1403/04/05
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
باز اندیشی نسبیت زبانی با رویکرد شناختی و استناد بر داده های زبان فارسی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
ﻧﺴﺒﻴﺖ زﺑﺎﻧﻲ، ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ، ﺻﻮرت زﺑﺎﻧﻲ، ﺗﺼﻮر اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ، ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﻲ، روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
سال 1391
مجله علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، حسن آزموده

چکیده

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از دﻳﺪﮔﺎه زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻓﺮﺿﻴﻪی ّ ﺳﺎﭘﻴﺮ ـ ورف ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اراﺋﻪ و در ﭘﻲ ِآن ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آراء زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ، ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ّ ﭘﺮدازﻳﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ ادﻟﻪی ﻋﻘﻠﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از دادهی زﺑﺎنﻫﺎی دمِدﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺮﺑﻲ؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی دوردﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻮﭘﻴﺎﻳﻲ؛ ادﻋﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ ﻫﻢ در ﻓﺮاﮔﻴﺮی و درک ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺼﻮرات و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ؛ و ﻫﻢ در ﻣﺴﻴﺮدﻫﻲ ﻧﺤﻮهی ﺗﻔﻜﺮ و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﻲ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ، از ﻣﻬﻢ ّ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺼﻮر واﺣﺪ و ﺗﺼﻮ ّر اﻧﺒﺎﺷﺘﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را در روﻧﺪ ﺗﻔﻜﺮ دارﻧﺪ.