1403/01/27
علی اکبر مظفری

علی اکبر مظفری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0002-4679-6820
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36523341000
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08733786993

تحصیلات

 • دکترای تخصصی 1- بیوتکنولوژی 2 - اصلاح نباتات و تولید بذر (1379 - 1384)
  عنوان رساله: بهینه سازی تکثیر ارقام جدید با ارزش توت فرنگی در شرایط درون شیشه ای
 • کارشناسی ارشد علوم باغبانی (1373 - 1376)
  عنوان رساله: شناسایی توده گلابی های بخش جنوبی استان کردستان
 • کارشناسی علوم باغبانی (1367 - 1371)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Modeling and determining the best combination of nitrogen and irrigation levels for achieving high yield in sweet corn Armin saedmoocheshi, Mohamad Pesarkeli, Ali akbar Mozafari, Abbas Rezai Zad, Peyman Froozesh, Hamid Alipour, Amir Tabarzad (2022)
Biocontrol of strawberry anthracnose disease caused by Colletotrichum nymphaeae using Bacillus atrophaeus strain DM6120 with multiple mechanisms Zahra Alijani, Jahanshir Amini, Morahem Ashengroph, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2022)
Screening barley varieties tolerant to drought stress based on tolerant Armin saedmoocheshi, Mohamad Pesarkeli, Ali akbar Mozafari, Fatemeh Sohrabi, Mahsa Moradi, Fatemeh Barzegar Marvasti (2022)
Uncommon Terpenoids from Salvia Species: Chemistry, Biosynthesis and Biological Activities Salar Hafez Ghoran, Fatemeh Taktaz, Ali akbar Mozafari, Murat Tunçtürk, Nazim Sekeroglu, Anake Kijjoa (2022)
True truffle diversity in Iran Federico Puliga, Mirko Illice, Mirco Iotti, Pamela Leonardi, Ali Baghdadi, Ali akbar Mozafari, Alessandra Zambonelli (2021)
Production of synthetic wheat lines to exploit the genetic diversity of emmer wheat and D genome containing Aegilops species in wheat breeding Ghader Mirzaghaderi, Zinat Abdolmaleki, Rahman Ebrahimzadegan, Farshid Bahmani, Fatemeh Orooji, Ali akbar Mozafari, Mohammad Majdi (2020)
Hairy root induction and Farnesiferol B production of endemic medicinal plant Ferula pseudalliacea abedin Khazaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari, Dara Dastan, Sima Mohammadi (2019)
Screening of endophytic bacteria isolated from domesticated and wild growing grapevines as potential biological control agents against crown gall disease Susan Asghari Tazehkand, Behrouz Harighi, Ali akbar Mozafari, Qassim Esmaeel, Essaid Ait Braka (2019)
Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars using SCoT, ISSR and IRAP markers Hedieh Badakhshan, Mohammad Sedigh kamangar, Ali akbar Mozafari (2018)
Photosynthetic reaction, mineral uptake, and fruit quality of strawberry affected by different levels of macronutrients Shirko Rouhi, Mohammad Javad Nazarideljou, Ali akbar Mozafari, Nasser Ghaderi (2018)
Physical and biochemical changes of some Iranian quince (Cydonia oblonga Mill) genotypes during cold storage Samira Moradi, Mahmoud Koushesh Saba, Ali akbar Mozafari, Hamid Abdolahi (2017)
Micropropagation of Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) on Different Basal Media Supplemented with Benzyl Adenine Ali akbar Mozafari, omar Ghoraishi, Nasser Ghaderi, Taimoor javadi (2016)
Antioxidant bioactive compounds changes in fruit of quince genotypes over cold storage Samira Moradi, Mahmoud Koushesh Saba, Ali akbar Mozafari, Hamid Abdolahi (2016)
اثر تاریخ کاشت و غلظ ت های مختلف محلول غذایی در کشت آبکشت بر اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی رقم ’سلوا‘ در اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی (1394)
Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Bahman Bahramnejad, Sirwan Nasri, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh (2015)
The effect of Fructose on regeneration and Proliferation of grape cultivars Sabah Zaheri, Ali akbar Mozafari, Mahmoud Koushesh Saba, Ali Gouran (2014)
IMPROVING GERMINATION AND DORMANCY BREAKING IN ALSTROMERIA LIGTU HYBRID SEEDS Fardin Nasri, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Ghaderi, Ali akbar Mozafari, Taimoor javadi (2014)
اثر غلظت های مختلفD- 2,4و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) محمد گردکانه، علی اکبر مظفری، ابوالمحسن حاجی امیری (1391)
USE OF HONEYBEES AS BIO-INDICATORS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE KURDISTAN PROVINCE OF IRAN Amin Sadeghi, Ali akbar Mozafari, Reza BAHMANI, Kamran Shokri (2012)
اثر محلول پاشی سولفات روی وکلسیم برویژگیهای کمی کیفی پیش از برداشت میوه توت فرنگی رقم "کردستان" نسیم عنایت فتح الله، علیرضا شهسوار، اختر شکافنده، علی اکبر مظفری (1391)
Effects of Salinity on In vitro Shoot Proliferation and Rooting of Apple Rootstock MM.106 Reza BAHMANI, Mansour Gholami, Ali akbar Mozafari, Raof Alivaisi (2012)
Effects of different amino acids on somatic embryogenesis of strawberry (Fragaria 3 ananassa Duch.) Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Adel Siosemardeh, Behrooz Sarabi (2011)
The effects of exogenous proline and osmotic stress on morpho-biochemical parameters of strawberry callus Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2010)
The Effects of Carbohydrate Source and Concentration on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Mohamad Gordakaneh, Ali akbar Mozafari, Ahmad Khalighi, Adel Siosemardeh (2009)
شناسایی 13 ژنوتیپ از گلابیهای وحشی بخش جنوبی استان کردستان علی اکبر مظفری، وازگین گریگوریان، علی وازوایی (1379)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر منابع کربوهیدراتی بر باززایی و رشد مریکلون های توت فرنگی علی اکبر مظفری، یاور وفائی، آرمین ساعد موچشی، پگاه شهیدی، محمد حاجی زاده، شهلا قادری، نسرین قادری زندان (1400)
بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی گیاه دارویی سنبله ارغوانی فرشته جلیلیان، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1400)
اثر محیط کشت بر زنده مانی و تکثیر ثعلب معطر (Gymnadenia conopsea) از طریق قلمه در شراط طبیعی سالار عبدی، علی اکبر مظفری، یاور وفائی، کلثوم احمدزاده (1400)
بررسی جوانه زنی ناهمزیست بذر و تشکیل پروتوکورم در ثعلب Ophrys straussii تحت شرایط درون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، یاور وفائی، جلال خورشیدی (1400)
بهینه سازی جوانه زنی بذر و تشکیل گیاهچه ثعلب گونه Orchis anatolica در شرایط درون شیشه ای فروزان ولدی، جلال خورشیدی، علی اکبر مظفری، یاور وفائی (1400)
ثعلب های خاکرُست ایران: جوانه زنی غیرهمزیست درون شیشه ای پیش نیازی برای حفاظت ژنتیکی یاور وفائی، مژگان فتاحی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی (1398)
ریشه زایی قلمه های نسترن وحشی (Rosa canina L.) تحت تاثیر نوع قلمه و تیمار هورمونی جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1397)
میزان موفقیت روش های مختلف ازدیاد گیاه دارویی گل اروانه ی اورامانی (Hymenocrater longiflorus Benth.) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، حسین معروفی (1397)
توت فرنگی: از پیدایش تا آینده علی اکبر مظفری (1397)
دستاوردهای اولیه روش های تکثیر گیاه دارویی مرزه اورامانی (Satureja avromanica Maroofi) جلال خورشیدی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی (1396)
تاثیر اسید سالیسیلیک بر پر آوری توت فرنگی در شرایط درون شیشه ای ساجده ده ده جانی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، فریده حواس (1394)
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای میوه به (Cydonia oblonga( طی نگهداری در انبار سرد سمیرا مرادی، محمود کوشش صبا، علی اکبر مظفری، حمید عبداللهی (1394)
تأثیر نانوذرات آهن در پرآوری انگور (رقم خوشناو) در شرایط درون شیشه ای علی قدکچی اصل، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1394)
اثر سدیم نیتروپروساید و هورمون روی باززایی گیاهچه های درون شیشه ای سیب MM111 محمد حسین حیات الغیبی، علی اکبر مظفری، محمد جیرانی (1393)
موقعیت گره روی گیاه مادری انگور و اثر آن بر باززایی در شرایط درون شیشهای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، محمد حسین حیات الغیبی (1393)
القای کالوس از ریزنمونه های برگ و پیچک سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط درون شیشه ای علی گوران، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، فرزاد مریوانی (1393)
موقعیت گره روی گیاه مادری انگور و اثر آن بر باززایی در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، محمد حسین حیات الغیبی (1393)
اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر باززایی دو رقم انگور در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1393)
اثر نیتریت سدیم به همراه اسید آسکوربیک بر باززایی انگور (Vitis vinifera L.)در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1393)
القای کالوس درریشه انگور (VITIS VINIFERA L) در شرایط درون شیشه ای علی گوران، محمد جیرانی، محمد حسین حیات الغیبی، علی اکبر مظفری (1393)
اثر کربوهیدرات فروکتوز بر باززایی و پرآوری دو رقم انگور صباح ظاهری، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، علی گوران (1392)
بررسی اثر غلظتهای مختلف ساکارز بر پرآوری دو رقم انگور صباح ظاهری، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا، سالار دارابی، عمر قریشی (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر IRAP محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر ISSR محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری، روژین مرادی (1392)
بررسی اثر واکشتهای متوالی بر باززایی و پرآوری سه رقم انگور عمر قریشی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، تیمور جوادی (1392)
بررسی اثر درازمدت شوری بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت آنزیم پراکسیداز در دو رقم توت فرنگی محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391)
بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول غذایی در کشت هیدروپونیک بر صفات زایشی و اجزاء عملکرد توت فرنگی در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی (1391)
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه دو رقم توت فرنگی در مراحل مختلف رشد میوه فریناز رحمتی، تیمور جوادی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری (1391)
بررسی اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی محمد رضا حاتمی، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده، علی اکبر مظفری (1391)
بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول غذایی در کشت هیدروپونیک بر صفات کیفی میوه ی توت فرنگی در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی (1391)
برسی اثر تاریخ کاشت و محلول غذایی درکشت هیدروپونیک بر صفات کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی (1391)
Effect of different plant hormones on callus induction in Pistacia atlantica subsp. kurdica Peyman Aghaei, Bahman Bahramnejad, Ali akbar Mozafari (2012)
Effect of Planting Date and Nutrient Solution on Hydroponic Culture of Strawberry Safdar poor mombaini, Said mohammad hasan mortazavi, Noorollah moaalemi, Ali akbar Mozafari, AbdolAmir moozi (2012)
تأثیر غلظتهای مختلف بنزیل آدنین (BA) بر باززایی گیاه Satureja avromanica Maroofi ادریس کرمی، علی اکبر مظفری، محمد علی ابراهیمی، حسین معروفی (1390)
Pistacia atlantica subsp. kurdica القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی پیمان آقایی، بهمن بهرام نژاد، علی اکبر مظفری (1390)
بررسی اثر تاریخ کاشت و محلول غذایی در کشت هیدروپونیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه توت فرنگی رقم "کاماروزا" در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، علی اکبر مظفری، عبدالامیر معزی (1390)
بررسی تغییرات برخی صفات کمی و کیفی میوه ارقام مختلف توت فرنگی در استان کردستان عباس لطفی، علی قرقانی، فرهاد کرمی، حسین عشقی، علی اکبر مظفری، آرمین ساعد موچشی (1390)
بررسی برخی شاخصهای رشدی و میزان عملکرد ارقام مختلف توت فرنگی دراستان کردستان عباس لطفی، علی قرقانی، فرهاد کرمی، علی اکبر مظفری، آرمین ساعد موچشی (1390)
اثر غلظت های مختلف پاکلوبوترازول بر رشد چمن لولیوم ( Lolium prene) فرزاد نظری، همایون فرهمند، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری (1389)
تاثیر عصاره گل میخک بر روی برخی فاکتورهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) ادریس قادری، شاهده عبدالعزیزی، برزان بهرامی کمانگر، نوشین نقدی، علی اکبر مظفری، راضیه یونسی (1389)
مقایسه اقلیم پذیری چهار گونه چمن سرد و گرم در شرایط آب و هوایی سنندج فرزاد نظری، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، همایون فرهمند (1389)
ریشه زایی قلمه نرم دو رقم توت فرنگی در شرایط غیراستریل علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1388)
بررسی اثر محلول ﭘاشی کلسیم و روی بر ویژگها ی زایشی توت فرنگی رقم کردستان فتح الله نسیم عنایتی، علیرضا شهسوار، اختر شکافنده، علی اکبر مظفری (1386)
ارزیابی گوناگونی ژنتیکی هم گروههای سیر ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک یاور وفائی، فرشاد دشتی، علی اکبر مظفری، کامبیز بقالیان (1386)
Productivity of new strawberry cultivars in different regions of Russia .. گ.ف گوورووا، و.ن. گووروا، آ.ک کوستین، م.ای زوبکووا، علی اکبر مظفری (1383)
OPTIMIZATION OF MOCROPROPAGATION OF NEW STRAWBERRY گ.ف گوورووا، علی اکبر مظفری (1383)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
plant tissue culture techniques Ali akbar Mozafari (2021)
plant micro propagation Ali akbar Mozafari (2021)
کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی علی اکبر مظفری (1398)
کتاب
رگرسیون و مدل سازی در علوم کشاورزی با نرم افزار SAS آرمین ساعد موچشی، علی اکبر مظفری، شهریار ساسانی (1401)
کاربرد نرم افزار R در بیوتکنولوژی و علوم کشاورزی آرمین ساعد موچشی، علی اکبر مظفری (1400)
Role of Proline and Other Osmoregulatory Compounds in Plant Responses to Abiotic Stresses Ehsan Shakeri, Ali akbar Mozafari, Fatemeh Sohrabi, Armin saedmoocheshi (2019)
ارقام شناسی در میوه ها علی اکبر مظفری (1392)
شناخت ارقام در سبزی ها علی اکبر مظفری (1390)
ارقام شناسی در میوه ها علی اکبر مظفری (1385)
پایان نامه
بهینه‌سازی جوانه‌زنی درون ‌شیشه‌ای و سازگاری برون شیشه‌ای برخی ارکیدهای خاکزی مهرداد ناصری، یاور وفائی، امیر خدام زاده، علی اکبر مظفری (1402)
تکثیرتجاری درون شیشه ای هاورتیا (Haworthia truncata var. maughanii) فرشته صید احمدی، اردشیر قادری، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری (1401)
بهینه سازی تکثیر گونه های ارکید Comperia comperiana و Ophrys straussii از طریق بذر در شرایط درون و برون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، یاور وفائی (1401)
کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبله ارغوانی (Stachys inflata) فرشته جلیلیان، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1399)
مطالعه کشت بافت گیاه داروئی آوندول (Smyrnium cordifolium Boiss) سیروس اسماعیلی، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1399)
تاثیر نوع محیط کشت و اسید هیومیک بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی نرگس شهلا جمیله مرادی، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، فرزاد نظری (1399)
کاربرد کودهای زیستی و آلی بر برخی ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی منداب (Eruca sativa L.) سروه طهماسبی، ناصر قادری، علی اکبر مظفری، بهروز سرابی (1399)
اثر مینی تونل و برگ زنی بر عملکرد و خصوصیات میوه پاییزه توت فرنگی ارقام پاروس و ونتانا فرزاد اسدی، ناصر قادری، تیمور جوادی، علی اکبر مظفری (1399)
میزان سلامت محصول توت فرنگی از لحاظ فلزات سنگین(کادمیوم، سرب وآرسنیک) در استان کردستان مسعود حیدریان، یاور وفائی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1397)
بررسی خصوصیات بیو-فیزیکوشیمیایی میوه برخی ژنوتیپ های به (Cydonia Oblonga) طی نگهداری در سردخانه سمیرا مرادی، محمود کوشش صبا، حمید عبداللهی، علی اکبر مظفری (1394)
اثر سدیم نیتروپروساید (SNP)بر باززایی سیب در شرایط درون شیشه ای محمد حسین حیات الغیبی، علی اکبر مظفری (1394)
اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر باززایی انگور در شرایط درون شیشه ای محمد جیرانی، علی اکبر مظفری، محمود کوشش صبا (1393)
بررسی باززایی گیاه Maroofi Satureja avromanic در شرایط درون شیشه ای( Satureja avromanic (in vitro)) ادریس کرمی، علی اکبر مظفری، غلامرضا بخشی خانیکی (1392)
بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توت فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی محمد صدیق کمانگر، هدیه بدخشان، علی اکبر مظفری (1392)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی توت فرنگی به تنش شوری محمد رضا حاتمی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، عادل سی و سه مرده (1392)
بررسی باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های سه رقم انگور عمر قریشی، علی اکبر مظفری، تیمور جوادی، ناصر قادری (1391)
کشت بافت و انتقال ژن پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. kurdica پیمان آقایی، علی اکبر مظفری، بهمن بهرام نژاد (1391)
بررسی مقاومت به شوری و ساختار ژنومی لاین های BC1F4 حاصل از تلاقی گندم و تریتی پایروم قدرت اله زینلی، قادر میرزاقادری، علی اکبر مظفری، هدیه بدخشان (1391)
بررسی روابط ژنتیکی و اختلاط ژنتیکی احتمالی توت فرنگی رقم کردستان با دیگر ارقام تجاری با استفاده از نشانگر ریز ماهواره عباس لطفی، علی قرقانی، عنایت الله تفضلی، حسین عشقی، علی نیازی، علی اکبر مظفری (1390)
تاثیر تاریخ کاشت و محلول غذایی بر رشد و نمو گیاه توت فرنگی(ارقام سلوا و کاماروزا) در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، نورالله معلمی، سید محمد حسن مرتضوی، عبدالامیر معزی، علی اکبر مظفری (1390)
تاثیر تاریخ کاشت و محلول غذایی بررشد و نمو گیاه توت فرنگی ( ارقام سلوا و کاماروزا) در شرایط اقلیمی اهواز صفدر پور ممبینی، سید محمد حسن مرتضوی، نورالله معلمی، عبدالامیر معزی، علی اکبر مظفری (1390)
بررسی اثر محلول‎پاشی عناصر کلسیم و روی بر عمر پس از برداشت توت‎فرنگی رقم کردستان در هر دو نوع گلدانی و گیاهان ریزازدیادی حاصل از آنها نسیم عنایتی فتح الله، اختر شکافنده، علیرضا شهسوار، علی اکبر مظفری، عنایت الله تفضلی (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه طراحی باغ موزه گیاهان دارویی در سطح 10000 مترمربع جلال خورشیدی، کیانوش اسکندری، علی اکبر مظفری (1402)
تهیه پروتکل تولید سه گونه از گیاهان بومی و اندمیک پرمصرف در طب سنتی و صنعت گیاهان دارویی استان کردستان تیمور جوادی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری، حسین معروفی، جلال خورشیدی (1401)
تکثیر انبوه ارکید های دارویی ایران با روش کشت بافت، شناسایی ترکیبات دارویی مهم و ژن های مربوطه و خشک کردن و ارزیابی کیفی پودر ثعلب یاور وفائی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، فردین تمجیدی، حسین معروفی، دارا دستان (1400)
بهرهبرداری از ذخایر ژنتیکی گندمهای وحشی برای بهبود گندم زراعی قادر میرزاقادری، محمد مجدی، علی اکبر مظفری (1398)

علایق پژوهشی

 • کشت بافت و سلول گیاهی
 • تولید بذر
 • اصلاح نباتات
 • بیوتکنولوژی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم باغبانی (1395 - 1397)
 • مدیر گروه علوم باغبانی (1394 - 1395)
 • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی (1392 - 1394)
 • مدیر گروه علوم باغبانی (1388 - 1391)
 • مدیر گروه علوم باغبانی (1384 - 1386)
 • مدیر انتشارات دانشگاه کردستان (1377 - 1379)
 • مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کردستان (1377 - 1379)
بیشتر