1403/04/05
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بازنمایی عناصر سازندۀ جهانهای زیرشمول در داستان براساس رویکرد  شعرشناسی شناختی: مطالعۀ موردی بوف کور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
انگارۀ جهانهای متن، جهانهای زیرشمول، اشارهای، نگرشی، معرفتشناختی، بوف کور.
سال 1400
مجله نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران بهناز وهابیان ، مسعود دهقان ، ابراهیم بدخشان

چکیده

بازنمایی جهانهای زیرشمول در انگارۀ جهانهای متن موردنظروِرث )1999( براساس رویکرد شعرشناسی شناختی، هدف اساسی پژوهش حاضر بوده است. نگارندگان در نوشتار پیشرو، با بررسی داستان بوف کور براساس جهانهای زیرشمول نشان دادند که نویسندۀ داستان به چه میزان از عناصر سازندۀ جهانهای زیرشمول شامل اشارهای، نگرشی و معرفتشناختی استفاده کرده است. ماهیت روششناسی این پژوهشِ کیفی، توصیفی ـ تحلیلی بوده و دادهها از داستان بوف کور انتخاب شدهاند. گفتنی است که تمامی بندهای موجود در این داستان موردبررسی قرار گرفتهاند، اما بهدلیل محدودیت در حجم مقاله، صرفاً در بیست د از داستان مذکور، لایههای سهگانۀ جهانهای زیرشمول، بهمثابۀ یکی از لایههای معنایی در انگارۀ جهانهای متن در رویکرد شناختی تحلیل شدهاند. نگارندگان در صددند تا نشان دهند که بازنمایی جهانهای زیرشمول سهگانه در داستان بوفکور چگونه بوده و اینکه نویسنده چگونه از این لایهها در داستان استفاده کرده است. یافتهها حاکی از آن است که داستان بوف کور به وجه معرفتشناختی، به مراتب بیشتر از دیگر وجوه جهانهای زیرشمولِ اشارهای و نگرشی توجه داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که اکثر بندها روایی و گفتمانی بوده و جهان زیرشمول معرفتشناختی در این داستان بازتاب گستردهای داشته است.