1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
متغیر جنسیت؛ ساخت مجهول؛ ساخت معلوم؛ گویش اردلانی؛ گویش آبدانانی؛ گویش ایلام
سال 1395
مجله فصلنامه پازند نشريه علمي زبان
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، افشار چشمه چاهی ، احمد پدرام ، پروین عزیزی

چکیده

در این پژوهش تاثیر جنسیت بر میزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویش های کردی سنندجی (اردلانی)، کردی ایلامی و آبدانانی بررسی می­شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از90 گویشورِ زن و مرد از سه گویش مذکور( شامل 45 زن و 45 مرد) است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، با توجه به اینکه جامعه ایلام، سنندج و آبدانان به لحاظ اجتماعی دارای بافتی نسبتاً سنتی­اند و در این جوامع تفاوت های اجتماعی بین زن و مرد کاملا مشهود است، میزان استفاده از ساخت های معلوم و مجهول بین دو جنس مذکر و مونث به طور معنادار متفاوت نیست. طبق نظر وارداt (2006)جنسیت بر کاربرد ساخت های معلوم و مجهول تاثیر دارد، اما در این پژوهش نشان داده می شود که تفاوت معناداری در هر دو جنس مذکر و مونث در مورد کاربرد ساخت های معلوم و مجهول وجود ندارد.