1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش عوامل اجتماعی در تنوعات واجی و واژگانی در زبان هورامی (گویش پاوه) براساس زبان شناسی اجتماعی تنوع گرا
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
زبانشناسی اجتماعی تنوع گرا، زبان هورامی، گویش پاوه، متغیرهای واجی، متغیرهای واژگانی
سال 1401
مجله مطالعات زبانها و گويشهاي غرب ايران
شناسه DOI
پژوهشگران نادیا صفیعی ، ابراهیم بدخشان ، مسعود دهقان ، اکرم کرانی

چکیده

این مقاله تنوعات واجی و واژگانی در زبان هورامی )گویش پااوه را براسااز زباان شناسا ی اجتماعی تنوعگرا بررسی مینماید. در این پژوهش، تأثیر دو متغیر جنسیت و سن بر یک تنوع واجی )استفاده از واجگونۀ ]d ]بهجای واجگونا ۀ ]d ]در جایگااه پایا انی کلماه و دو تناوع واژگانی )استفاده از ساخت ترکیبی بهجای واژههاا ی /bαwα /و /dαdα /و اساتفاده از واژ ه /waratαw /بهجایواژه/war /در یک گروه 06 نفره )36 مرد و 36 زن در چهار ردهسنی بررسی گردید. روش اجرا بدینصورتبود که دادههایگردآوریشده ازطریقِ مصاحبه با گروه اصلی، با دادههایگردآوریشده از گروه معیار که شامل تعدادی از زنان و مردان بیسواد باالی 06 سال بود، مقایسه گردید. درنهایت، یک تنوع واجی و دو تنوع واژگانی که دارای بیشترین میزان تفاوت در بین گروه معیار و گروه اصلی بودند برای بررسی انتخاا شادند. یافتاه هاا ی پژوهش نشان داد که متغیرهای سن و جنسیت با تنوع واجیِ موردبررسی، ارتباا معناا داری ندارند. در تنوع واژگانی، زنان بیشتر از مردان برای خطا کردن مادربزرگهایشان از سااخت ترکیبی )/αdα + /نام کوچک استفاده میکنند. بین سن و میزان استفاده از ساخت ترکیبی نیز رابطۀ معناداریوجود دارد. همچنین، بین میزان استفاده از واژه /waratαw /و جنسیت رابطۀ معناداری وجود دارد.