1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی چند معنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
چند معنایی معنا شناسی واژگانی شناختی قرآن کریم سرنمون معنای حاشیه ای
سال 1400
مجله پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
شناسه DOI
پژوهشگران علی اصغر امدادی ، ابراهیم بدخشان ، مسعود دهقان

چکیده

چند­معنایی رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی معمولاً به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر می­ رسد به طریقی به هم مربوطند. واژگان چند­معنا در مصحف شریف، بیش از یک معنا و مفهوم را در نهاد خود جای داده­ اند. هدف از پژوهش حاضر تبیین زبان­ شناختی پدیدۀ چند­معنایی در واژگان قرآن­ کریم و بازنمایی علل خوانش­ ها، ترجمه­ ها و تفسیرهای مختلف در حوزۀ معنایی قرآن کریم است. نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی بروگمان و لیکاف (1998) معانی مختلف چهارده واژۀ چند­معنای قرآن­ کریم را استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار داده­ اند. شایان ذکر است که گزینش محدودِ واژگان تنها به دلیل محدودیت حجم مقاله بوده است. نتایج نشان داد که در واژگان چند­معنای قرآن کریم، چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شده­ اند. در این شبکۀ معنایی واژه­ ها­ی چند­معنا دارای معانی مرکزی یا سرنمون هستند که در مرکز این شبکه قرار می­ گیرند و نیز دارای معانی حاشیه­ ای­ اند که دورتر از معانی مرکزی هستند که حاصل بسط استعاری هستند. یافته ها نشان داد که با اثبات وجود چند­معنایی در واژگان قرآن­ کریم مفسران و محققین می­ توانند همۀ تفسیر­های مختلف ارائه ­شده از آیه را در چارچوب قواعد زبان بپذیرند و در غیر این صورت تنها یک تفسیر را به عنوان تفسیر صحیح­ تر و برتر انتخاب کنند.