1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی سن، تحصیلات و جنسیت بر فرایند قلب واجی بر اساس زبانشناسی اجتماعی تنوع گرا: مطالعۀ موردی “chokla” «چوب» در کردی هورامی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
زبان شناسی اجتماعی تنوع گرا فرایند واجی قلب کردی هورامی
سال 1402
مجله پژوهشنامه ادبیات کردی
شناسه DOI
پژوهشگران نادیا صفیعی ، ابراهیم بدخشان ، مسعود دهقان

چکیده

در پژوهشِ کمی حاضر، تأثیر سه متغیر جنسیت، سطح تحصیلات و سن بر یک تنوع واجی (فرایند قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ]) در کُردی هورامی گویش پاوه در یک گروه 60 نفره (30 مرد و 30 زن) در چهار ردۀ سنی بر اساس زبان‌شناسی اجتماعی تنوع‌گرا بررسی گردید. روش اجرا بدین‌صورت بود که داده­های گردآوری‌شده از طریق مصاحبه با گروه اصلی، با داده­های گردآوری‌شده از گروه معیار که شامل تعدادی از زنان و مردان بی­سواد بالای 60 سال بود، مقایسه گردید و درنهایت فرایند قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ] که دارای بیشترین میزان تفاوت در بین گروه معیار و گروه اصلی بود برای بررسی انتخاب شد. یافته­های پژوهش نشان داد که متغیر­های سن و جنسیت با تنوع واجی موردبررسی، ارتباط معناداری دارند، و چون میزان معنادار بودن رابطۀ سطح تحصیلات با میزان وقوع فرایند قلب واجی در واژۀ معیار [tʃoklæ] بیشتر از 0.5 (α=0.683) است، بنابراین بین سطح تحصیلات و قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ] ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که میزان تأثیر جنسیت بر فرایند قلب واجی در واژۀ معیار [tʃoklæ]بیش از سن است.