1403/03/05
یوسف سهرابی

یوسف سهرابی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24559305600
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) (1379 - 1385)
  عنوان رساله: بررسی اثرات آبیاری محدود بر روی عملکرد و کیفیت محصول چغندرقند در مراحل مختلف نمو ریشه
 • کارشناسی ارشد زراعت (1375 - 1378)
  عنوان رساله: بررسی تغییرات کیفیت بذر چند رقم سویا در مراحل مختلف نمو و رسیدگی
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Layegh Moradi, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Bahman Bahramnejad, Farzad Hosseinpanahi (2023)
The use of Rhizobia in Improving the Protective Mechanisms of Wheat under Limited Water Conditions Zahra Najafi Vafa, Yousef Sohrabi, Ghader Mirzaghaderi, Gholamreza Heidari (2022)
Plant‑based nano‑fertilizer prepared from Paulownia Tomentosa: fabrication, characterization, and application on Ocimum basilicum Yousef Sohrabi, Firooze Sharifi Kaliani, Moslem Heydari, Majed Yazdani, Kalid Mohammad Omar, Ali Reza Yousefi (2022)
Salicylic Acid Stimulates Defense Systems in Allium hirtifolium Grown under Water Deficit Stress Peyman Yousefvand, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Voriya Vaisani, Andrea Mastinu (2022)
اثر کاربرد گونه های مختلف بیوچار و ریزجانداران حل کننده فسفات بر عملکرد دانه و صفات زراعی گلرنگ ابراهیم حیدری، خسرو محمدی، بابک پاساری، اسعد رخزادی، یوسف سهرابی (1400)
Effect of Sodium Nitroprusside on Physiological Traits and Grain Yield of Oilseed Rape (Brassica napus L.) Under Different Irrigation Regimes Mahdieh Sheikhaliyan, Yousef Sohrabi, Farzad Hosseinpanahi, Amir Hossain Shirani Rad (2022)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری مهدیه شیخعلیان، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، امیرحسین شیرانی راد (1400)
اثر پرایمینگ بذر بر شاخص برداشت، عملکرد دانه و اجزاء آن در سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم کیانوش صفری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، شهریار ساسانی (1399)
Biological Response of Lallemantia iberica to Brassinolide Treatment under Different Watering Conditions Saeid Naservafaei, Yousef Sohrabi, Parviz Moradi, Eileen Mac Sweeney, Andrea Mastinu (2021)
رابطه صفات نموی با عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، محمدرضا جلال کمالی (1399)
ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به تنش خشکی آخر فصل غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، محمدرضا جلال کمالی (1399)
Effects of tillage systems and organic manures on soybean (Glycine max) yield and quality Gholamreza Heidari, Khosro Mohammadi, Yousef Sohrabi (2020)
Combining the phosphate solubilizing microorganisms with biochar types in order to improve safflower yield and soil enzyme activity Ebrahim Heidari, Khosro Mohammadi, Babak Pasari, Asaad Rokhzady, Yousef Sohrabi (2020)
Morphological and yield responses of 20 genotypes of bread wheat to drought stress Ali Jamali, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi (2020)
Physiological and agro-morphological response of potato to drought stress and hormone application Atefeh Pourasadollahi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Yousef Sohrabi (2019)
Crop Phenotyping for Wheat Yield and Yield Components against Drought Stress Kambiz Pouri, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Afshin Soltani (2019)
پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل دهی در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1398)
اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی یوسف سهرابی، امیر احمدی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1398)
تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی یوسف سهرابی، وریا ویسانی، غلامرضا حیدری، خسرو محمدی، کاظم قاسمی گلعذانی (1398)
تأثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه کیانوش صفری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، شهریار ساسانی (1397)
اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1397)
Effect of Bio-fertilizers on the Essential Oil Yield and Components Isolated from Dracocephalum moldavica L. Using Nanoscale Injection Method Saideh Rahmizadeh, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Alireza Pirzad, Kazem Ghasemi (2016)
The impact of arbuscular mycorrhizal colonization on soil diversity indices of dill and common bean under different cropping systems Voriya Vaisani, Yaghoub Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Yousef Sohrabi, Kazem Ghasemi (2016)
Can arbuscular mycorrhizal fungi improve competitive ability of dill + common bean intercrops against weeds? Voriya Vaisani, Saeed Zehtab-Salmasi, Yaghoub Raei, Yousef Sohrabi, Kazem Ghasemi (2016)
Arbuscular mycorrhizal colonization can improve plant yield in cropping systems Voriya Vaisani, Yaghoub Raei, Saeid Zehtab-Salmasi, Yousef Sohrabi (2015)
اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) غلامرضا حیدری، بهنام حسن زاده، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، یحیی امام، محمد مجیدی (1394)
Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Hedieh Badakhshan (2014)
Grain Quality of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo subsp Pepo var. styriaca) Affected by Type and Amount of Fertilizers Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2014)
Crop sequences and fertilization affe ct soil vital enzym e acti vities Khosro Mohammadi, Yousef Sohrabi, Ali Mokhtasi-Bidgoli, Mohammad Tahsin Karimi Nezhad (2014)
Effect of Different Fertilization Systems on Yield and Seed Mineral Elements of Pumpkin Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan (2014)
اثر عصاره دود و دود آئروسل بر صفات جوانه زنی توت روباهی (Sanguisorba minor L.) بهزاد مهرشاد، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، محمدرضا عبداللهی، خسرو محمدی، سعید یوسف زاده (1392)
تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کود دهی بر جامعه میکروبی خاک در زراعت کلزا خسرو محمدی، یوسف سهرابی، محمدتحسین کریمی نژاد، مجید آقاعلیخانی (1392)
تأثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (Glycine max L.) وریا ویسانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، حسن احمدی، هیمن عباسی (1392)
تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1392)
Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, MOHAMMADI Khosro (2012)
Some Physiological Responses of Chickpea Cultivars to Arbuscular Mycorrhiza under Drought Stress Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Voriya Vaisani, Kazem Ghasemi, Khosro Mohammadi (2012)
تأثیر کود های مختلف آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer aritenium L.) امیر قلاوند، خسرو محمدی، مجید آقاعلیخانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1391)
Contrasting soil microbial responses to fertilization and tillage systems in canola rhizosphere MOHAMMADI Khosro, Gholamreza Heidari, Mohammadthosien Kariminazhad, Salah Ghamari, Yousef Sohrabi (2012)
Effects of biofertilizers on grain yield and protein content of two soybean (Glycine max L.) cultivars Iraj Zarei, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Ali Jalilian, MOHAMMADI Khosro (2012)
Effective factors on biological nitrogen fixation MOHAMMADI Khosro, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, shiva Khalesro, Mohammad Majidi (2012)
تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، علیرضا پیرزاد (1390)
Changes in antioxidant enzymes activity and plant performance by salinity stress and zinc application in soybean (Glycine max L Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2012)
عکس العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستمهای مختلف کوددهی در تناوب زراعی خسرو محمدی، امیر قلاوند، مجید آقاعلیخانی، اسعد رخزادی، بابک پاساری، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، محسن جواهری، مختار اسکندری، سید علی محمد مدرس ثانوی (1390)
Soil management, microorganisms and organic matter interactions Khosro Mohammadi, Gholamreza Heidari, shiva Khalesro, Yousef Sohrabi (2011)
Physiological responses of soybean (Glycine max L.) to zinc application under salinity stress Voriya Vaisani, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Adel Siosemardeh, Kazem Ghasemi (2011)
Interference of Common Lambsquarters (Chenopodium album L.) With Sugar Beet Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Khosro Mohammadi, Abulmajid Haydary, Mohammad Majidi (2011)
Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Aghzam Habibi, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi, Hedieh Badakhshan, Khosro Mohammadi (2011)
Effect of different methods of crop rotation and fertilization on canola traits and soil microbial activity Khosro Mohammadi, Amir Ghalavand, Majid Agha alikhani, Gholamreza Heidari, behzad Shahmoradi, Yousef Sohrabi (2011)
اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) عادل سی و سه مرده، حمید فاتح، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1390)
A Review: Beneficial Effects of the Mycorrhizal Fungi for Plant Growth Khosro Mohammadi, shiva Khalesro, Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari (2011)
Introducing a sustainable soil fertility system for chickpea (Cicer arietinum L.) Khosro Mohammadi, Amir Ghalavand, Majid Agha alikhani, Gholamreza Heidari, Yousef Sohrabi (2011)
تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس محصول گیاه داروئی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1390)
اثر دود بر برخی از شاخص های رشدی گیاه توت روباهی (Sanguisorba minor L) بهزاد مهرشاد، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، محمدرضا عبداللهی، سید سعید موسوی (1389)
Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Adel Mafagheri, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Estroik Pavel, Yousef Sohrabi (2010)
تاثیر پذیری کیفیت دانه نخود از سیستم های مختلف افزایش حاصلخیزی خاک خسرو محمدی، امیر قلاوند، مجید آقاعلیخانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1389)
تآثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود امیر قلاوند، خسرو محمدی، مجید آقاعلیخانی، یوسف سهرابی (1388)
Effect of salinity on growth and yield of Desi and Kabuli chickpea cultivars Yousef Sohrabi, Gholamreza Heidari, Behrooz Esmailpoor (2008)
ارزیابی اثر آبیاری محدود و زمان برداشت ریشه روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندرقند یوسف سهرابی، محمدرضا شکیبا، محمد عبداللهیان نوقابی، فرخ رحیم زاده خویی، محمود تورچی، کیوان فتوحی (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تأثیر کودهای زیستی بر روی صفات فیزیولوژیکی نخود تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی یوسف سهرابی، زهرا نجفی وفا، قادر میرزاقادری، غلامرضا حیدری (1402)
Effect of different sowing dates on some physiological traits and yield in some rapeseed cultivars Zahra Khalilimehr, Yousef Sohrabi, Asadolah Siahbidi Zareei, Farzad Hosseinpanahi (2020)
اثر نیتروپروساید سدیم بر عناصرمیکرو درگیاه نخود در شرایط دیم شلیر امانی، یوسف سهرابی، همایون کانونی (1398)
اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای زمستانه در کرمانشاه زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، اسداله زارعی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزا زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، اسداله زارعی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
تاثیر دوره های مختلف کنترل علف های هرز بر روی صفات مورفولوژیک نخود سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1394)
بررسی دوره های مختلف کنترل علف های هرز بر روی صفات کیفی دانه سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری (1394)
تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر برخی صفات مورفولوژیکی دو رقم نخود احمد شیری، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
تأثیر کاربرد کود گوگرد و روی بر برخی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط تنش خشکی یوسف سهرابی، امیر احمدی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1393)
تأثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
تأثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکی مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی مریم کرمی، یوسف سهرابی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری (1392)
تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شدت های مختلف تنش خشکی درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391)
اثر شوری آب آبیاری و روی بر حلالیت عناصر سنگین در خاک و جذب آنها توسط گیاه سویا وریا ویسانی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، هیمن عباسی (1389)
تآثیر کودهای بیولوژیک بر فتوسنتز و رشد گیاه داروئی ریحان (Ocimum baslicum) وریا ویسانی، یوسف سهرابی، کاوه اللهوردی پور (1389)
اثر تیمارهای پرایمینگ بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک دو رقم گندم پاییزه حمید فاتح، مسعود کریمپور، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، اعظم حبیبی، معصومه خالوندی (1389)
بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه به دنبال کاربرد کودهای بیولوژیک سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، سید محمدطاهر حسینی (1389)
بررسی مقایسه تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی روی عملکرد و درصد اسانس گیاه داروئی ریحان(Ocimum basilicum) وریا ویسانی، سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، کاوه اللهوردی پور (1389)
اثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندرقند یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، خسرو محمدی (1387)
تآثیر فرسودگی بذر بر سبز کردن، عملکرد و اجزای عملکرد 3 رقم نخود(icer arietinum L) حسین سلیمان زاده، تورج میرمحمودی، یوسف سهرابی (1386)
ارزیابی اثر آبیاری محدود روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندرقند طی مراحل مختلف نمو ریشه یوسف سهرابی، محمدرضا شکیبا، محمد عبداللهیان نوقابی، فرخ رحیم زاده خویی، محمود تورچی، کیوان فتوحی (1383)
بررسی اثرات آبیاری محدود بر روی روند رشد و عملکرد چند رقم چغندرقند تحت شرایط آب و هوایی میاندوآب یوسف سهرابی، محمدرضا شکیبا، محمد عبداللهیان نوقابی، فرخ رحیم زاده خویی، محمود تورچی، کیوان فتوحی (1383)
بررسی اثر رقم و زمان برداشت تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم آبی روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند یوسف سهرابی، محمدرضا شکیبا، محمد عبداللهیان نوقابی، فرخ رحیم زاده خویی، محمود تورچی، کیوان فتوحی (1383)
کتاب
بــذور (فیزیولوژی نمو، جوانه‌زنی و خواب) یوسف سهرابی، غلام حسین احمدی، علی جمالی، کیانوش صفری، عاطفه پوراسدالهی، کامبیز پوری (1402)
پایان نامه
بررسی مولکولی و مورفولوژیکی پاسخ به تنش خشکی در یولاف معتصم حسینی، هدیه بدخشان، یوسف سهرابی (1402)
اثر قطع آبیاری و محلول پاشی نیتروپروساید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L) مهدیه شیخعلیان، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، امیرحسین شیرانی راد (1402)
ارزیابی انتقال مجدد نیتروژن از اندام های رویشی و ارتباط آن با مقاومت به تنش کم آبی در چند رقم گندم لایق مرادی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1400)
اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای آن در سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم کیانوش صفری، یوسف سهرابی، شهریار ساسانی، عادل سی و سه مرده (1400)
بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های گندم نان علی جمالی، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
بررسی رابطه صفات نموی با تحمل به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپهای گندم دوروم غلام حسین احمدی، عادل سی و سه مرده، محمدرضا جلال کمالی، یوسف سهرابی (1399)
رابطه صفات مورفوفیزیولوژیک ریشه با اندامهای هوایی و عملکرد گندم نان تحت تنش خشکی کامبیز پوری، عادل سی و سه مرده، افشین سلطانی، یوسف سهرابی (1398)
تأثیر تاریخ کاشت و سطوح آبیاری بر رشد و عملکرد سه رقم هیبرید چغندرقند در شهر همدان محمد چهارمحالی، یوسف سهرابی، حسن ابراهیمی کولایی (1397)
ارزیابی اثرات برخی محرک های رشد بر عملکرد و صفات فیریولوژیکی سویا چنور خانی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1396)
کارایی وجین دستی و علف کش های پاراکوات و گلایفوسیت در مقایسه با پیریدیت برای کنترل علف های هرز نخود( Cicer arietinum L.) ژیلا کویک، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1396)
اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و کیفیت دانه دو رقم نخود عهدیه عبدی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1395)
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، اسداله زارعی (1395)
تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز نخود تحت شرایط دیم سرور محمد خانی، ایرج طهماسبی خورنه، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1395)
تاثیر سطوح کود فسفره و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود احمد شیری، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
بررسی اثر محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های مختلف گندم سرداری نسرین تیموری، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1393)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک و محدودیت منبع و مقصد تحت شدتهای مختلف خشکی در اکوتیپهای گندم سرداری درخشان فیروزی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی (1391)
تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک شش رقم نخود (Cicer arietinum L.) خبات ورمزیاریان، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1391)
اثرات کود ازته و تاریخ برداشت بر آنالیز رشد و برخی خصوصیات کیفی در ذرت علوفه ای به عنوان کشت دوم هیوا فرهمندی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1391)
اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت (Zea mays) تحت تنش خشکی امیر احمدی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری (1390)
تأثیر کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت دانه دو رقم سویا ایرج زارعی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، علی جلیلیان (1390)
اثر عصاره دودی گیاهان بر خواب، جوانه زنی و خصوصیات پس از جوانه زنی بذور سه گیاه دارویی بومی ایران بهزاد مهرشاد، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، محمدرضا عبداللهی (1390)
اثر روی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک سویا (Glycine max) تحت تنش شوری وریا ویسانی، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1389)
تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت کدوی تخم کاغذی اعظم حبیبی، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، هدیه بدخشان (1389)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1389)
اثرات تنش سرما و یخ زدگی در مراحل مختلف رشد بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نخود سمیه ونایی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1389)
تآثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و میزان تولید اسانس گیاه دارویی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L) سعیده رحیم زاده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1388)
اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388)
اثر برگ ریزی بر روابط متقابل منبع و مخزن در آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی Majid Ranjbar, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Bahman Bahramnejad, Alireza Evazi (2010)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تآثیر کاربرد کودهای زیستی روی عملکرد و کیفیت محصول نخود تحت تنش خشکی یوسف سهرابی، خسرو محمدی، کاظم قاسمی گلعذانی، غلامرضا حیدری (1395)

علایق پژوهشی

 • تأثیر تنش های شوری و دمایی روی گیاهان زراعی
 • تنش خشکی و تأثیر آن بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
 • تحقیق روی گیاهان دارویی
 • تأثیر کودهای زیستی بر کیفیت و خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاهان زراعی
بیشتر

دانشجویان

 • محمد چهارمحالی
  نام: محمد چهارمحالی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • عهدیه عبدی
  نام: عهدیه عبدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • زهرا خلیلی مهر
  نام: زهرا خلیلی مهر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • فرزین مرادویسی
  نام: فرزین مرادویسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زراعت
  پایان نامه:
 • کیانوش صفری
  نام: کیانوش صفری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیولوژی گیاهان زراعی
  رساله:
 • علی جمالی
  نام: علی جمالی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیولوژی گیاهان زراعی
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه توانایی علمی رشته زراعت دانشکده دانشگاه کردستان (1391 - 1393)
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (1393 - 1394)
 • عضو کمیته علمی هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (1392 - 1393)
 • عضو کمیته برگزاری هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (1392 - 1393)
 • عضو کمیته علمی ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (1391 - 1392)
 • عضو کمیته برگزاری ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (1391 - 1392)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1391 - 1393)
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران (1389 - 1389)
 • عضو کمیته علمی پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) (1389 - 1390)
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) (1388 - 1389)
 • عضو کمیته علمی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) (1387 - 1388)
 • عضو کمیته علمی دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) (1386 - 1386)
 • عضو کمیته برگزاری دومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی(غرب کشور) (1386 - 1386)
 • عضو کمیته پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1386 - 1387)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان (1386 - 1388)
بیشتر