1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نمود در زبان کردی(گویش کلهری)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نمود موقعیتی، نمود دیدگاهی، کردی کلهری، نمود گردان
سال 1397
پژوهشگران فاطمه ناصری ، ابراهیم بدخشان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارایه یک تحلیل جامع در مورد نمود در زبان کردی کلهری بر اساس رویکرد دو بخشی اسمیت (1997) است. طبق چارچوب نظری وی بررسی نمود هم شامل تحلیل نمود موقعیتی و هم شامل تحلیل نمود دیدگاهی در قالب زمان است. در این راستا تحلیل و طبقه بندی انواع نمود با استقاده از پیکره وسیعی از افعال زبان کردی کلهری و با بهره گیری از آزمونهای متنوع به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که پنج گونه نمود موقعیتی فعالیتی، لمحه ای، دستاوردی، تحققی و ایستا و دو نمود دیدگاهی ناقص و کامل در این زبان وجود دارد. موقعیت ها در زمان گذشته می توانند دارای نمود کامل و ناقص باشند، اما زمان حال فقط دارای نمود دیدگاهی ناقص است. برخی از موقعیت ها نیز با گرفتن نمود ناقص دچار نمودگردانی می شوند.