1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واژه چیست؟
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
واژه - صرف- زایایی
سال 1389
پژوهشگران ابراهیم بدخشان

چکیده

یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین پرسش ها در صرف، تعیین و توصیف واژه است. اسپسنسر (1991: 40-48) واژه را بر اساس معیارهای معنایی، آوایی، نحوی و معنیِ واژگانی شده تعریف می کند. این معیارها به اختصار عبارتند از: معیار معنایی معیار نحوی معیارآوایی معیارمعنای واژگانی شده :