیم و کربوهیدرات های محلول به سطوح شوری ناشی از NaCl در گندم مجله پژوهشهای صنایع غذایی دانشگاه تبریز (دانش کشاورزی سابق): 12; 133-140
52
53
علی احمدی، عادل سی و سه مرده، عبدالعلی عالمی (1383) مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد چهار رقم گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 35; 921-931
54
علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1383) اثر تنش خشکی بر کربوهیدراتهای محلول، پرولین و کلروفیل در چهار رقم گندم سازگار با شرایط اقلیمی ایران مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 83; 753-763
55
Kazem Poustini, Adel Siosemardeh (2004) Ion distribution in wheat cultivars in response to salinity stress FIELD CROPS RESEARCH: 85; 125-133
56
علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1382) روابط بین شاخصهای رشد، مقاومت به خشکی و عملکرد در کولتیوارهای گندم اصلاح شده برای اقلیمهای مختلف ایران در شرایط تنش و تنش خشکی مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 34; 667-679
57
کاظم پوستینی، عادل سی و سه مرده (1380) نسبت پتاسیم به سدیم و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران): 32; 525-532
مقاله ارائه‌شده
1
Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017) The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis subnitens BORNM 3rd international conference on agricultural engineering and natural resources, Iran, Tehran
2
Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017) The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis scrobiculata 3rd international conference on agricultural engineering and natural resources, Iran, Tehran
3
فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1395) ارتباط برخی صفات مورفولوژیکی با تحمل سرمای زمستانه در توت فرنگی اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، ایران، همدان
4
فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1395) ارزیابی تحمل به سرمای برخی ارقام توت فرنگی تحت شرایط سرمادهی کنترل شده اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، ایران، همدان
5
نیلوفر محمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395) ارزیابی عملکرد و اجسای عملکرد سیب زمینی تحت دورهای مختلف آبیاری قطرهای اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی، ایران، همدان
6
سیامک فرجام، عادل سی و سه مرده، حمدالله کاظمی اربط، مهرداد یارنیا، اسعد رخزادی (1395) اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد، پرولین و خسارت به غشای سلول در دو رقم نخود ششمین همایش ملی حبوبات ایران، ایران، خرم آباد
7
ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394) تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابکردان (Helianthus annus L) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
8
ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394) تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابکردان (Helianthus annus L) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
9
سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394) بررسی الگوی بیان ژن TaSC تحت تنش شوری در دو رقم گندم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
10
سعید احدی، اسعد معروفی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1394) بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تجمع پرولین در دو رقم گندم هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
11
ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394) بهبود خصوصیات کیفی برخی ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد عناصر روی و مس هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
12
زینب رحیمی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394) ارزیابی شاخصهای رشد ارقام حساس )گاسکوژن( و مقاوم )آذر 2( به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
13
الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394) اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر عملکرد دو رقم نخود دسی و کابلی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
14
الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394) اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر خصوصیات مورفولوژیک در دو رقم نخود دسی و کابلی هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
15
ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
16
ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
17
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393) اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران، کرج
18
لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) مقایسه اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
19
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393) اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم دومین همایش ملی گیاهان داروئی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
20
لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) اثر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپهای گندم سرداری دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، ایران، همدان
21
یوسف سهرابی، امیر احمدی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1393) تأثیر کاربرد کود گوگرد و روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط تنش خشکی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
22
ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393) عوامل مؤثر بر تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم های آبیاری بارانی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
23
ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393) روش های تخمین تلفات تبخیر و باد بردگی در سیستم های آبیاری بارانی هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
24
نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی، عادل سی و سه مرده (1392) تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوم اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
25
نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی، عادل سی و سه مرده (1392) تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت رقم mv500 در کشت دوم اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
26
شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392) ارزیابی اجزای عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی، ایران، همدان
27
GHASEMI shiva, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi (2013) Evaluation of grain filling duration and rate of different chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes in irrigated and dryland conditions The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
28
GHASEMI shiva, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi (2013) Variation of chickpea (Cicer ariatinum L.) Genotypes in osmotic adjustment under drought stress The Second International Conference on Agriculture and Natural Resources, Iran, Kermanshah
29
شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392) ارزیابی اثر تنش خشکی بر سرعت و دوام پر شدن دانه و ارتباط آن با اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود زراعی دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، ایران، یزد
30
Adel Siosemardeh, maghsome Khalvandi, Bahman Bahramnejad, Ebrahim Roohi (2013) Responses of proline, lipid peroxidation, cell membrane stability and antioxidative enzymes in wheat landraces under drought stress The 1st International Scientific Agricultural Conference, Iraq, Sulaimani
31
Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013) Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) 11th lranian Mycological Congress, Iran, Rasht
32
مسعود کریمپور، حمید فاتح، عادل سی و سه مرده، تقی وحیدیان کامیار (1392) اثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاری دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ایران، ارومیه
33
سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فریده صادقی (1392) اثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای نخود ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران، سنندج
34
درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391) تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شدت های مختلف تنش خشکی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ایران، تهران
35
سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فریده صادقی (1391) ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)، ایران، اصفهان
36
فریده صادقی، عادل سی و سه مرده، سونیا غلامی (1391) اثر تنش خشکی بر هدایت روزنهای و پرکسیداسیون لیپیدها در تعدادی از ژنوتیپهای نخود اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)، ایران، اصفهان
37
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391) بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم توت فرنگی اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (غیر زیستی)، ایران، اصفهان
38
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391) بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی اولین همایش ملی توت فرنگی ایران، ایران، سنندج
39
مصطفی رفیعی پور، قادر میرزاقادری، هدیه بدخشان، عادل سی و سه مرده (1391) ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl. و Triticum dicoccoides Aschers.) با استفاده از نشانگر ریزماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
40
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، رحیم نیکخواه (1390) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توتفرنگی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، اصفهان
41
مسعود کریمپور، عادل سی و سه مرده، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری، حمید فاتح (1390) اثر کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم زمستانه تحت تنش خشکی پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، ایران، سنندج
42
معصومه خالوندی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1389) اثر تنش خشکی در زمان گلدهی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گندم سرداری چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
43
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده، کاوه اللهوردی پور (1389) اثر مواد بیولوژیک و تریکودرمین-b بر کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود (Fusarium oxysporum f.sp ciceris)پژوهش ثبت شده تحت شرایط مزرع ای در استان کردستان چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
44
محمد گردکانه، علی اکبر مظفری، عادل سی و سه مرده (1388) اثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی دو رقم توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch..) ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، رشت
45
فرهاد کرمی، عادل سی و سه مرده، تیمور جوادی، یاور وفایی (1388) ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو ششمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران، رشت
46
Farhad karami, Taimoor javadi, Adel Siosemardeh, Yavar Vafaee (2008) preliminary study of fruiting in some apricot (prunus armeniaca L.) under frost spring international symposium of aprod breeding and culture
47
ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده، خبات وهابی (1386) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گندم سرداری با استفاده از مارکر AFLP دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور)، ایران، سنندج
48
عادل سی و سه مرده، ژیلا عثمانی (1386) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گندم سرداری بر اساس صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی ( غرب کشور)، ایران، سنندج
49
عادل سی و سه مرده (1386) نقش دانش هسته ای در توسعه کشاورزی با تاکید بر جنبه های فیزیولوژیکی گیاهان زراعی کشاورزی تحقیقات و توسعه پایدار، ایران
50
علی احمدی، کاظم پوستینی، عادل سی و سه مرده، حیدر مرادی (1385) ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم آبی با علفهای هرز در شرایط استان کردستان اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
51
عادل سی و سه مرده، سید محمدطاهر حسینی، پرویز فتحی (1385) کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغییره در پیش بینی عملکرد گندم دیم منطقه قروه کردستان اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
52
عبدالله قوامی، بهزاد شاه مرادی، رحمت صادقی، عادل سی و سه مرده (1385) برسی وضعیت مواد زاید صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرک های صنعتی شهر سنندج در سال 1385 نهمین همایش ملی بهداشت محیط، ایران، اصفهان
53
Naser Ghaderi, Adel Siosemardeh, Saber Shahoi (2005) The effect of water stress on some physiological characteristic in Rasheh and Khoshnave grape cultivars. International workshop on advances in grapevine and wine research
54
عادل سی و سه مرده (1384) ارزیابی ارقام گندم حساس و مقاوم به خشکی از لحاظ قابلیت استخراج آب از خاک. نهمین کنگره علوم خاک ایران و سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، تهران
55
معروف سی و سه مرده، عادل سی و سه مرده (1384) بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم نهمین کنگره علوم خاک ایران و سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، تهران
56
ایرج طهماسبی، عادل سی و سه مرده (1383) اثر سطوح تنش خشکی بر غلظت کلروفیل پرولین کربوهیدرات محلول و درصد جوانه زنی در گندم هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
57
ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده، ر. حسامی (1383) ارزیابی تبادلات گازی و کاهش وزن دانه ارقام مختلف جو دیم تحت تاثیر خشک کننده های شیمیایی هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
58
عادل سی و سه مرده، علی احمدی، کاظم پوستینی (1383) ارتباط بین مقاومت به خشکی با پایداری غشاء سلولی و فعالیت آنزیمهای پراکسیدازی در گندم هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران، گیلان
59
Adel Siosemardeh, Ali Ahmadi, Kazem Poustini, Hassan Ebrahimzadeh (2003) stomatal and non stomatal factors controling photosynthesis and their relationship with drought resistance in wheat cultivars The 1st international wheat conference, Iran
60
Kazem Poustini, Adel Siosemardeh (2003) Interaspecific diferences in physiological responces of iranian wheat cultivars to salinity stress in field conditions The 1st international wheat conference, Iran
61
Adel Siosemardeh, Kazem Poustini (2003) The effect of salinity on Na, K and proline accumulation in relation to water potential in 30 wheat cultivars The 1st international wheat conference, Iran
62
عادل سی و سه مرده، کاظم پوستینی، معروف سی و سه مرده (1381) بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و درصد پروتئین دانه 25 رقم گندم در شرایط مزرعه ای. اولین کنگره گندم، ایران، تهران
63
Ali Ahmadi, Valiollah Mohammadi, Adel Siosemardeh, Kazem Poustini (2002) Evaluation of wheat yield and drought resistance indices across water regimes in Proc. 6th International Symposium on Digital Signal Processing for Communication Systems (DSPCS’2002)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
عادل سی و سه مرده (1388) ارزیابی عوامل به زراعی و به نژادی موثر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان معاونت برنامه ریزی استانداری کردستان
3
عادل سی و سه مرده (1388) ارزیابی خواص کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم در شرایط اقلیمی استان کردستان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
4
ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1387) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی معاونت مدیریت و برنامه ریزی استانداری کردستان
5
6
7
عادل سی و سه مرده، رحمت صادقی (1385) تعیین نوع و میزان مواد خطرناک (مشمول کنوانسیون بازل در استان کردستان) سازمان حفاظت و محیط زیست استان کردستان
8
9
عادل سی و سه مرده (1383) بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به خشکی در دوره زایشی و پرشدن دانه در 11 رقم گندم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
پایان‌نامه
1
آرمان جمالی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1396) ارزیابی روابط منبع و مخزن در ارقام مختلف گندم دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی
2
چنور خانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1396) ارزیابی اثرات برخی محرک های رشد بر عملکرد و صفات فیریولوژیکی سویا
3
4
سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395) اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی
5
سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395) اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی
6
فریده مرادخانی، عادل سی و سه مرده، ایرج طهماسبی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395) اثر پرایمینگ بذر برشاخصهای رشد و عملکرد گندم دیم
7
فرهاد کرمی، منصور غلامی، عادل سی و سه مرده، احمد ارشادی (1395) غربالگری برخی ارقام توت فرنگی در پاسخ به دماهای پایین براساس ویژگیهای مورفولوژیکی
8
عهدیه عبدی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1395) اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و کیفیت دانه دو رقم نخود
9
10
سمیه صابری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394) ارزیابی شاخص های رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک سیب-زمینی تحت تأثیر دورهای آبیاری قطره ای
11
الهام سینایی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده (1394) اثرات قارچ میکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد، اجزاء عملکرد و گره زایی دو رقم نخود (Cicer arietinum)
12
صنم مهرزاده، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394) اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سیب زمینی(Solanumtuberosum)
13
ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394) تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (Helianthus annus L)
14
سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394) بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم (Triticum aestivum)
15
پروانه خزایی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1394) اثر آبیاری نواری سطحی و بارانی روی بهره وری آب و عملکرد گندم در شهرستان کنگاور
16
ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) اثر محلولپاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف گندم دیم
17
بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1393) اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و تنظیم اسمزی در سه رقم گندم تحت شرایط مزرعه
18
19
لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393) اثر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های گندم سرداری
20
21
نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1393) بررسی اثر محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های مختلف گندم سرداری
22
برزان رجبی، عادل سی و سه مرده، علی جلیلیان، رحمان رجبی (1392) اثر محلولپاشی اوره بر پروتئین دانه و انتقال مجدد ازت در اکوتیپهای گندم سرداری
23
24
نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی، عادل سی و سه مرده (1392) اثر تراکم وکود ازت بر کیفیت علوفه و عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم Mv500 در کشت دوم
25
شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392) اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و روابط آبی ژنوتیپهای نخود در ارتباط با عملکرد
26
محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، عادل سی و سه مرده (1392) ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی به تنش شوری
27
شهرام بامیران، ایرج طهماسبی، عادل سی و سه مرده (1391) اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روند رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم
28
29
30
31
32
درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391) ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و محدودیت منبع و مقصد تحت شدتهای مختلف خشکی در اکوتیپهای گندم سرداری
33
خبات ورمزیاریان، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1391) تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک شش رقم نخود (Cicer arietinum L.)
34
هیوا فرهمندی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1391) اثرات کود ازته و تاریخ برداشت بر آنالیز رشد و برخی خصوصیات کیفی در ذرت علوفه ای به عنوان کشت دوم
35
36
امیر احمدی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1390) اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays) تحت تنش خشکی
37
38
وریا ویسانی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1389) اثر روی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سویا (Glycine max) تحت تنش شوری
39
40
41
حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389) اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان
42
عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389) اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان
43
سمیه ونایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389) اثرات تنش سرما و یخ زدگی در مراحل مختلف رشد بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نخود
44
محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388) اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان
45
Majid Ranjbar, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Alireza Evazi (2010) اثر برگ ریزی بر روابط متقابل منبع و مخزن در آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی
46
ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده، براتعلی سیاه سر، خبات وهابی، ابراهیم روحی (1386) بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گندم سرداری با استفاده از مارکر AFLP
کتاب
1
کاظم پوستینی، عادل سی و سه مرده، محسن زواره، شهاب مداح حسینی (1385) عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرایندها شابک:9640352357
2
علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1385) فیزیولوژی گیاهان زراعی چاپ دوم شابک:964034415
3
علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1380) فیزیولوژی گیاهان زراعی شابک:964034415
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • غلامحسين احمدي
  نام و نام خانوادگی: غلامحسین احمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زراعت
  رساله:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1391 - 1393)
 • معاون اداری مالی دانشگاه (1386 - 1389)
 • رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (1385 - 1386)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه کردستان (1383 - 1385)
بیشتر