26 مرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان شناسی ، علام طباطبایی ، ایران (1382 - 1389)
  عنوان رساله: بررسی پیکره بنیاد میزان زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی امروز
 • دانشوری زبان شناسی (1378 - 1380)
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی (1368 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: فرهنگ کاربردی زبان شناسی
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی (1364 - 1368)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی پیکره ای، آواشناسی، ,واج شناسی، صرف
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1395) بررسی حسن تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی - دانشگاه بوعلی سینا همدان: 6; 55-67
2
Mohammad Zamani, Ebrahim Badakhshan (2016) تحلیل و توصیف فرایند نرم شدگی در زبان کردی (گویش کلهری) زبان پژوهی: 19; 89-101
3
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1394) غلت سازی در گویش کلهری علم زبان: دوم; 97-115
4
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1394) تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگی زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی: 17; 135-149
5
ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، رزیتا رنجبر (1393) حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای) زبان شناسی و گویش های خراسان: 11; 1-28
6
محمد زمانی، ابراهیم بدخشان (1393) تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی - دانشگاه بوعلی سینا همدان: 4; 35-45
7
ابراهیم بدخشان، سجاد موسوی (1393) بررسی زبان شناختی به گویی در زبان فارسی جستارهای زبانی: 17; 1-26
8
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1392) تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری) پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق)-دانشگاه اصفهان: سال پنجم، شماره اول، پاییز و زمستان 1392; 30- 19
9
ابراهیم بدخشان، کورش قدمی (1392) سببی سازی به عنوان فرایند تغییر ظرفیت در زبان کردی زبان و زبان شناسی - انجمن زبان شناسی: هیجدهم; 15-38
10
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1391) حسن تعابیر ناپسند پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی (پژوهش زبانهای خارجی سابق ) - دانشگاه تهران: شمارۀ 2، دورۀ 2; 171تا 187
11
ابراهیم بدخشان، حسن آزموده (1391) باز اندیشی نسبیت زبانی با رویکرد شناختی و استناد بر داده های زبان فارسی علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: سال چهارم شماره 11; 1-28
12
ابراهیم بدخشان، فاطمه جودکی (1391) شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب (عنصر غیر فعلی و ستاک حال) ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 31 پیاپی 28; 77 الی 101
13
مصطفی عاصی، ابراهیم بدخشان (1389) رده بندی واژه های مرکب دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی: 46; 71-94
مقاله ارائه‌شده
1
ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان، فرشاد دهقان (1394) تحلیل نقش کاربردشناختی نظریه کنش های گفتاری آستین و سرل در متن بازپرسی دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی، ایران، تهران
2
ابراهیم بدخشان، ناصر عباسی (1393) بررسی تاثیر دوزبانگی بر انتخاب پیش نمونه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی زنجان و قزوین نهمین همایش زبان شناسی ایران، ایران، تهران
3
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1392) بررسی فرایند های واجی-آوایی وام واژگان فارسی در زبان کردی(گویش کلهری) دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی، ایران، شیراز
4
ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1392) بررسی تأثیر فرایند های واجی-آوایی بر نوع صرفی زبان کردی(گویش کلهری) دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی، ایران، شیراز
5
ابراهیم بدخشان، بهمن حیدری (1391) تحولات آوایی برخی همخوانها در زبان کردی نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی، ایران، کرج
6
ابراهیم بدخشان، خاطره صیفوری (1391) شناخت طرح واره های ذهنی در نابینایان و لزوم تقویت آن در آموزش افراد نابینا هشتمین همایش زبان شناسی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، شاهین صلواتی (1393) ایجاد پیکرۀ زبان کردی دانشگاه کردستان
2
Ebrahim Badakhshan (2011) Creating the University of Kurdistan Website in English دانشگاه کردستان
3
ابراهیم بدخشان (1381) فرهنگ تخصصی زبانشناسی دانشگاه کردستان
4
ابراهیم بدخشان (1380) فرهنگ کامپیوتری زبانشناسی دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
سیده نرگس حسینی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) توزیع واژه بست در زبان کردی اردلانی
2
سیده پگاه تنظیفی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) تحلیل حرکت پرسشواژه در کردی اردلانی: رویکردی کمینه گرا
3
شادی میربیک سبزواری، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) حذف گروه فعلی در کردی اردلانی
4
فاطمه ناصری، ابراهیم بدخشان، رحمان ویسی حصار (1395) نمود در زبان کردی (گویش کلهری)
5
سرور سیفی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی
6
زینب عزیزی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی
7
عادل یوسفی، ابراهیم بدخشان (1394) انسان شناسی زبان شناختی
8
رضوان میرزایی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی
9
سیده شیرین سید زاهدی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) تحلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا
10
ماندانا رحیمی باجلانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی
11
12
بهمن حیدری، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی
13
کورش قدمی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی)
14
مژگان عثمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی
15
سوسن ایمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) مبتداسازی در زبان کردی
16
محمد زمانی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
17
نژاد کریمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت بند موصولی در زبان کردی
18
هدی مردوخی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی
19
20
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
21
22
معصومه هاشمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت کنایی در گویش دشتی
23
فاطمه جودکی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390) بررسی شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب حاصل از عنصر غیرفعلی و ستاک حال
24
مونا شمس الدینی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390) بررسی اصطلاحات زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی شناختی
25
لیلا اسمعیل پور، فردوس آقاگلزاده، ابراهیم بدخشان (1389) توصیف و تحلیل گفتمان جنگ زبان شناختی در روایت دا
کتاب
1
Ebrahim Badakhshan (2002) Listening Comprehension Through VOA Special English ISBN: 964-7425-14-7
سخنرانی
1
Ebrahim Badakhshan (2016) Corpus linguistics and its use in literature دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
2
Ebrahim Badakhshan (2014) Digital Humanities آمفی تاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
3
Ebrahim Badakhshan (2013) Corpus Linguistics سالن آمفی تاتر دانشکده ادبیان و زبانهای خارجی
4
Ebrahim Badakhshan (2012) Critical Discourse analysis تالار مولوی
5
ابراهیم بدخشان (1390) Introducing modern linguistics and its branches دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1390 دانشگاه کردستان
6
ابراهیم بدخشان (1389) واژه چیست؟ دانشگاه کردستان هفته پژوهش سال 1389
7
Ebrahim Badakhshan (2008) Teaching English Using Literature دانشگاه کردستان هفته پژوهش 87
8
Ebrahim Badakhshan (2007) Language and Thought دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1386دانشگاه کردستان
9
Ebrahim Badakhshan (2004) Technology Enhanced Language Learning دانشگاه کردستان 1383 هفته پژوهش

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی (1389 - 1393)
بیشتر