1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناخت طرح واره های ذهنی در نابینایان و لزوم تقویت آن در آموزش افراد نابینا
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
طرح واره ذهنی (Mental schema) ، نابینای مادر زاد (Congenital blind)
سال 1391
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، خاطره صیفوری

چکیده

محققان و صاحبنظران در علوم مختلف معتقدند که دههی آینده در ایران، دهه رشد مطالعات بینارشته ای است. بنابراین طرح مبانی و مفاهیم مشترک در بین رشته های مختلف امری ضروری است. یکی از حوزه های بینا رشته ای، حوزه مطالعات مشترک بین زبان شناسی، روانشناسی زبان و روان شناسی می باشد. زبان شناسی در پی توانش زبانی است، روان شناسان زبان به دنبال کنش زبانی می باشند و روان شناسی به دنبال بررسی علمی رفتار و فرایندهای ذهنی است . فرایندهای ذهنی یکی از مباحث مشترک بین این سه رشته می باشد. طرح واره های ذهنی از انواع محصولات فرایندهای ذهنی محسوب می شوند. هدف مقاله حاضر پرداختن به توصیف انواع طرح واره های ذهنی در افراد نابینا می باشد. پس از ارائه مفهوم طرح واره به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نابینایان مادر زاد و تشخیص انواع مختلف طرح واره ها اهتمام می شود، سپس به اهمیت تقویت طرح واره ها در آموزش افراد نابینا پرداخته می شود.