1402/09/13
عادل سی و سه مرده

عادل سی و سه مرده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6503932190
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج دانشگاه کردستان
تلفن: 09183710236

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان رساله: بررسی صفات فیزیولوزیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در گندم
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، بوعلی سینا ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد زراعت ، دانشگاه تهران ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان رساله: بررسی تغییرات محتوای یونی اندامهای مختلف گندم تحت تنش شوری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The effect of seed priming treatments and foliar application of vitaspirin and urea on wheat grain yield under dryland conditions Firooze Sharifi Kaliani, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, saeeid jalai honarmand (2023)
پاسخ‌های مورفو-فیزیولوژیکی گیاه گلرنگ به انواع خاک‌ورزی در شرایط دیم شهرام الیاسی، علیرضا پیرزاد، جلال جلیلیان، ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده (1402)
Effects of different tillage on morpho-physiological traits of dryland chickpea (Cicer arietinum L.) Shahram Eliasi, Alireza Pirzad, Jalal Jalilian, Ebrahim rohi, Adel Siosemardeh (2023)
Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Layegh Moradi, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Bahman Bahramnejad, Farzad Hosseinpanahi (2023)
Shifting the Sowing Date of Winter Wheat as a Strategy for Adaptation to Climate Change in a Mediterranean-Type Environment Behnam Rezaie, Farzad Hosseinpanahi, Adel Siosemardeh, Mohammad Darand, Mohammad Banayyan (2022)
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Wild) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری لایق مرادی، ابراهیم روحی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1401)
بررسی اثر برخی عوامل ساختمان آبپاش، سامانه آبیاری و مدیریت آن بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی ندا کریمی، دریا دهقان، شاهو مولودی، عادل سی و سه مرده، عیسی معروف پور (1401)
اثرآبیاری تکمیلی بر تجمع اسمولیت های سازگار و صفات فیزیولوژیکی، در ارقام گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، مراحم آشنگرف (1401)
Irrigation management evaluation of multiple irrigation methods using performance indicators Amin Seyedzadeh, parvaneh khazaei, Adel Siosemardeh, Eisa Maroufpoor (2022)
اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های TaNIP و TaSCدر دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1401)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه، درصد پروتئین و غلظت برخی عناصر غذایی در دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1401)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم در استان کردستان فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، پرویز فتحی (1400)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
بررسی روابط بین شاخص های رشد و عملکرد در لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط فاریاب و دیم خسرو ارشادی منش، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت های سازگار و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کینوا لایق مرادی، ابراهیم روحی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1400)
اثر پرایمینگ بذر بر شاخص برداشت، عملکرد دانه و اجزاء آن در سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم کیانوش صفری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، شهریار ساسانی (1399)
رابطه صفات نموی با عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، محمدرضا جلال کمالی (1399)
اثر محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات زراعی، عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم دیم در استان کردستان ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به تنش خشکی آخر فصل غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، محمدرضا جلال کمالی (1399)
Morphological and yield responses of 20 genotypes of bread wheat to drought stress Ali Jamali, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi (2020)
ارزیابی برخی از پاسخهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام مختلف گندم دیم تحت تیمارهای آبیاری تکمیلی سه حه ر حمه رشید، علی احمدی، عادل سی و سه مرده، محمدرضا جهانسوز (1398)
Physiological and agro-morphological response of potato to drought stress and hormone application Atefeh Pourasadollahi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Yousef Sohrabi (2019)
Crop Phenotyping for Wheat Yield and Yield Components against Drought Stress Kambiz Pouri, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Afshin Soltani (2019)
پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل دهی در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1398)
بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKYدر شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1398)
اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی یوسف سهرابی، امیر احمدی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1398)
تأثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه کیانوش صفری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، شهریار ساسانی (1397)
ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی هوشمند امجدی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
Effect of low temperature stress on seed germination and related traits of Iraqi Kurdistan wheat cultivars sahar hama rashid, Ali Ahmadi, Adel Siosemardeh, Mohammadreza Jahansouz (2018)
GERMINATION OF THREE LEGUMES: ONOBRYCHIS SUBNITENSE BORNM., ONOBRYCHIS SCROBICULATA BOISS., AND VICIA VARIABILIS GROSSH. AT DIFFERENT TEMPERATURES Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2018)
اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1397)
اثر محلولپاشی اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم نخود زراعی در شرایط تنش خشکی سیامک فرجام، عادل سی و سه مرده، حمدالله کاظمی اربط، مهرداد یارنیا، اسد رخزادی (1397)
ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگی فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1397)
ویژگیهای جوانه زنی بذر ماشک متنوع (Vicia variabilis grossh) در پاسخ به دما و تنش خشکی مهتاب گرگین کرجی، محمد رضا وهابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، حمید رضا عشقی زاده، مهدی بصیری اصفهانی (1397)
Histological Responses of Two Wheat Species to Azospirillum Inoculation under Dryland Farming taiebeh jafarian, mohammad javad Zarea, Adel Siosemardeh (2017)
Wheat Performance Evaluation at Drought Environment zhaleh firozi, Adel Siosemardeh (2017)
ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم محمد حسین سدری، احمد گلچین، ولی فیضی اصل، عادل سی و سه مرده (1396)
the efficacy of regulated deficit and partial root zone drying irrigation strategies on yield and water use efficiency of potato Khaled Salimi, Naser Majnon Hosaini, Saied Mohammad Baqer Hosaini, Adel Siosemardeh (2017)
اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن- 15 محمد حسین سدری، احمد گلچین، رایحه میرخانی، ولی فیضی اصل، عادل سی و سه مرده (1396)
اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
غربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکی فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1394)
Association of Some Photosynthetic Characteristics with Canopy Temperature in Three Cereal Species under Soil Water Deficit Condition Ebrahim Roohi, zainolabedin tahmasbi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Adel Siosemardeh (2015)
اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) غلامرضا حیدری، بهنام حسن زاده، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، یحیی امام، محمد مجیدی (1394)
Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Bahman Bahramnejad, Sirwan Nasri, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh (2015)
Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Hedieh Badakhshan (2014)
تاثیر پیش تیمار بذر بر روی میزان تبادلات گازی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در دو رقم گندم دیم عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، مسعود کریمپور، وریا ویسانی، طاهره محمدی (1393)
اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود عادل سی و سه مرده، فریده صادقی، همایون کانونی، بهمن بهرام نژاد، سونیا غلامی (1393)
اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار، فعالیتآنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود عادل سی و سه مرده، سونیا غلامی، بهمن بهرام نژاد، همایون کانونی، فریده صادقی (1393)
The studding of Accuracy of Soil Moisture Measurement by Time Domain reflectometry (TDR) Maghroof Siosemardeh, Motaleb Bayzidi, Adel Siosemardeh (2014)
Comparative Study on the Effect of Soil Water Stress on Photosynthetic Function of Triticale, Bread Wheat, and Barley Ebrahim Roohi, zainolabedin tahmasbi, Seyed Ali Mohammad Modarres Sanavy, Adel Siosemardeh (2013)
تأثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (Glycine max L.) وریا ویسانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، حسن احمدی، هیمن عباسی (1392)
اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئینهای محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری عادل سی و سه مرده، معصومه خالوندی، بهمن بهرام نژاد، ابراهیم روحی (1391)
Effect of drought stress on photosynthesis and physiological characteristics of barley Hamid Fateh, Adel Siosemardeh, Masgod Karimpor, E. Sharifi (2012)
Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, kaveh Alahvordi (2012)
Changes in antioxidant enzymes activity and plant performance by salinity stress and zinc application in soybean (Glycine max L Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2012)
Physiological responses of soybean (Glycine max L.) to zinc application under salinity stress Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2011)
اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1390)
Identification of AFLP marker associated with stress tolerance index in Sardari wheat ecotypes Adel Siosemardeh, zhila Osmani, Bahman Bahramnejad, khabat Vahabi, Ebrahim Roohi (2011)
اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع مادهی خشک دانه ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی شهرام الیاسی، داوود ارادتمند اصل، ابراهیم روحی، عادل سی و سه مرده (1389)
Effects of different amino acids on somatic embryogenesis of strawberry (Fragaria 3 ananassa Duch.) Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh, Behrooz Sarabi (2011)
Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Estroik Pavel, Yousef Sohrabi (2010)
The effects of exogenous proline and osmotic stress on morpho-biochemical parameters of strawberry callus Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2010)
سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد کربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشکی علی احمدی، عادل سی و سه مرده، کاظم پوستینی، اسماعیل پور جهرمی (1388)
پاسخ فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف گندم دیم به تنش سرما عادل سی و سه مرده، خسرو محمدی، ابراهیم روحی، مجید آقاعلیخانی، علی مختص بید گلی (1388)
The Effects of Carbohydrate Source and Concentration on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2009)
Mechanism of Wheat Yield Increase under Various Water Regimes Ali Ahmadi, Valiollah Mohammadi, Adel Siosemardeh, Kazem Poustini (2008)
کاربرد شبکه های مصنوعی عصبی و رگرسیون چند متغییره در برآورد عملکرد گندم دیم منطقه قروه استان کردستان سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی، معروف سی و سه مرده (1386)
Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions Adel Siosemardeh, Ali Ahmadi, Kazem Poustini, Valiollah Mohammadi (2006)
بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، سید صابر شاهویی (1385)
عوامل روزنه ای و غیر روزنه ای کنترل کننده فتوسنتز و ارتباط آن با مقاومت به خشکی در ارقام گندم عادل سی و سه مرده، علی احمدی، کاظم پوستینی، حسن ابراهیم زاده (1383)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
ارزیابی اثر زمان و میزان مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در استان کردستان رضا جاویدمنش، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، عثمان فرجی (1400)
اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
اثر آبیاری تکمیلی بر کربوهیدراتهای محلول در آب و الکل و میزان پرولین برگ، در ارقام گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، مراحم آشنگرف (1400)
ارزیابی غلظت برخی عناصرماکرو و پروتئین دانه گندم تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلی هوشمند امجدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر تغییر اقلیم بر زمانبدی و طول مراحل نموی گندم آبی در سنندج بهنام رضایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، محمد دارند (1397)
شبیهسازی تغییرات اقلیمی در ایستگاه سنندج از سال 2006 تا 2100 تحت سناریوهای تغییر اقلیم RCP بهنام رضایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، محمد دارند (1397)
ارزیابی روابط منبع و مخزن در ارقام مختلف گندم دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی آرمان جمالی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
ارزیابی روند رشد و عملکرد ذرت علوفهای در شرایط کشت نشایی در دشت دهگلان شعیب پیرخدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
اثر محلول پاشی اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم عدنان علی پناه، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis subnitens BORNM Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017)
The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis scrobiculata Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017)
ارزیابی تحمل به سرمای برخی ارقام توت فرنگی تحت شرایط سرمادهی کنترل شده فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1395)
ارتباط برخی صفات مورفولوژیکی با تحمل سرمای زمستانه در توت فرنگی فرهاد کرمی، منصور غلامی، احمد ارشادی، عادل سی و سه مرده (1395)
ارزیابی عملکرد و اجسای عملکرد سیب زمینی تحت دورهای مختلف آبیاری قطرهای نیلوفر مسیبیان، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر رشد، عملکرد، پرولین و خسارت به غشای سلول در دو رقم نخود سیامک فرجام، عادل سی و سه مرده، حمدالله کاظمی اربط، مهرداد یارنیا، اسعد رخزادی (1395)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابکردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابکردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی الگوی بیان ژن TaSC تحت تنش شوری در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تجمع پرولین در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1394)
بهبود خصوصیات کیفی برخی ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد عناصر روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
ارزیابی شاخصهای رشد ارقام حساس )گاسکوژن( و مقاوم )آذر 2( به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری زینب رحیمی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394)
اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر عملکرد دو رقم نخود دسی و کابلی الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394)
اثر قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم بر خصوصیات مورفولوژیک در دو رقم نخود دسی و کابلی الهام سینایی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو (1394)
تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
مقایسه اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
اثر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپهای گندم سرداری لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
تأثیر کاربرد کود گوگرد و روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط تنش خشکی یوسف سهرابی، امیر احمدی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1393)
عوامل مؤثر بر تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم های آبیاری بارانی ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393)
روش های تخمین تلفات تبخیر و باد بردگی در سیستم های آبیاری بارانی ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393)
تاثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت رقم mv500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
تأثیر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای رقم MV500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
ارزیابی اجزای عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392)
Effect of biofertilizers on yield and the suppression of Fusarium wilt in chickpea (Cicerarietinum L.) Haidar Moradi, Bahman Bahramnejad, Jahanshir Amini, Adel Siosemardeh, Kaywan Karimi (2013)
اثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاری مسعود کریمپور، حمید فاتح، عادل سی و سه مرده، تقی وحیدیان کامیار (1392)
اثر تنش خشکی بر میزان پروتئینهای محلول برگ و پرولین در ژنوتیپهای نخود سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فریده صادقی (1392)
تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شدت های مختلف تنش خشکی درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391)
ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در 19 ژنوتیپ نخود سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فریده صادقی (1391)
بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم توت فرنگی محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391)
بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391)
بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توتفرنگی ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، رحیم نیکخواه (1390)
اثر کود نیتروژن بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم گندم زمستانه تحت تنش خشکی مسعود کریمپور، عادل سی و سه مرده، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری، حمید فاتح (1390)
اثر تنش خشکی در زمان گلدهی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپهای گندم سرداری معصومه خالوندی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1389)
ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو فرهاد کرمی، عادل سی و سه مرده، تیمور جوادی، یاور وفائی (1388)
preliminary study of fruiting in some apricot (prunus armeniaca L.) under frost spring Farhad karami, Taimoor javadi, Adel Siosemardeh, Yavar Vafaee (2008)
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گندم سرداری با استفاده از مارکر AFLP ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده، خبات وهابی (1386)
ارزیابی قدرت رقابتی ارقام گندم آبی با علفهای هرز در شرایط استان کردستان علی احمدی، کاظم پوستینی، عادل سی و سه مرده، حیدر مرادی (1385)
برسی وضعیت مواد زاید صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرک های صنعتی شهر سنندج در سال 1385 عبدالله قوامی، بهزاد شاه مرادی، رحمت صادقی، عادل سی و سه مرده (1385)
بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد گندم معروف سی و سه مرده، عادل سی و سه مرده (1384)
بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد و درصد پروتئین دانه 25 رقم گندم در شرایط مزرعه ای. عادل سی و سه مرده، کاظم پوستینی، معروف سی و سه مرده (1381)
Evaluation of wheat yield and drought resistance indices across water regimes Ali Ahmadi, Valiollah Mohammadi, Adel Siosemardeh, Kazem Poustini (2002)
سخنرانی
کتاب
عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرایندها کاظم پوستینی، عادل سی و سه مرده، محسن زواره، شهاب مداح حسینی (1385)
فیزیولوژی گیاهان زراعی چاپ دوم علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1385)
فیزیولوژی گیاهان زراعی علی احمدی، عادل سی و سه مرده (1380)
پایان نامه
تاثیر تناوب زراعی و انواع خاک‌ورزی بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی گندم، نخود، گلرنگ و ماشک در شرایط دیم استان کردستان شهرام الیاسی، ابراهیم روحی، جلال جلیلیان، علیرضا پیرزاد، عادل سی و سه مرده (1402)
ارزیابی انتقال مجدد نیتروژن از اندام های رویشی و ارتباط آن با مقاومت به تنش کم آبی در چند رقم گندم لایق مرادی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1400)
اثر کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در دشت دهگلان فرشید محمودی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، حسین جهانی عزیزآبادی (1400)
اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای آن در سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم کیانوش صفری، یوسف سهرابی، شهریار ساسانی، عادل سی و سه مرده (1400)
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت تأثیر دور و مقادیر مختلف آبیاری قطره ای ژاله صوفیه، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر رشد، عملکرد و خصوصیات جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) پریسا احمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم زمستانه تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی (1399)
اثرات محلولپاشی اسید هیومیک، ویتاسپرین و سولفات روی بر گندم دیم قدمخیر دارایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های گندم نان علی جمالی، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
بررسی رابطه صفات نموی با تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای گندم دوروم غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، محمدرضا جلال کمالی، یوسف سهرابی (1399)
بررسی روابط آبی و تنظیم اسمزی سیب زمینی تحت تأثیر دورها و مقادیر مختلف آبیاری قطره ای شعیب پیرخدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
رابطه صفات مورفوفیزیولوژیک ریشه با اندامهای هوایی و عملکرد گندم نان تحت تنش خشکی کامبیز پوری، عادل سی و سه مرده، افشین سلطانی، یوسف سهرابی (1398)
ارزیابی توان ارقام مختلف گندم در جذب آب از خاک تحت شرایط آبیاری تکمیلی عدنان علی پناه، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
ارزیابی تأثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و محلول پاشی اوره بر رشد و عملکرد گندم مسعود سهیلی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
الگوی جوانه زنی بذر، استقرار دانه رست و رشد سه گونه لگوم Onobrychis scrobiculata Boiss. ، BORNM. Onobrychis subnitens و Vicia variabilis Grossh. مهتاب گرگین کرجی، عادل سی و سه مرده، محمد رضا وهابی، مهدی بصیری اصفهانی، حمید رضا عشقی زاده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
اثر تغییر اقلیم بر زمان بندی و طول مراحل نموی گندم آبی در استان کردستان بهنام رضایی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، محمد دارند (1397)
برهمکنش کودهای آلی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک در سیب زمینی محمد محمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، ایرج طهماسبی خورنه (1396)
اثر محلول پاشی برخی ترکیبات آلی و معدنی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم دیم سامان حسین پناهی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1396)
ارزیابی روابط منبع و مخزن در ارقام مختلف گندم دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی آرمان جمالی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1396)
ارزیابی اثرات برخی محرک های رشد بر عملکرد و صفات فیریولوژیکی سویا چنور خانی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1396)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر پرایمینگ بذر برشاخصهای رشد و عملکرد گندم دیم فریده مرادخانی، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
غربالگری برخی ارقام توت فرنگی در پاسخ به دماهای پایین براساس ویژگیهای مورفولوژیکی فرهاد کرمی، منصور غلامی، عادل سی و سه مرده، احمد ارشادی (1395)
اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و کیفیت دانه دو رقم نخود عهدیه عبدی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1395)
تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر جذب و کارایی مصرف نور و عملکرد سویا (Glycine max) نگار محمدپور، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، ایرج طهماسبی خورنه (1395)
ارزیابی شاخص های رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک سیب-زمینی تحت تأثیر دورهای آبیاری قطره ای سمیه صابری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394)
اثرات قارچ میکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد، اجزاء عملکرد و گره زایی دو رقم نخود (Cicer arietinum) الهام سینایی، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده (1394)
اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سیب زمینی(Solanumtuberosum) صنم مهرزاده، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (Helianthus annus L) ستاره غلامی، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1394)
بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
اثر آبیاری نواری سطحی و بارانی روی بهره وری آب و عملکرد گندم در شهرستان کنگاور پروانه خزایی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1394)
اثر محلولپاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1393)
اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و تنظیم اسمزی در سه رقم گندم تحت شرایط مزرعه بهروز خورنگ، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1393)
اثر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های گندم سرداری لیدا صوفی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
بررسی اثر محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های مختلف گندم سرداری نسرین تیموری، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1393)
اثر محلولپاشی اوره بر پروتئین دانه و انتقال مجدد ازت در اکوتیپهای گندم سرداری برزان رجبی، عادل سی و سه مرده، رحمان رجبی، علی جلیلیان (1392)
تغییرات فعالیت میزان آسکوبات در ژنوتیپهای نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری لعیا نجف پور، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1392)
اثر تراکم وکود ازت بر کیفیت علوفه و عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم Mv500 در کشت دوم نرگس دولتمند شهری، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1392)
اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و روابط آبی ژنوتیپهای نخود در ارتباط با عملکرد شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1392)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی به تنش شوری محمد رضا حاتمی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1392)
اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر روند رشد و عملکرد نخود در شرایط دیم شهرام بامیران، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده (1391)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و محدودیت منبع و مقصد تحت شدتهای مختلف خشکی در اکوتیپهای گندم سرداری درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391)
اثرات کود ازته و تاریخ برداشت بر آنالیز رشد و برخی خصوصیات کیفی در ذرت علوفه ای به عنوان کشت دوم هیوا فرهمندی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1391)
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک شش رقم نخود (Cicer arietinum L.) خبات ورمزیاریان، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1391)
اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays) تحت تنش خشکی امیر احمدی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1390)
اثر روی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سویا (Glycine max) تحت تنش شوری وریا ویسانی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1389)
اثرات کاربرد مواد بیولوژیک حاوی باسیلوس و تریکودرما بر روی صفات کمّی و کیفی نخود در استان کردستان حیدر مرادی، بهمن بهرام نژاد، جهانشیر امینی، عادل سی و سه مرده (1389)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1389)
اثرات تنش سرما و یخ زدگی در مراحل مختلف رشد بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نخود سمیه ونایی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389)
اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388)
اثر برگ ریزی بر روابط متقابل منبع و مخزن در آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی Majid Ranjbar, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Alireza Evazi (2010)
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای گندم سرداری با استفاده از مارکر AFLP ژیلا عثمانی، عادل سی و سه مرده، براتعلی سیاه سر، ابراهیم روحی، خبات وهابی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
افزایش راندمان تولید محصولات زراعی- مطالعه کشت انتظاری سیب زمینی فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1398)
بررسی اثر گردوخاک بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت میوه ی توت فرنگی ناصر قادری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، هیوا ندیمی (1397)

علایق پژوهشی

 • مقاومت به سرما و یخبندان در گندم
 • پتانسیل عملکرد در شرایط دیم
 • مقاومت به خشکی در گندم
بیشتر

دانشجویان

 • غلامحسین احمدی
  نام: غلامحسین احمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: زراعت
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1391 - 1393)
 • معاون اداری مالی دانشگاه (1386 - 1389)
 • رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (1385 - 1386)
 • مدیر امور پژوهشی دانشگاه کردستان (1383 - 1385)
بیشتر