1403/03/05
یاور وفائی

یاور وفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56380585600
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
تلفن: 08733627723

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی ژنتیک مولکولی گیاهان باغی (1387 - 1392)
  عنوان رساله: بیان ژن گرفیتسین از Griffithsia sp در کاهو
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی (1383 - 1385)
  عنوان رساله: بررسی تنوع ژنتیکی توده های سیر ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP
 • کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Comparative Analysis of Phospholipase D (PLD) Gene Family in Camelina sativa and Brassica napus and Its Responses in Camelina Seedlings under Salt Stress Parviz Heidari, Fateme Puresmaeli, Yavar Vafaee, Mostafa Ahmadizadeh, Mohamadreza Ensani, Haniyeh Ahmadinia (2023)
Impact of Rice Husk Biochar on Drought Stress Tolerance in Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Shabnam Safari, Farzad Nazari, Yavar Vafaee, Jaime Teixeira da Silva (2023)
همسانه سازی، توالی یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea پگاه شهیدی، یاور وفائی، بهمن بهرام نژاد، دارا دستان (1401)
Phenotypic characterization and seed-micromorphology diversity of the threatened terrestrial orchids: implications for conservation Yavar Vafaee, Ghane Mohammadi, Farzad Nazari, Mozhgan Fatahi, Aboubakr Kaki, ALi Khadivi, Adolbaset Ghorbani, Soheila Gholami (2021)
Quantitative Trait Locus Analysis of Plant Height– Related Traits in Cucumber Using F2:3 Population Hamid Kalvandi, Jamal-Ali Olfati, Habibollah Samizade, Yavar Vafaee (2018)
برآورد وراثتپذیری و پاسخ به انتخاب برای صفت تعداد میوه در جمعیت اصلاحی خیار حمید کلوندی، جمالعلی الفتی، حبیب الله سمیع زاده، یاور وفائی (1395)
حساسیت چندگونه آفت انباری به اسانس های گیاهان شوید، کرفس و نعناع وحشی مصطفی معروف پور، یاور وفائی، عسگر عباداللهی، ادریس بدیعی (1395)
A modular cloning toolbox for the generation of chloroplast transformation vectors Yavar Vafaee, Agata Staniek, Maria Mancheno-Solano, Heribert Warzecha (2014)
تاثیر نوع میزبان گیاهی و نوع سیگنال پپتید بر انباشت پروتئین ضد ویروس گریفیتسین یاور وفائی، مصباح بابالار، محمد افشار شاندیز، هوشنگ علیزاده (1392)
تاثیر نوع پپتید راهنما بر انباشت پروتئین ضد ویروس گریفیتسین در توتون تراریخته یاور وفائی، مصباح بابالار، محمد افشار شاندیز، شکوفه صدراوی، هوشنگ علیزاده (1392)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر منابع کربوهیدراتی بر باززایی و رشد مریکلون های توت فرنگی علی اکبر مظفری، یاور وفائی، آرمین ساعد موچشی، پگاه شهیدی، محمد حاجی زاده، شهلا قادری، نسرین قادری زندان (1400)
اثر محیط کشت بر زنده مانی و تکثیر ثعلب معطر (Gymnadenia conopsea) از طریق قلمه در شراط طبیعی سالار عبدی، علی اکبر مظفری، یاور وفائی، کلثوم احمدزاده (1400)
بررسی جوانه زنی ناهمزیست بذر و تشکیل پروتوکورم در ثعلب Ophrys straussii تحت شرایط درون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، یاور وفائی، جلال خورشیدی (1400)
بهینه سازی جوانه زنی بذر و تشکیل گیاهچه ثعلب گونه Orchis anatolica در شرایط درون شیشه ای فروزان ولدی، جلال خورشیدی، علی اکبر مظفری، یاور وفائی (1400)
بهینه سازی جوانه زنی بذر در ثعلب کیسه ای (Orchis collina) مژگان فتاحی، یاور وفائی، فرزاد نظری (1400)
Cloning and expression analysis of PAL and C4H genes in Ferula pseudalliacea pegah shahidi, Yavar Vafaee, Bahman Bahramnejad (2021)
تنوع ژنتیکی برخی جمعیتهای ثعلب پنجه ای (Dactylorhiza umbrosa) با صفات فنوتیپی ابوبکر کاکی، قانع محمدی، مژگان فتاحی، یاور وفائی (1398)
بررسی مورفولوژی بذر در برخی گونه های ثعلب خاکزی ایرانی مژگان فتاحی، یاور وفائی، فرزاد نظری (1398)
ثعلب های خاکرُست ایران: جوانه زنی غیرهمزیست درون شیشه ای پیش نیازی برای حفاظت ژنتیکی یاور وفائی، مژگان فتاحی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی (1398)
خاصیت حشره کشی اسانس گیاه جعفری،Petroselinum crispum ، روی سه آفت اقتصادی محصولات انباری مصطفی معروف پور، عسگر عباداللهی، یاور وفائی، ادریس بدیعی (1395)
بررسی نقش اسید هیومیک در بهبود عملکرد کمی و کیفی سه رقم گوجه فرنگی در شرایط گلخانه یاور وفائی، چنور اصلانی، مهناز عباسی، غزال محمدی، دنیا نوری، محمود کوشش صبا (1393)
Codon Optimization and Construction of Different Recombinant Vectors Containing Anti-HIV Griffithsin Gene Yavar Vafaee, Houshang Alizadeh, Mesbah Babalar, Mohammad Afshar Shandiz (2012)
Recombinant production of anti-HIV protein, Griffithsin, in E. coli Mohammad Afshar Shandiz, Yavar Vafaee, Mesbah Babalar, Houshang Alizadeh (2011)
Study of Different Characteristics of Tree and Fruit in Peach Cultivars Under Water Stress Conditions Yavar Vafaee, Farhad karami, Mohammad Shafih Rahmani, Mohammad Fatahi (2010)
ارزیابی برخی شاخصهای فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو فرهاد کرمی، عادل سی و سه مرده، تیمور جوادی، یاور وفائی (1388)
Impact of Nutrients and Physiological Stage on Nitrate Accumulation in Strawberry Mohammad Fatahi, Yavar Vafaee, Bahman Fattahi (2009)
Protoplast isolation from leaves of three cultivars of peach Mohammad Shafih Rahmani, Yavar Vafaee, Reza Zarghami, Mohammad Hosein Daneshvar, Karim Rahimi (2008)
The effect of plasmolysing time, enzyme concentration, and digestion time on protoplasts isolation from leave mesophyll of apricot Mohammad Shafih Rahmani, Yavar Vafaee, Reza Zarghami, Mohammad Hosein Daneshvar, Karim Rahimi (2008)
preliminary study of fruiting in some apricot (prunus armeniaca L.) under frost spring Farhad karami, Taimoor javadi, Adel Siosemardeh, Yavar Vafaee (2008)
تاثیر تیمار پلاسمولیز و مدت زمان هضم آنزیمی بر جداسازی پروتوپلاست از مزوفیل برگ زردآلو (Prunus armenica) محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی، محمد حسین دانشور، رضا ضرغامی، کریم رحیمی (1387)
تاثیر سطوح مختلف ساکارز در محیط کشت بر باززایی گیاه سیر توده آذرشهر یاور وفائی، منصور غلامی، فرشاد دشتی، محمد فتاحی (1386)
ارزیابی گوناگونی ژنتیکی هم گروههای سیر ایرانی با استفاده از صفات مورفولوژیک یاور وفائی، فرشاد دشتی، علی اکبر مظفری، کامبیز بقالیان (1386)
Detection of Genetic Diversity Among Iranian Garlic Clones (Allium Sativum L.) Via AFLP Markers. Yavar Vafaee, Farshad Dashti, Mohsen Mardi, Ali deljou (2007)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
Asymbiotic Seed Germination in Terrestrial Orchids: Problems, Progress, and Prospects Nora E. Anghelescu, Yavar Vafaee, Kolsom Ahmadzade, Yavar Vafaee (2023)
تکثیر گیاهان با کشت بافت مسعود میرمعصومی، یاور وفائی، محمد شفیع رحمانی (1397)
ژنتیک جنگل محمد رضا بی همتا، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی (1393)
بیوشیمی گیاهی علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفائی (1390)
پایان نامه
بهینه‌سازی جوانه‌زنی درون ‌شیشه‌ای و سازگاری برون شیشه‌ای برخی ارکیدهای خاکزی مهرداد ناصری، یاور وفائی، امیر خدام زاده، علی اکبر مظفری (1402)
بهینه سازی تکثیر گونه های ارکید Comperia comperiana و Ophrys straussii از طریق بذر در شرایط درون و برون شیشه ای کلثوم احمدزاده، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، یاور وفائی (1401)
شناسایی ترکیبات اسانس گیاه کارده (Arum conophalloides Kotschy ex Schot) فرهاد حسینی مقدم، یاور وفائی، محمود کوشش صبا (1400)
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مختلف پونه (Mentha longifolia L.) کوسره ت حمه مصطفی، یاور وفائی، جلال خورشیدی، آزاد رستگار، محمدرضا مرشدلو (1400)
بررسی خصوصیات کیفی پس از برداشت چهار سبزی استان کردستان ذلیخا میرکی، محمود کوشش صبا، یاور وفائی (1400)
ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره الکلی برگ و غده چهار گونه ارکید خاکزی ایران شجاع صادقیان، یاور وفائی، دارا دستان، جلال خورشیدی (1400)
همسانه سازی و بررسی بیان ژن های PAL و C4H در گیاه Ferula pseudalliacea پگاه شهیدی، بهمن بهرام نژاد، یاور وفائی، دارا دستان (1397)
میزان سلامت محصول توت فرنگی از لحاظ فلزات سنگین(کادمیوم، سرب وآرسنیک) در استان کردستان مسعود حیدریان، یاور وفائی، علی اکبر مظفری، ناصر قادری (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تکثیر انبوه ارکید های دارویی ایران با روش کشت بافت، شناسایی ترکیبات دارویی مهم و ژن های مربوطه و خشک کردن و ارزیابی کیفی پودر ثعلب یاور وفائی، فرزاد نظری، علی اکبر مظفری، جلال خورشیدی، فردین تمجیدی، حسین معروفی، دارا دستان (1400)
اثرات سمیت چند اسانس گیاهی روی برخی از مهمترین حشرات انباری مصطفی معروف پور، ادریس بدیعی، عسگر عباداللهی، یاور وفائی (1395)

علایق پژوهشی

 • نشانگرهای مولکولی
 • مهندسی کلروپلاست
 • هدف گذاری پروتئین های نوترکیب در سلول های گیاهی
 • واکسن های خوراکی
 • تولید پروتئین های نوترکیب دارویی در سبزی های برگی
 • ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده گروه علوم باغبانی در شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی (1393 - 1395)
 • عضو کارگروه توانایی رشته علوم باغبانی (1393 - 1395)
بیشتر