31 خرداد 1397
كامران چپي

کامران چپی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: استان کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی آبادانی طبیعت - صندوق پستی 416 - کد پستی 6617715175
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع آب و آبخیزداری
تلفن: +98 87 33627721-26 Ext. 3375
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی منابع آب و آبخیزداری ، دانشگاه گوئلف ، کانادا (1383 - 1388)
  عنوان رساله: Monitoring and Modeling of Runoff Generating Areas in a Small Agricultural Watershed
 • کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی نوع و شدت فرسایش در رابطه با کاربری اراضی و تعیین سهم رسوبدهی به منظور بهینه سازی کاربری اراضی
 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، دانشگاه تهران ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه: طرح مقدماتی مرتع و آبخیزداری جوستان-گته ده (منطقه طالقان)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدلسازی هیدرولوژیک، مدیریت مخاطرات زیست محیطی (سیلاب و خشکسالی)، مدیریت حوزه های آبخیز، مهندسی رودخانه، مدلسازی فرسایش و رسوب
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hossein Shafizadeh-Moghadam, Roozbeh Valavi, Himan Shahabi, Kamran Chapi, Ataalah Shirzadi (2018) Novel forecasting approaches using combination of machine learning and statistical models for flood susceptibility mapping JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: 217; 1-11
2
Khabat Khosravi, Binh Thai Pham, Kamran Chapi, Ataalah Shirzadi, Himan Shahabi, DieuTien Bui, Inge Revhaug, Indra Prakash (2018) A comparative assessment of decision trees algorithms for flash flood susceptibility modeling at Haraz watershed, northern Iran SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 627; 744-755
3
هیرش انتظامی، سید کاظم علوی پناه، علی درویشی، حمیدرضا متین فر، کامران چپی (1396) مقایسه دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیله سنجنده MODIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز) پژوهشهای جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران: 49(2); 207-219
4
Kamran Chapi, Vijay P. Singh, Ataalah Shirzadi, Himan Shahabi, DieuTien Bui, Khabat Khosravi, Binh Thai Pham (2017) A Novel Hybrid Artificial Intelligence Approach for Flood Susceptibility Assessment ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE: 95; 229e245
5
Ataalah Shirzadi, Himan Shahabi, Kamran Chapi, DieuTien Bui, Binh Thai Pham, Baharin Ben Ahmad, Kaka Shahedi (2017) A comparative study between popular statistical and machine learning methods for simulating volume of landslides CATENA: 157; 213–226
6
Seyed Hamid Reza Sadeghi, Shirko Ebrahimi Mohammadi, vijey p. singh, Kamran Chapi (2017) Non-point source contribution and dynamics of soluble and particulate phosphorus from main tributaries of the Zarivar Lake watershed, Iran ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 189 (5); article 238: 1-13
7
Ataalah Shirzadi, Kamran Chapi, Himan Shahabi, Karim solaimani, Ataollah Kavian, Baharin Ben Ahmad (2017) Rock fall susceptibility assessment along a mountainous road: an evaluation of bivariate statistic, analytical hierarchy process and frequency ratio Environmental Earth Sciences: 76; 1-17
8
خه بات خسروی، ادریس معروفی نیا، ابراهیم نوحانی، کامران چپی (1395) ارزیابی کارایی مدل رگرسیون لجستیک در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: 69(4); 863-876
9
Ataalah Shirzadi, DieuTien Bui, Binh Thai Pham, Karim solaimani, Kamran Chapi, Himan Shahabi, Ataollah Kavian, Inge Revhaug (2016) Shallow landslide susceptibility assessment using a novel hybrid intelligence approach Environmental Earth Sciences: 76; 1-18
10
Khabat Khosravi, Hamidreza Pourghasemi, Kamran Chapi, Masoumeh Bahri (2016) Flash flood susceptibility analysis and its mapping using different bivariate models in Iran: a comparison between Shannon’s entropy, statistical index, and weighting factor models ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT: 188; 10.1007/s10661-016-5
11
عطاالله شیرزادی، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، عطااله کاویان، کامران چپی (1395) معرفی یک مدل جدید ترکیبی الگوریتم مبنا به منظور پیش بینی حساسیت زمین لغزشهای سطحی اطراف شهر بیجار جغرافیا و توسعه: 46; 225-246
12
ادریس معروفی نیا، ابراهیم نوحانی، خه بات خسروی، کامران چپی (1395) ارزیابی روش شاخص آماری در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 26(4); 201-214
13
فریده عباسی، جلیل فرزادمهر، کامران چپی، مهدی بشیری، مریم آذرخشی (1395) تغییران زمانی و مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان و ارتباط آن با خشکسالی هیدروژئولوژی: 1(2); 11-23
14
فریده عباسی، مریم آذرخشی، کامران چپی، مهدی بشیری (1395) تغییرات زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی دشت قروه و دهگلان و رابطه آن با خشکسالی دانش آب و خاک (دانش کشاورزی سابق) - دانشگاه تبریز: 25(2-3); 143-155
15
لیلا پیشداد سلیمان آباد، علی نجفی نژاد، امیر سعدالدین، کامران چپی، حنانه محمدی کنگرانی (1395) دینامیک تخریب تالاب زریبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه اکوبیولوژی تالاب: 8 (27); 5-22
16
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی، پل کوئینگر، کامران چپی، آرش ملکیان (1394) تحلیل روند تغییرات جریان در رودخانه های سراب کرخه: شواهدی از اثرات تغییر اقلیم بر سیستم های منابع آب مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: دوره 68، شماره 3; 659-674
17
سید حمید رضا صادقی، شیرکو ابراهیمی محمدی، کامران چپی (1394) تحلیل فرایندهای درون رگباری تحویل رسوب معلق تعدادی از زیرحوضه های دریاچه زریوار به کمک الگوی حلقه های رسوبی مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)-دانشگاه تهران: 2; 323-340
18
هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1394) تأثیر تبدیل مرتع به جنگل دست کاشت بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 23 (2); 380-393
19
Khaled Osati, Paul Koeniger, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2015) Spatiotemporal patterns of stable isotopes and hydrochemistry in springs and river flow of the upper Karkheh River Basin, Iran Isotopes in Environmental and Health Studies: 7; 14-40
20
Kamran Chapi, Ramesh Pall Rudra, Seyed Imran Ahmed, Alamgir Akhtar Khan, Bahram Gharabaghi, William Trevor Dickinson, Pradip Kumar Goel (2015) Spatial-Temporal Dynamics of Runoff Generation Areas in a Small Agricultural Watershed in Southern Ontario Journal of Water Resource and Protection: 7; 14-40
21
mehtnoosh Asadi, Hamed GHaderzadah, Kamran Chapi, Fariba rezaei (2014) Estimation of Willingness to Pay for Conservation of Zarivar Wetland, Iran: A Contingent Valuation Approach فصلنامه بین المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و توسعه: 1; 1-9
22
شیرکو ابراهیمی محمدی، سید حمید رضا صادقی، کامران چپی (1391) تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودی های مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه حفاظت منابع آب و خاک: 2; 61-74
23
Ataalah Shirzadi, Lee Saro, Oh Hyun Joo, Kamran Chapi (2012) A GIS-based logistic regression model in rock-fall susceptibility mapping along a mountainous road: Salavat Abad case study, Kurdistan, Iran Natural Hazards: 64; 1639-1656
24
حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی، کامران چپی (1391) بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربنآلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) مرتع-انجمن مرتعداری ایران: شماره اول; 45-34
25
Kamran Chapi, Golale Ghafari (2012) TEMPERATURE VARIABILITY IN KURDISTAN PROVINCE, IRAN Journal of University of Duhok: 15; 228-233
26
عطاالله شیرزادی، کامران چپی، پرویز فتحی (1390) برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز مارنج و کانی سواران، کردستان) علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق): سال پانزدهم شماره 58; 231-240
27
عطاالله شیرزادی، کریم سلیمانی، محمود حبیب نژاد روشن، کامران چپی (1389) مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر ریزش سنگ مجله منابع طبیعی ایران: 63; 489-502
28
کامران چپی (1380) نگرش ژئواکوسیستمی به حفاظت خاک جنگل و مرتع: 51; 36-41
29
کامران چپی (1379) آگروفارستری و اهمیت آن در حفاظت خاک مجله علمی پژوهشی دانشگاه کردستان: 5 و 6; 1-10
30
کامران چپی (1379) شناخت خاک و استفاده بهتر از اراضی مجله علمی پژوهشی دانشگاه کردستان: 3 و 4; 46-65
مقاله ارائه‌شده
1
کامران چپی، سلمان احمدی، گولاله فلاحی (1396) بررسی بعضی از شاخص های بحران آب در استان کردستان همایش ملی بحران آب، جرائم و آسیب ها (از علت شناسی تا پیشگیری)، ایران، شیراز
2
خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، کاکا شاهدی، امیر هوشنگ نظامیوند چگینی، کامران چپی (1395) تأثیر جریانهای سیلابی بر حمل رسوب در بسترهای متحرک شنی متوسط و درشت دانه پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران، ایران، قزوین
3
محمد دریکوندی، عبدالواحد خالدی درویشان، کامران چپی (1395) نقشه مکانی فرسایش و رسوب با استفاده از میخ های فرسایش و زمین آمار همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی، ایران، تهران
4
کامران چپی، شمیم فیضی، آنیتا محمدی بلبان آباد، عطاالله شیرزادی، سامان فیضی (1395) رابطه تلفات اولیه با حداکثر نگهداشت آب در مدل شماره منحنی به منظور برآورد بهتر رواناب سطحی ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
5
سیروان نیلی، سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، کامران چپی (1395) مدلسازی بارش رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC- HMS و ارزیابی آنها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آدینان سقز) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
6
سیروان نیلی، سید امیر حسینی، جمیل بهرامی، کامران چپی (1395) مذلسازی بارش رواناب تا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC - HMS و ارزیابی آنها ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
7
Yousef Khajavigodellou, Ali Asghar Alesheikh, Farshad Hakimpour, Kamran Chapi (2015) Optimizing urban modeling based on road network and land use/cover changes by using agent based - cellular automata model GeoComputations: The Art and Science of Solving Complex Spatial Problems with Computers, USA, Dallas, Texas
8
Yousef Khajavigodellou, Ali Asghar Alesheikh, Farshad Hakimpour, Kamran Chapi (2015) Optimizing urban modeling based on road network and land use/cover changes by using agent based - cellular automata model GeoComputations: The Art and Science of Solving Complex Spatial Problems with Computers, USA, Dallas, Texas
9
سید پدرام نینوا، کامران چپی، ساناز یار احمد، شیما حمیدی (1393) ارتباط پارامترهای کیفی آب با دبی در حوزه سد قشلاق سنندج اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، ایران، تهران
10
سمیه امانی، حامد جنیدی جعفری، کامران چپی (1393) مقایسه ترسیب و ذخایر کربن در اکوسیستم های جنگل، کشاورزی و مرتع سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
11
شیرکو ابراهیمی محمدی، سید حمید رضا صادقی، کامران چپی (1393) تأثیر روستا به عنوان یک آلاینده نقطه ای در آورد مواد مغذی (روستای دره تفی- دریاچه زریوار) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
12
فاطمه ونایی، کامران چپی (1393) نفوذپذیری در مرتع در مقایسه با اراضی جنگل و کشاورزی اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده، ایران، همدان
13
Yousef Khajavigodellou, Ali Asghar Alesheikh, Abdulrazak A. S. Mohammed, Kamran Chapi (2014) Excellent approach to modeling urban expansion by Fuzzy Cellular Automata – Agent Base Model SPIE 9219, Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXII, United States, San Diego
14
Yousef Khajavigodellou, Ali Asghar Alesheikh, Kamran Chapi, Farshad Hakimpour (2014) Simulating urban expansion through Cellular Automata model on different neighborhood size 11th International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences, USA, Michigan
15
امید مرادی، کامران چپی، رضا قضاوی (1393) بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان شهر سنندج همایش ملی تغییرات اقلیمی و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، همدان
16
کامران چپی، مژگان یوسفی، مریم کریمی، سحر خسروی، سحر زندی، احمد محمدی مطلق، خه بات احمدی، مهوش مروتی (1393) رویکرد متخصصین، دانشجویان و دانش آموزان به رتبه بندی مخاطرات طبیعی همایش علوم جغرافیایی ایران، ایران، تهران
17
عطاالله شیرزادی، عطااله کاویان، قربان وهاب زاده، کامران چپی (1393) تحویل رسوب زمین لغزهای سطحی به عنوان چالشی زیست محیطی چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی، ایران، ساری
18
بهرام چاره خواه، کامران چپی، بختیار ولدی، پریسا عثمانی (1392) محاسبه زیان ناشی از خشکسالی های دهه اخیر بر گندم دیم استان کردستان اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، ایران، کرمانشاه
19
خه بات خسروی، محمود حبیب نژاد روشن، کامران چپی (1392) بررسی کیفیت آب دشت دهگلان با استفاده از روشهای گرافیکی پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تهران
20
هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392) رابطه کاربری اراضی با شدت نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تهران
21
هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392) رابطه کاربری اراضی با برخی از خصوصیات شیمیایی خاک سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اهواز
22
کامران چپی، احمد محمدی مطلق، خه بات احمدی، سحر زندی، مهوش مروتی (1391) درک مخاطرات طبیعی توسط متخصصین و دانشجویان همایش ملی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان (فرصت ها و محدودیت ها)، ایران، تهران
23
Kamran Chapi, Golale Ghafari (2013) Detection of Trend in Mean Temperature of Western Iran The 1st International Conference on Environmental Crises and its Solutions, Iran
24
Shirko Ebrahimi Mohammadi, Seyed Hamid Reza Sadeghi, Kamran Chapi (2013) Runoff and Suspended Sediment load from main Tributaries into the Zarivar Lake The 1st International Conference on Environmental Crises and its Solutions, Iran
25
Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012) Spatial and temporal variability of stable isotopes in the Upper Karkheh River basin, Iran Joint European Stable Isotope Users Group Meeting (JESIUM)
26
Payam Sajadi, Amit Singh, Saumitra Mukherjee, Kamran Chapi (2012) Preliminary Results from Subsurface Hydrological Investigations of Debgolan Plain, Kurdistan, Iran using Geophysical Techniques The 2012 International SWAT Conference
27
کامران چپی، گلاله غفاری، آزاده کاتبی کرد (1391) بررسی وقوع جهش در شاخص های حدی دما در غرب ایران سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، ساری، ایران
28
گلاله غفاری، کامران چپی، آزاده کاتبی کرد (1391) پهنه بندی اثرات تغییر اقلیم بر روند پارامترهای دمایی در استان کردستان سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی، ساری، ایران
29
کامران چپی، زانیار مهران، محمد جعفری، سید اکبر جوادی (1391) تأثیر قرق مرتع بر روی خصوصیات هیدرولیکی خاک در مناطق نیمه خشک پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران، ایران، بروجرد
30
عمران محمودی، عبدالرضا بهره مند، واحد بردی شیخ، کامران چپی (1391) کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز حوزه: مطالعه موردی حوزه آبخیز شیرین دره نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک، ایران، تهران
31
Paul Koeniger, Khaled Osati, Ali Salajegheh, Mohammad Mahdavi, Kamran Chapi, Arash Malekian (2012) Stable isotopes stream flow characteristics of the Karkheh River in Iran and implications for water resources management GIAN Scientific Conference on Biodiversity in Zagros Region
32
Kamran Chapi, Golale Ghafari (2012) TEMPERATURE VARIABILITY IN KURDISTAN PROVINCE, IRAN The 1st Scientific Agricultural Conference
33
کامران چپی، گلاله غفاری (1390) بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند بارش های فصل بهار در استان کردستان اولین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی، ایران، سقز
34
زانیار مهران، محمد جعفری، سید اکبر جوادی، کامران چپی، پرویز کرمی (1390) بررسی تغییرات درصد تاج پوشش گیاهی کل در شرایط قرق و غیرقرق (منطقه مورد مطالعه مراتع خامسان شهرستان کامیاران) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، قم
35
زانیار مهران، محمد جعفری، کامران چپی، سید اکبر جوادی، اسماعیل صبری (1390) اثر قرق بر روی ماده آلی خاک نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، ایران، قم
36
زانیار مهران، محمد جعفری، کامران چپی، سید اکبر جوادی (1390) اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، ایران، تهران
37
Zaniar Mehram, Kamran Chapi, Parviz karami, Mohammad Jafari, Seyed Akbar javadi (2011) Effect of Exclosure on Vegetation of Rangelands in Semi-Arid Areas The GIAN Scientific Conference on Dryland Ecology
38
کامران چپی، عطاالله شیرزادی (1390) اثر مدیریت پوشش گیاهی بر میزان فرسایش خاک با کاربرد مدل USLE دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، تبریز
39
کامران چپی، عطاالله شیرزادی (1390) اولویت بندی حوضه های آبخیز در مقابل فرسایش آبی بر اساس پارامترهای ژئومورفولوژیکی، مورفومتری و GIS دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، تبریز
40
گلاله غفاری، کامران چپی (1390) بررسی روند بارش های فصلی در استان کردستان چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تهران
41
کامران چپی، گلاله غفاری (1390) بررسی روند تغییرات متوسط درجه حرارت سالانه در ایستگاه های غرب ایران چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، ایران، تهران
42
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون (1389) لزوم شناسایی مناطق اصلی تولید کننده رواناب برای حفاظت مؤثرتر منابع آب در مقابل آلودگیها همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، ایران، تهران
43
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون (1389) نقش مطالعه تغییرات مکانی و زمانی رواناب سطحی در کنترل آلودگیهای غیرنقطه ای همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، ایران، تهران
44
Seyed Kazem Alavipanah, Hiresh Entezami, Ali Darvishi, HamidReza Matinfar, Kamran Chapi (2011) Comparison of Subpixel and Pixelbase methods in Estimates the Snow Surface Basin using MODIS Images The 6th EARSeL Workshop on Cryosphere, Hydrology and Climate Change
45
هیرش انتظامی، کامران چپی، سید کاظم علوی پناه، حمیدرضا متین فر، علی درویشی (1389) برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از مدل SRM در حوضه آبخیز سقز اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
46
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون (1389) معرفی شاخصی جدید برای شناسایی مناطق اصلی تولید کننده رواناب در یک حوزه آبخیز اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
47
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون (1389) تغییرات مکانی و زمانی تولید رواناب سطحی در یک حوزه آبخیز اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
48
هیرش انتظامی، سید کاظم علوی پناه، حمیدرضا متین فر، علی درویشی، کامران چپی (1389) بررسی دقت برف سنجی تصاویر ماهواره ای MODIS با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
49
Kamran Chapi, Ramesh Pall Rudra, Bahram Gharabaghi, William Trevor Dickinson (2010) REMOTELY-BASED MONITORING OF WELL-VEGETATED WATERSHEDS The X International Conference of Young Scientists, Forests of Eurasia
50
Ramesh Pall Rudra, Kamran Chapi, William Trevor Dickinson, Bahram Gharabaghi, Seyed Imran Ahmed, Pradip Kumar Goel, C. Tucker (2010) Runoff Generating Area and its Identification in a Watershed 53rd Annual International Conference on Great Lakes Research
51
عمران محمودی، عبدالرضا بهره مند، کامران چپی (1389) مقایسه روش‮های هیدروگراف واحد لحظه‮ ای ژئومورفولوژیکی وو و روسو در شبیه سازی هیدروگراف سیل حوزه شیرین‮ دره ‮‬‬‬ هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، خرم آباد
52
عمران محمودی، عبدالرضا بهره مند، کامران چپی (1389) ارزیابی کارایی مدل ناش در شبیه سازی هیدروگراف سیل: مطالعه موردی حوضه آبخیز شیرین د‮ر‮ه‬‬ هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، خرم آباد
53
عمران محمودی، کامران چپی (1389) کاربرد نقشه شماره منحنی در اعمال غیریکنواختی بارش مازاد هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، خرم آباد
54
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون، پرادیپ کومار گوئل، سید عمران احمد (1389) Development of a Wireless Sensor Network for Measuring Surface Runoff and Soil Moisture in Variable Source Area Studies چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
55
کامران چپی، رامش پال رودرا، بهرام قره باغی، ویلیام ترور دیکینسون، پرادیپ کومار گوئل، سید عمران احمد (1389) Investigation of Surface Runoff Generation Mechanism during Different Seasons چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
56
عطاالله شیرزادی، کامران چپی، بهنام شیرزادی (1389) برآورد ضریب منطقه ای فولر با استفاده از تحلیل منطقه ای سیلاب ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، ایران، نور
57
Kamran Chapi, Ramesh Pall Rudra, Seyed Imran Ahmed, William Trevor Dickinson, Pradip Kumar Goel (2009) Modeling Variable Source Area from an Agricultural Watershed Annual Meeting of the Canadian Society of Bioengineering (CSBE)
58
بختیار خدری تاژان، کامران چپی (1384) نگرشی بر آگروفارستری و نقش آن در حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
59
کامران چپی، حسین خالدیان (1384) بررسی تاثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب نهمین کنگره علوم خاک ایران و سومین همایش ملی فرسایش و رسوب، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
کامران چپی (1390) پروژه آنالیز، تجزیه و تحلیل داده های موجود در ایستگاه تحقیقاتی خامسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان
3
4
حامد جنیدی جعفری، کامران چپی، بهرام قلی نژاد بداغ، ابراهیم کارگری، پرویز کرمی (1389) بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر توان ترسیب کربن در مراتع نیمه استپی استان کردستان دانشگاه کردستان
5
Bahram Gharabaghi, Ramesh Pall Rudra, Edward McBean, Karen Finney, Adam Kristoferson, Kamran Chapi, Liz Carlson, Steven Murray, Christine Desrochers, Ryan Breivik, Diana Repall, Rebecca Bach, Tina Costelo, Vahid Taleban, Christopher Inkratas (2006) A Laboratory and Field Scale Evaluation of Compost Biofilters for Stormwater Management دانشگاه کردستان
6
7
8
کامران چپی، سید صابر شاهویی، حسین خالدیان (1377) بررسی تأثیر بهره برداری بهینه از اراضی در تقلیل فرسایش و رسوب دانشگاه کردستان
پایان‌نامه
1
محمد دریکوندی، عبدالواحد خالدی درویشان، کامران چپی (1395) تحلیل نسبت تحویل رسوب کرت در مقیاس های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه
2
3
4
5
6
7
هما ابراهیمی، کامران چپی، لقمان قهرمانی، مسعود داوری (1392) مقایسه برخی پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی اکوسیستم های جنگلی و مرتعی
8
9
خالد اوسطی، علی سلاجقه، محمد مهدوی، کامران چپی، آرش ملکیان، پل کوئینگر (1392) نقش جریان های خروجی از سازندهای کارستی در هیدروگراف رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سراب کرخه)
10
مهرنوش اسدی، حامد قادرزاده، کامران چپی، فریبا رضایی (1391) برآورد ارزش اقتصادی-زیست محیطی تالاب زریبار
11
12
13
14
شاهین کارگریان، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، کامران چپی (1390) تعیین و ارزیابی تغییرات درازمدت بیلان آب ماهانه و فصلی در حوزه آبخیز نازلوچای
15
هیرش انتظامی، سید کاظم علوی پناه، حمیدرضا متین فر، کامران چپی، علی درویشی (1389) برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS در حوضه آبخیز سقز (استان کردستان)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Kamran Chapi (2016) Green Engineers for Future of the Environment Salahaddin University, Erbil, Iraq
2
Kamran Chapi (2016) Watershed Health Assessment: A Need for Integrated Water Resources Management Kurdistan Water Week Workshop, Salahaddin Universi
3
کامران چپی (1392) شاخصهای علم سنجی و وب سنجی آمفی تأتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
4
کامران چپی (1390) Active Teaching in Hydrology دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
5
کامران چپی (1390) Active Teaching in Hydrology دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
6
کامران چپی (1380) غذا برای همه در قرن بیست و یکم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
7
کامران چپی (1377) فاجعه تخریب منابع طبیعی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • رضا ليمويي
  نام و نام خانوادگی: رضا لیمویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آبخیزداری
  پایان نامه:
 • هوشيار محمدي
  نام و نام خانوادگی: هوشیار محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آبخیزداری
  پایان نامه:
 • رازاوه عزيزنژاد
  نام و نام خانوادگی: رازاوه عزیزنژاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آبخیزداری
  پایان نامه:
 • نسيم رحيمي
  نام و نام خانوادگی: نسیم رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آبخیزداری
  پایان نامه:
 • سارا كرمي
  نام و نام خانوادگی: سارا کرمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آبخیزداری
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه کردستان (1396 - ادامه دارد)
 • عضو شورای روابط بین الملل دانشگاه کردستان (1395 - ادامه دارد)
 • عضو شورای مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان (1394 - ادامه دارد)
 • معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1393)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه کردستان (1389 - 1391)
 • مدیر گروه مرتع و آبخیزداری (1388 - 1390)
 • مدیر گروه مرتع و آبخیزداری (1379 - 1381)
بیشتر