1402/09/13
یادگار کریمی

یادگار کریمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21740924800
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، کد پستی 6617715175
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان شناسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: ساخت کنایی: منشاء و ماهیت آن
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: ضمیر انتزاعی (PRO) در زبان کردی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی هادی رضوان، حیدر رحیمی، یادگار کریمی، سعید کرمی (1401)
بررسی حرکت فراگیر پرسش واژه در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی شهلا صیفوری، یادگار کریمی، شهرام سعیدی، محسن معصومی (1401)
مجهول سازی محمول های سببی ساختواژی در ترکی آذری (گونه سریش آباد قروه): انفصال مسبب از رویداد سبب مرتضی ملاولی، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان، وحید غلامی، عادل دستگشاده (1401)
انضمام در کردی اردلانی : رقابت صرف و نحو شاهین احمدی شاد، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان، وحید غلامی (1401)
ارتقاء گره راست: حذف یا اشراف چندگانه شهلا صیفوری، یادگار کریمی، شهرام سعیدی، محسن معصومی (1400)
همسانی ساختاری بند و گروه حرف تعریف: حالت و مطابقه در ترکی آذری مرتضی ملاولی، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان، وحید غلامی، عادل دستگشاده (1400)
بررسی وجه و وجهیت در کردی سورانی: تحلیلی نقشگرا همزه حسین حمه، نسرین علی اکبری، یادگار کریمی (1400)
جایگاه ادغام موضوع درونی (کردی سورانی) سامان میهمی، یادگار کریمی (1398)
تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی) شاهین احمدی شاد، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان، محمد صدیق زاهدی (1398)
قابلیت فهم متقابل بین گویش های کردی میانی و کردی جنوبی: مطالعه موردیِ گونه های مهابادی و بدره ای منیژه میرمکری، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی، وحید غلامی (1398)
ساختار موضوعی اسامی محمولی متناظر با افعال دومفعولی در کردی هورامی غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی، جبار میرانی (1397)
ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری یادگار کریمی، الهه نجفی (1396)
بررسی نحوی ساخت مجهول: رویکرد گذر پنهانی یادگار کریمی، مژگان عثمانی (1395)
انطباق در زبان سُهی یادگار کریمی، الهام مقدم (1394)
حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای) ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، رزیتا رنجبر (1393)
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری یادگار کریمی، حسن آزموده (1391)
ساخت کنایی در گویش دشتی یادگار کریمی، معصومه هاشمی (1391)
ساختهای فعلی استمراری-تأکیدی در گویش هورامی یادگار کریمی، زانیار نقشبندی (1390)
درباره خاستگاه ساخت کنایی مجتبی منشی زاده، یادگار کریمی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
جذب گرنت
Multilingualism in Iran as a laboratory for comparative grammar research Aria Adli, Gholamhosayn Karimidoustan, Yadgar Karimi (2021)
پایان نامه
معرفگی در زبانهای ایرانی سید امیر حسینی، یادگار کریمی (1399)
ساختار موضوعی اسم فعل در کردی اردلانی نیاز تیشه گران، یادگار کریمی (1399)
ساخت موضوعی افعال مرکب در کردی اردلانی ساناز احترامی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1396)
ضمایر تکراری در زبان فارسی: یک بررسی زایشی مریم شهبازی فر، یادگار کریمی، رحمان ویسی حصار (1396)
توزیع واژه بست در زبان کردی اردلانی سیده نرگس حسینی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
حذف گروه فعلی در کردی اردلانی شادی میربیک سبزواری، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
تحلیل حرکت پرسشواژه در کردی اردلانی: رویکردی کمینه گرا سیده پگاه تنظیفی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی سرور سیفی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی زینب عزیزی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی رضوان میرزایی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
بررسی حالت و مطابقه در گویش سورانی(سنندجی و بانه ای): رویکردی کمینه گرا روزیتا رنجبر، یادگار کریمی، رضا مراد صحرایی (1394)
تحلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا سیده شیرین سید زاهدی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی ماندانا رحیمی باجلانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی بهمن حیدری، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392)
ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی) کورش قدمی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392)
رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی مژگان عثمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
مبتداسازی در زبان کردی سوسن ایمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری) محمد زمانی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
ساخت بند موصولی در زبان کردی نژاد کریمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391)
بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی هدی مردوخی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
حذف گروه فعلی در زبان فارسی حسن آزموده، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان (1391)
ساخت کنایی در گویش دشتی معصومه هاشمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391)
ساخت ناگذرا در بختیاری محسن اسلامی، محمد راسخ مهند، یادگار کریمی (1390)
ساخت های کنایی در گویش هورامی زانیار نقشبندی، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی (1390)
بررسی تطبیقی ساخت اضافه در فارسی، گیلکی، بلوچی و هورامی راضیه باقری، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ترسیم اطلس زبان کردی (فاز اول- استان کردستان) یادگار کریمی، شاهین صلواتی، ساناز احترامی، هیرش شیرزاد، غلامحسین کریمی دوستان (1400)
ایجاد پیکرۀ زبان کردی ابراهیم بدخشان، شاهین صلواتی، یادگار کریمی (1395)

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی نظری، نظریه نحو، کمینه گرایی، زبانهای ایرانی، نحو-معناشناسی، نحو-ساختواژه
بیشتر

دانشجویان

 • روزیتا رنجبر
  نام: روزیتا رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی حالت و مطابقه در گویش سورانی(سنندجی و بانه ای): رویکردی کمینه گرا
 • ماندانا رحیمی باجلانی
  نام: ماندانا رحیمی باجلانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی
 • سیده شیرین سید زاهدی
  نام: سیده شیرین سید زاهدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: حلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا
 • کژال شهدایی
  نام: کژال شهدایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ررسی ساختمان گروه فعلی در زبان کردی گویش اردلانی سنندجی بر پایه ی نظریه ی ساختواژه ی توزیعی
 • مژگان عثمانی
  نام: مژگان عثمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی
 • سوسن ایمانی
  نام: سوسن ایمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: مبتداسازی دز زبان کردی
 • نژاد کریمی
  نام: نژاد کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ساخت بند موصولی در زبان کردی
 • معصومه هاشمی
  نام: معصومه هاشمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ساخت کنایی در گویش دشتی
 • حسن آزموده
  نام: حسن آزموده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: حذف گروه فعلی در زبان فارسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه کردستان شناسی-دانشگاه کردستان (1388 - ادامه دارد)
 • مدیر داخلی پژوهشنامه ادبیات کردی (1392 - 1395)
 • دبیر تخصصی مجله پژوهشهای زبانی-دانشگاه تهران (1392 - ادامه دارد)
 • ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی (1394 - ادامه دارد)
بیشتر