1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی انتخاب نام فرزندان ازدیدگاه زبانشناسی اجتماعی شناختی در دهههای ) 6611 ( تا 6631 (؛ مطالعه موردی: بخش کلاترزان در شهرستان سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
جامعه شناسی زبان، زبانشناسی شناختی، نامگذاری، هویت ، کلاررزان
سال 1399
مجله مطالعات زبانها و گويشهاي غرب ايران
شناسه DOI
پژوهشگران سید انور اسدی ، ابراهیم بدخشان ، عادل دستگشاده ، زانیار نقشبندی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روند نامگذاری فرزندان در طول سه ده ۀ اخی ر در بخ ش کلار رزان س نندج اس . نام، پدیده مهمّ فرهنگی و اجتماعی اس که در باورهای دینی، ملّی، فکری و راریخی افراد جامعه ریشه دارد؛ بنابراین با رغییر ن ام ه ا ، ض رورت ه ای جدید فرهنگی مردم، خود را در چگونگی نامگذاری نمایان میسازند. بهدلیل چندبعدیبودن عنص ر زب انی ن ام ، نوش تار پ یش رو در چارچوب زبانشناسی اجتماعی شناختی انجام گرفته اس ؛ زیرا جامعهشناسی زبان و زبانشناسی شناختی، هیچ یک بهرنهایی ق ادر ب ه ربیین جنبههای گوناگون نامگذاری نیستند. روش پژوهش روصیفی - رحلیلی اس . در این راستا 8427 نام پس ر و دخت ر ب ه ص ورت رمام شماری گردآوری شد. نامها به لحاظ جنسی ، رفاوت گونهه ای س ورانی و ه ورامی زب ان ک ردی و همچن ین می نان اس تفاده از نام های الهامگرفته از طبیع بررسی شده اس . براساس یافته های پژوهش، میانگین نامهای سه دهه برآمده از خاس تگاه هوی ملّ ی بالاررین فراوانی ) 2228 ( را داشته و نامهای قومی ) 2332 ( و نامه ای م ذهبی ) 2474 ( ب ه ررری ررب ۀ دوم و س وم فراوان ی را دارد. نام های با هوی ملّی و مذهبی، روندی کاهشی داشته و گرایش به نام های قومی و فراملّی، سیری افنایشی داشته اس .