1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل نقش کاربردشناختی نظریه کنش های گفتاری آستین و سرل در متن بازپرسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
زبان شناسی حقوقی،نظریه کنش های گفتاری،آستین،سرل،متن بازپرسی
سال 1394
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، مسعود دهقان ، فرشاد دهقان

چکیده

زبان شناسی حقوقی نگرشی کاربردی است که به عنوان یکی از رویکردهای نوین و بینارشته ای در علم زبان شناسی به شمار می آید که به دو حوزه علمی زبان شناسی و حقوق اشاره دارد و در این چند دهه اخیر، رشد و بالندگی پیدا کرده است. توصیف و تحلیل نقش کاربردشناختی نظریه کنش های گفتاری در گفتمان های حقوقی موضوعی کاربردی است که پژوهش حاضر قصد دارد تا بر اساس دیدگاه های نظری جی .ال. آستین (1955) و جی. آر. سرل (1965) به آن بپردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا نظریه کنش های گفتاری که در تحول چرخشی فلسفه قرن بیستم به رویکردهای زبانی بسیار نقش آفرین بوده است، می تواند در درک و فهم زبان حقوقی ما را یاری کند. نویسندگان در پژوهش حاضر از میان اوراق قضایی مختلف، متن یکی از بازپرسی های انجام شده در شهر کرمانشاه را که در آن متهم محکوم به قتل شده است به عنوان پیکره زبانی مورد تحلیل قرار داده اند. این مقاله در چارچوب روش تحلیل-توصیفی قصد دارد تا در گفتمان بازپرسیِ صورت گرفته، نقش و اهمیت نظریه مذکور را در قالب جملات اخباری و کنشی معرفی نماید.