1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ کامپیوتری زبانشناسی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
فرهنگ کامپیوتری زبانشناسی
سال 1381
پژوهشگران ابراهیم بدخشان

چکیده

This is a linguistic dictionary as a software to be used by personal computers