1403/01/27
عیسی معروف پور

عیسی معروف پور

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36682969100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج - دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 08733620552

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی آب- گرایش آبیاری و زهکشی (1379 - 1384)
  عنوان رساله: بررسی اثر ضخامت خاک بر انتقال املاح در خاک های ماسه ای همگن
 • کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی (1374 - 1376)
  عنوان رساله: ارزیابی راندمان های آبیاری در مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
 • کارشناسی مهندسی آبیاری (1370 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه: مروری بر طراحی سدهای خاکی (پروژه دوره کارشناسی)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اثر آبیاری بارانی با پساب ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1402)
Estimation of wind drift and evaporation losses of sprinkler irrigation systems using dimensional analysis Younes Aminpour, darya dehghan, Enrique Playan, Eisa Maroufpoor (2023)
بررسی گسترش جبهه رطوبتی خاک از منبع نقطه ای در خاک های مطبق افقی و عمودی ناصر رمضانیان عزیزی، عسکری تشکری، عیسی معروف پور، صمد امامقلی زاده (1402)
اثر شستشوی برگ سیب زمینی پس از آبیاری با پساب مزرعه پرورش ماهی بر فلورسانس کلروفیل و برخی خصوصیات سیب زمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1402)
Performance of sand filter with disc and screen filters in irrigation with rainbow trout fish effluent Abed Mohammad Hasani, Younes Aminpour, Saman Nikmehr, Jaume Puig Bargués, Eisa Maroufpoor (2023)
اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1401)
Performance of disc, conventional and automatic screen filters under rainbow trout fish farm effluent for drip irrigation system Abed Mohammad Hasani, Saman Nikmehr, Eisa Maroufpoor, Younes Aminpour, Jaume Puig Bargués (2022)
بررسی اثر برخی عوامل ساختمان آبپاش، سامانه آبیاری و مدیریت آن بر ضریب یکنواختی در آبیاری بارانی ندا کریمی، دریا دهقان، شاهو مولودی، عادل سی و سه مرده، عیسی معروف پور (1401)
A novel hybridized neuro-fuzzy model with an optimal input combination for dissolved oxygen estimation Saman Marouf pour, Saad Sh. Sammen, Nadhir Al-Ansari, S.I. Abba, Anurag Malik, Eisa Maroufpoor, Ali Mokhtar, Shamsuddin Shahid (2022)
Irrigation management evaluation of multiple irrigation methods using performance indicators Amin Seyedzadeh, parvaneh khazaei, Adel Siosemardeh, Eisa Maroufpoor (2022)
Subsurface shape factor for surface irrigation hydraulics Amin Seyedzadeh, Amir Panahi, Eisa Maroufpoor, Gary P. Merkley (2022)
Effect of type of emitter self-cleaning mechanism and its structure on the performance of drip irrigation system using effluent of rainbow trout fish Younes Aminpour, Pegah Amiri, Eisa Maroufpoor, Barzan Bahrami Kamangar, Jaume Puig Bargués (2022)
An experimental study on the determination of dispersion coefficient in layered soils Hamed Mahdipanah, Askari Tashakori, Samad Emamgholizadeh, Eisa Maroufpoor (2022)
بررسی اثر شیب، دبی و بافت خاک برگسترش جبهه رطوبتی در خاک های همگن از منبع نقطه ای ناصر رمضانیان عزیزی، عسکری تشکری، عیسی معروف پور، صمد امامقلی زاده (1400)
Numerical and artificial intelligence models for predicting the water advance in border irrigation Samad Emamgholizadeh, Amin Seyedzadeh, Hadi Sanikhani, Eisa Maroufpoor, gholamhoein karami (2022)
Optimal virtual water flows for improved food security in water-scarce countries Saman Marouf pour, Omid Bozorg-Haddad, Eisa Maroufpoor, P. Winnie Gerbens-Leenes, Hugo A. Loáiciga, Vijay P. Singh, Dragan Savic (2021)
Modeling moisture bulb distribution on sloping lands: Numerical and regression-based approaches Shelir Solat, Fariba Alinazari, Eisa Maroufpoor, Jalal Shiri, Bakhtiar Karimi (2021)
Analytical Head Loss Equation of Center-pivot Irrigation System Amin Seyedzadeh, Amir Panahi, Eisa Maroufpoor, Abdolmajid Liaghat (2021)
Clogging rate of pressure compensating emitters in irrigation with rainbow trout fish farm effluent Eisa Maroufpoor, Younes Aminpour, Barzan Bahrami Kamangar, Jaume Puig Bargués (2021)
Modeling groundwater quality by using hybrid intelligent and geostatistical methods Saman Marouf pour, Mohammadnabi Jalali, Saman Nikmehr, Naser Shiri, Jalal Shiri, Eisa Maroufpoor (2020)
COMPARISON OF CLASSICAL SPRINKLER AND WHEEL MOVE IRRIGATION SYSTEMS IN DEHGOLAN PLAIN, NORTH‐WEST IRAN † Arsalan Farabi, Eisa Maroufpoor, Hoshang Gomrniya, Goran YaminMoshrefi (2020)
A new analytical method for derivation of infiltration parameters Amin Seyedzadeh, Amir Panahi, Eisa Maroufpoor (2020)
تاثیر فاصله لترال ها و قطره چکان ها برعملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره ای نواری محمد مهدی قره داغی، سید محمود طباطبایی، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
تأثیر شستشوی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا بر کیفیت پساب و عمل کرد سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره ای ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، بهزاد قربانی، برزان بهرامی کمانگر (1398)
Developing a novel method for estimating parameters of Kostiakov–Lewis infiltration equation Amin Seyedzadeh, Amir Panahi, Eisa Maroufpoor, vijey p. singh, Basant Maheshwari (2020)
Effect of a combined filtration system and drip irrigation laterals on quality of rainbow trout farm effluent Naser Minbari, Eisa Maroufpoor, Younes Aminpour, Barzan Bahrami Kamangar, Jaume Puig Bargués (2020)
Artificial Intelligence Approach to Estimate Discharge of Drip Tape Irrigation based on Temperature and Pressure Amin Seyedzadeh, Saman Marouf pour, Eisa Maroufpoor, Jalal Shiri, Omid Bozorg-Haddad, Farnosh gavazi (2019)
Effect of farmers’ management on movable sprinkler solid-set systems Saman Marouf pour, Eisa Maroufpoor, Mohammad Khaledi (2019)
Estimation of the organic carbon content by the Pattern recognition method Samad Emamgholizadeh, Fatemeh Esmaeilbeikib, Babak Mohammadi, Davoud Zare Haghi, Eisa Maroufpoor, Hosein Rezaei (2018)
بررسی انسداد نسبی قطره چکان ها در آبیاری قطره ای تحت شرایط استفاده از پساب حوضچه های پرورش ماهی ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1396)
Estimation of soil dispersivity using soft computing approaches Samad Emamgholizadeh, kiana bahman, sayed Mohyddin Bateni, Hadi ghorbani, Eisa Maroufpoor, Jeffery R Nielson (2017)
بررسی آزمایشگاهی افت فشار موضعی شیرهای خودکار در سامانه های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک وحید رضاوردی نژاد، محمد سعید رشیدی، عیسی معروف پور، حسین رضایی، جواد سرابی (1396)
ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب عیسی معروف پور، حجت وطن خواه، مینا بهزادی نسب (1395)
بررسی دقت برخی از مدل های برآورد تلفات ناشی از تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت نسیبه آذربو، عیسی معروف پور، فروغ فرزان کیا، بهاره رستمیان (1395)
تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1395)
Prediction of water quality parameters of Karoon River (Iran) by artificial intelligence-based models Samad Emamgholizadeh, hammed kashi, Eisa Maroufpoor, Ebrahim zalaghi (2013)
ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی لوله چرخدار دشت دهگلان کردستان گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1390)
بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1389)
تعیین مناسب ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستمهای آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، ارسلان فاریابی (1389)
بررسی دقت مدلهای انعکاس سنجی حوزه زمانی برای براورد رطوبط خاک مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388)
Impact of Soil Texture on the Calibration of TDR for Water content Measurement Eisa Maroufpoor, Samad Emamgholizadeh, Hassan Tarabipodeh, Mina BEhzadi Nasab (2009)
Laboratory Scale Effect of Aquifer Thickness on Dispersion Coefficient of Porous Media Hadi Moazed, Eisa Maroufpoor, Haydar Ali kashkouli, Hossien Mohammad Val Samanii (2009)
بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان عیسی معروف پور، هادی معاضد، حیدرعلی کشکولی، حسین محمد ولی سامانی (1387)
بررسی و مقایسه مدل های ریاضی فرید-کامبیرنوس و بریگهام برای انتقال آلاینده پایدار در خاک های ماسه ای همگن عیسی معروف پور، حیدرعلی کشکولی، هادی معاضد، حسین محمد ولی سامانی (1386)
بررسی وابستگی انتشارپذیری خاک به ضخامت آن در خاک های ماسه ای همگن اشباع عیسی معروف پور، حیدرعلی کشکولی، هادی معاضد، حسین محمد ولی سامانی (1384)
راندمان آبیاری مزارع نیشکر هفت تپه در استان خوزستان حیدرعلی کشکولی، سعید برومند نسب، عیسی معروف پور (1379)
روش ارزیابی عملی سیستم آبیاری جویچه ای عیسی معروف پور، سعید برومند نسب (1379)
ریشه نیشکر و عوامل مؤثر بر آن عیسی معروف پور (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مدلسازی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای برای خاک های دو لایه با استفاده از رگرسیون غیرخطی ایرج سهرابی، بختیار کریمی، عیسی معروف پور، آرمان مقدم نیا (1401)
ارزیابی پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی برای خاک های دو لایه ایرج سهرابی، عیسی معروف پور، بختیار کریمی، پیمان طهماسبی (1401)
پیش نگری بلند مدت بارندگی استان کردستان مبتنی بر گزارش ششم(CMIP6) زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور (1400)
اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری1 شهین امیری، هادی ثانی خانی، عیسی معروف پور، یونس خوشخو (1397)
مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی از طریق کنترل رواناب ها (مطالعه موردی دشت قروه- کردستان) امیر زارعی، جهانگیر عابدی کوپایی، عیسی معروف پور، سیروان زارعی، وحید کاکاپور (1395)
مروری بر استفاده از پساب آبزی پروری در سیستم آبیاری قطره ای پگاه امیری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394)
نگرشی بر امکان استفاده از پساب آبزیپروری در کشاورزی پگاه امیری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394)
نگرشی بر وضعیت سیستم های آبیاری بارانی در ایران پروانه خزایی، عیسی معروف پور (1393)
Estimating soil dispersivity coefficient by Artificial Neural Network Samad Emamgholizadeh, kiana bahman, Hadi ghorbani, Eisa Maroufpoor, Khalil ajdari (2014)
عوامل مؤثر بر تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم های آبیاری بارانی ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393)
روش های تخمین تلفات تبخیر و باد بردگی در سیستم های آبیاری بارانی ندا کریمی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1393)
محاسبه ETC برای گیاه ذرت با استفاده از روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق زینب مولایی، عیسی معروف پور، مجتبی صفایی نژاد (1392)
تخمین زمانی تغییرات درصد رطوبت حجمی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میثم ابوالخیریان، صمد امامقلی زاده، هادی قربانی، عیسی معروف پور، خلیل اژدری (1392)
مقایسه برآورد تغییرات زمانی رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و TDR میثم ابوالخیریان، صمد امامقلی زاده، هادی قربانی، عیسی معروف پور، خلیل اژدری (1392)
تخمین ضریب انتشار پذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون کیانا بهمن، صمد امامقلی زاده، هادی قربانی، عیسی معروف پور، خلیل اژدری (1392)
مقایسه سیستم استنتاجی فازی عصبی تطبیقی و مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد - ضریب انتشارپذیری آلاینده در خاک کیانا بهمن، صمد امامقلی زاده، هادی قربانی، عیسی معروف پور، خلیل اژدری (1392)
ارزیابی سند ملی آب استان کردستان و ارائه پیشنهادات عیسی معروف پور، مینا بهزادی نسب، صباح محمدی (1390)
نگرشی بر قطره چکان های سیستم های آبیاری قطره ای استان کردستان مهدی ابراهیم پور، عیسی معروف پور، محمد مهدی قره داغی (1390)
تعیین ضرایب محلی تشعشع درمعادله ی پنمن مانتیث برای استان کردستان عیسی معروف پور، صباح محمدی، سید محمدطاهر حسینی (1389)
ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی زینب مولایی، عیسی معروف پور، عباس ملکی (1389)
بررسی وابستگی انتشار پذیری خاک به فاصله انتقال در خاکهای ماسه ای همگن اشباع رضا علی پور، حیدرعلی کشکولی، عیسی معروف پور، حبیب موسوی جهرمی (1388)
بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم های آبیاری بارانی دشت دهگلان گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، ارسلان فاریابی (1388)
بررسی عملکرد سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا، گوران یمین مشرفی (1388)
ارزیابی معادلات یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی ارسلان فاریابی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1387)
بررسی فرآیند نفوذ با استفاده از استوانه های مضاعف و منفرد گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد، ارسلان فاریابی (1387)
بررسی نوسانات آب تحت الارضی در شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه راست عیسی معروف پور، مینا بهزادی نسب، سید عطا الله ساکبی (1387)
بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان عیسی معروف پور، هادی معاضد، حیدرعلی کشکولی، حسین محمد ولی سامانی (1387)
بررسی پدیده ضربه قوچ در طرح تأمین آب اراضی خشکه رود الیگودرز عیسی معروف پور، سید علی شاهرکن، مجید بهزاد (1387)
مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در آبخوان ها عیسی معروف پور، هادی معاضد، حیدرعلی کشکولی، حسین محمد ولی سامانی (1387)
بررسی امکان کارگذاری پمپ های جریان محوری و مختلط در جریان مستقیم رودخانه عیسی معروف پور، مجید بهزاد، مینا بهزادی نسب (1385)
بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی صمد امامقلی زاده، منوچهر فتحی مقدم، عیسی معروف پور (1385)
Irrigation Efficiency Evaliation of Haft – Tape Sugarcane Fields in Khuzestan Province Saeid boroomand-nasab, Haydar Ali kashkouli, Eisa Maroufpoor (2002)
پایان نامه
تحلیل استراتژی‌های مدیریتی سامانه آبیاری نواری با استفاده از نرم‌افزار WinSRFR سید فربد توانایی، عیسی معروف پور، بختیار کریمی (1402)
بررسی گسترش و توزیع مجدد جبهه رطوبتی خاک با منبع نقطه ای در شرایط متفاوت ناصر رمضانیان عزیزی، عیسی معروف پور، عسکری تشکری، صمد امامقلی زاده (1402)
بررسی یکنواختی توزیع آب ریزآبپاش ها در شرایط بدون باد گولاله محمدی، سامان نیک مهر، عیسی معروف پور (1400)
بررسی عددی و آزمایشگاهی ضریب انتشارپذیری خاک های غیر همگن حامد مهدی پناه، صمد امامقلی زاده، عسکری تشکری، عیسی معروف پور (1400)
مدیریت شبکه تجارت آب مجازی با رویکرد امنیت آب و غذا سامان معروف پور، امید بزرگ حداد، عیسی معروف پور (1400)
بهینه سازی سامانه آبیاری قطره ای نواری در کشت گندم زمستانه محمد مهدی قره داغی، عیسی معروف پور، سید محمود طباطبایی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
بهره وری آب و انرژی سامانه های آبیاری بارانی (مطالعه موردی: دشت دهگلان) رویا نیازمند، عیسی معروف پور، سامان نیک مهر (1398)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری شهین امیری، عیسی معروف پور، هادی ثانی خانی، یونس خوشخو (1397)
بررسی مکانی میزان گرفتگی برخی قطره چکانهای تنظیم کننده فشار در آبیاری قطره ای نسرین کریمی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1395)
بررسی امکان کاربرد پساب حوضچه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، برزان بهرامی کمانگر، عیسی معروف پور (1395)
اثر آبیاری نواری سطحی و بارانی روی بهره وری آب و عملکرد گندم در شهرستان کنگاور پروانه خزایی، عیسی معروف پور، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی میزان افت فشار موضعی انواع شیرهای خودکار و کمربندها در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت محمد سعید رشیدی، حسین رضایی، عیسی معروف پور، وحید رضاوردی نژاد (1393)
برآورد ضریب انتشارپذیری آلاینده در خاک های ماسه ای همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کیانا بهمن، صمد امامقلی زاده، هادی قربانی، خلیل اژدری، عیسی معروف پور (1392)
ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری مزارع دشت زرینه رود میاندوآب حجت وطن خواه، عیسی معروف پور، سید محمدطاهر حسینی (1389)
ارزیابی و مقایسه سیستم های آبیاری بارانی چرخدار و کلاسیک ثابت اجرا شده در دشت قروه ابراهیم سالم، عبدالرحیم هوشمند، مجید بهزاد، عیسی معروف پور (1389)
بررسی دقت مدل های انعکاس سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد (1388)
ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی چرخدار اجرا شده در دشت دهگلان گوران یمین مشرفی، عیسی معروف پور، هوشنگ قمرنیا (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی عملکرد سامانه فیلتراسیون آبیاری قطره ای در شرایط استفاده از پساب ماهی قزل آلای رنگین کمان عیسی معروف پور، عابد محمد حسنی، یونس امین پور، سامان نیک مهر، جیم پیگ بارگوس (1401)
طرح فنی تامین آب چم انجیر عیسی معروف پور (1381)

علایق پژوهشی

 • پمپ و ایستگاههای پمپاژ
 • محاسبات نرم
 • شبکه های آبیاری و زهکشی
 • آبیاری تحت فشار
 • آبیاری سطحی
بیشتر

دانشجویان

 • پروانه خزایی
  نام: پروانه خزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: اثر آبیاری نواری سطحی و بارانی روی بهره وری آب و عملکرد گندم در شهرستان کنگاور
 • ندا کریمی
  نام: ندا کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبپاش ضربه­ ای کامت R8 و توربینی لاکسور در شرایط­ متفاوت جوی و هیدرولیکی
 • محمد سعید رشیدی
  نام: محمد سعید رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: : بررسی میزان افت فشارجزئی انواع شیرهای خودکاروکمربندها درسیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت
 • فرنوش گوازی
  نام: فرنوش گوازی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: عملکرد وخصوصیات هیدرولیکی نوار های آبیاری قطره ای در فشار ها و دما های متفاوت
 • سارا عبدی
  نام: سارا عبدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی اثر دما و فشار بر عملکرد هیدرولیکی لوله های قطره چکاندار رایج در بازار
 • نسیبه آذربو
  نام: نسیبه آذربو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی تأثیر عوامل جوی بر عملکرد هیدرولیکی آبپاش آمبو (Ambo) در فشار های کارکرد متفاوت
 • بهاره رستمیان
  نام: بهاره رستمیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آبپاش ZK30 در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت آبپاش متحرک
 • فروغ فرزان کیا
  نام: فروغ فرزان کیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی تلفات تبخیر و باد و یکنواختی الگوی پاششی آبپاش ZM22 در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک
 • مهدی ابراهیم پور
  نام: مهدی ابراهیم پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری قطره ای اجرا شده در استان کردستان
 • مریم پروینی
  نام: مریم پروینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی اثر دما و فشار بر خصوصیات هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم کننده
 • حجت وطن خواه
  نام: حجت وطن خواه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری مزارع دشت زرینه رود میاندوآب
 • زینب مولایی
  نام: زینب مولایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آب پاش متحرک اجرا شده در دشت کوهدشت
 • محمد مهدی قره داغی
  نام: محمد مهدی قره داغی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: پتانسیل یابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه GIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان)
 • مریم مزیدی
  نام: مریم مزیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی دقت مدل های انعکاس سنجی حوزه زمانی برای برآورد رطوبت خاک
 • گوران یمین مشرفی
  نام: گوران یمین مشرفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه:
 • ارسلان فاریابی
  نام: ارسلان فاریابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در دشت دهگلان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • پژوهشگر مدعوی موسسه ملی تحقیقات علوم و تکنولوژی کشاورزی و محیط زیست فرانسه (IRSTEA) (1396 - 1397)
 • مدیر گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه کردستان (1393 - 1395)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان (1390 - 1393)
 • مدیر گروه علوم و مهندسی آب- دانشگاه کردستان (1387 - 1389)
 • مشاور عالی آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب (1387 - ادامه دارد)
 • عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، گروه علوم و مهندسی آب (1384 - ادامه دارد)
 • مدیر پروژه و کارشناس ارشد مطالعات شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان (1382 - 1383)
 • مدیر پروژه و کارشناس ارشد مطالعات شرکت مهندسین مشاور آب و خاک کشور، مدیریت مطالعات کرخه (1380 - 1382)
 • کارشناس ارشد مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (1379 - 1380)
 • کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی (1378 - 1379)
 • کارشناس معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت سازمان آب و برق خوزستان در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان (1375 - 1376)
بیشتر