1403/04/05
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
میزان زایایی وندهای اشتقاقی در زبان کردی سورانی، رویکرد پیکرهبنیان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
زایایی، رویکرد پیکره بنیان، زبان کردی، وند
سال 1401
مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی
شناسه DOI
پژوهشگران سیده ساره صادقی ، نجم الدین براخاصی ، ابراهیم بدخشان

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از پیکرۀ کردپرس( )1به بررسی زایایی وندها در زبان کردی سورانی پرداخت هاس . در علم صرف، میزان زایایی یک وند را به میزان تعداد کلمات جدیدی بیان کردند که یک وند س اختهاس . بدین ترتیب به بررسی میزان زایایی پسوند بهصورت پیکرهبنی اد پرداخت های م. در گ ا نخس فهرس تی از پسوندهای زبان کردی مشخص گردید. سپس ب ا اس تفاده از برنام هنویس ی خ ز وب ب ه زب ان پ ایتون از وبسای شبکۀ خبری کردپرس داده تهیه گردید. معیار سنجش برای زایایی هر یک از این وندها معیار باین مقدار pاس . درنهای مشخص گردید که وندهای «-چی، -دان، -ین، -زن، -یلانە» از زای اترین ون دهای زبان کردی با مقدار زایای بالاتر از ۰۵درصد بودهاس . از دیگر موارد بحث شده در حوزۀ صرف تفاوت مفهو زایایی و میزان اهمیتی اس که یک وند دارد. میزان اهمی یک وند را در تعداد کلم اتی م یدانن د ک ه در فهرس واژگانی برای زبان بهکار برده میشود و در علم ص رف ای ن دو مفه و از یک دیگر متم ایز ش ناخته میشوند