25 تیر 1397
احمد ولي پور

احمد ولی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان
تحصیلات: دکترای تخصصی / جنگلداری
تلفن: +98 87 33620551-3212
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جنگلداری (1387 - 1391)
  عنوان رساله: ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی)
 • کارشناسی ارشد جنگلداری (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط ویول برای جست دهی در مدیریت شاخه زاد ناهمسال
 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه کردستان ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: مدیریت جنگلهای حاشیه رودخانه ای در استان کردستان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت جنگل
 • مدلهای اکوسیستمی و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره
 • تجزیه و تحلیل جنگلداری سنتی - اجتماعی
 • پویایی های جنگلهای بلوط زاگرس
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید امین حسینی، احمد ولی پور، زاهد شاکری (1396) مقایسه مدیریت های غالب جنگل-چرایی از نظر ساختار اندازه ای در جنگل های زاگرس شمالی جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: سال نهم شماره 4; 481-498
2
مازیار حیدری، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور (1396) سیاست گذاری در مدیریت سامانه های اگروفارستری موجود در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 25-2; 185-195
3
Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari, Parviz Fatehi, Ahmad Valipour (2017) Structure of Pollarded Oak Forest in Relation to Aspect in Northern Zagros, Iran AGROFORESTRY SYSTEMS: In press; 1-11
4
شهین شامحمدی، بایزید مردوخی، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور، فرزاد اسکندری (1396) آیندهپژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: شماره یکم سال نهم; 57-84
5
مازیار حیدری، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور (1395) تجزیه و تحلیل مدیریت بهره برداری از جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: شهرستان بانه) جنگل ایران-انجمن جنگلبانی ایران: سال هشتم شماره 3; 313-331
6
مازیار حیدری، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور (1395) فرصت ها و تهدیدها در بهره برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل های شهرستان بانه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 24 (1); 89-102
7
Ahmad Valipour, Tobias Plieninger, zahed shakeri, Hedayat Allah Ghazanfari, Manouchehr Namiranian, Manfred Josef Lexer (2014) Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran Forest Ecology and Management: 327; 221-237
8
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، مهدی حشمت الواعظین، مانفرد جوزف لکسر، توبیاس پلینینگر (1392) ارتباط بین ویژگی های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل های فیزیوگرافی در جنگل های آرمرده، زاگرس شمالی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 21; 30-47
9
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، وحید اعتماد، هدایت اله غضنفری (1389) نتایج اولیه بررسی کارایی جست دهی درختان ویول (Quercus libani Oliv.) در جهت های مختلف جغرافیایی روی کنده در جنگلهای زاگرس شمالی نشریه جنگل و فراورده­های چوب (منابع طبیعی سابق)-دانشگاه تهران: 63 (3); 305-316
10
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، محسن مصطفی (1387) مقایسه دو سیستم جنگلداری محلی هواره خول و آرمرده در منطقه بانه جنگل و مرتع: 79; 32-37
11
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، وحید اعتماد، هدایت اله غضنفری (1387) بررسی مقدماتی اثر قطر برابر سینه درختان ویول (Quercus libani Oliv.) بر قابلیت جست دهی کنده در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: آرمرده بانه) تحقیقات جنگل و صنوبر ایران: 16 (4); 626-637
12
Ahmad Valipour, Manouchehr Namiranian, Vahid Etemad, Hedayat Allah Ghazanfari (2009) Relationships Between Diameter, Height and Geographical Aspects with Bark Thickness of Lebanon Oak Tree (Quercus libani Oliv.) in Armardeh, Baneh (Northern Zagros of Iran) RESEARCH JOURNAL OF FORESTRY: 1; 1-7
مقاله ارائه‌شده
1
Loghman Ghahramany, Seiran Azizi Baneh, Ahmad Valipour, Shayda Khosravi (2015) Allometric equations of forage production of Lebanon oak trees (Quercus libani Oliv.) (Case study: Baneh, West of Iran) XV International Conference of Young Scientists, Dedicated to the 150-th Anniversary of Professor G.N. Vysotsky., Russia, Barnaul
2
Ahmad Valipour, Manouchehr Namiranian, Hedayat Allah Ghazanfari, Manfred Josef Lexer (2014) Study the potential of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) for coppice regeneration in northern Zagros forests of Iran 24th IUFRO World Congress 2014: Sustaining Forests, Sustaining People, USA, Salt Lake City, Utah
3
Ahmad Valipour, Hedayat Allah Ghazanfari, Tobias Plieninger (2014) The role of traditional forest management on local livelihoods in Northern Zagros oak forests of Iran 24th IUFRO World Congress 2014: Sustaining Forests, Sustaining People, USA, Salt Lake City, Utah
4
Ahmad Valipour, Hedayat Allah Ghazanfari, Manouchehr Namiranian, zahed shakeri (2011) Lack of regeneration and sustainability crisis of northern Zagros forests of Iran Tropentag, Development on the margins
5
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، زاهد شاکری، آزاد هناره (1388) راهکارهای حل مساله تجدیدحیات در جنگلهای زاگرس شمالی و ارائه روشی سازگار برای تنظم جنگل سومین همایش ملی جنگل، ایران، انجمن جنگلبانی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احمد ولی پور، مهتاب پیرباوقار، عبدالله نادری (1396) مدلسازی خطر پراکنش پروانه جوانه خوار بلوط در جنگلهای استان کردستان اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
2
نقی شعبانیان، احمد ولی پور، شیوا رشیدی، رسول نادرزاده (1392) تاثیر آتش سوزی بر زادآوری گونه های چوبی و تنوع زیستی پوشش گیاهی و تعیین مقاومت به آتش سوزی گونه-های بومی و غیر بومی مورد استفاده در جنگلکاری های استان کردستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان
پایان‌نامه
1
2
3
سمیه (صفیه) ابراهیمی، احمد ولی پور، هرمز سهرابی، لقمان قهرمانی (1394) اثر اندازه درخت و شدت تنک کردن بر رویش و تولید زادآوری شاخه زاد ویول در جنگل های زاگرس شمالی
4
5
6
شهین شامحمدی، هدایت اله غضنفری، بایزید مردوخی، احمد ولی پور، فرزاد اسکندری (1393) ارزیابی آینده نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمرده
7
ئاسو مرادی، لقمان قهرمانی، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور (1392) ارزیابی کاربران عرفی گلاجارها بر پایه شاخص های زیست سنجی گونه وی ول (Quercus libani Oliv )
8
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، مانفرد جوزف لکسر، مهدی حشمت الواعظین، هدایت اله غضنفری، توبیاس پلینینگر (1391) ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگل های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی)
9
احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، وحید اعتماد، هدایت اله غضنفری (1386) بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط ویول برای جست دهی در مدیریت شاخه زاد ناهمسال
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
احمد ولی پور (1392) تحلیل و ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی در جنگل های زاگرس شمالی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران

دانشجویان

 • مژگان عبداللهي
  نام و نام خانوادگی: مژگان عبداللهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • سارا عباسي
  نام و نام خانوادگی: سارا عباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • سميه ابراهيمي
  نام و نام خانوادگی: سمیه ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: اثر اندازه درخت و شدت تنک کردن بر رویش و تولید زادآوری شاخه زاد ویول در جنگلهای زاگرس شمالی
 • امين حسيني
  نام و نام خانوادگی: امین حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تنوع ساختار اندازه ای توده های بلوط در روشهای مختلف مدیریت سنتی (مطالعه موردی: جنگلهای بانه، ایران)
 • مسعود سرمدي
  نام و نام خانوادگی: مسعود سرمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: چالشهای تثبیت مالکیت عمومی منابع طبیعی در استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد)
 • عبدالعلي جليليان
  نام و نام خانوادگی: عبدالعلی جلیلیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی برش بهداشتی در مهار زوال بلوط در جنگلهای استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان گیلانغرب)
 • جعفر عبدالله پور
  نام و نام خانوادگی: جعفر عبدالله پور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی جنگل
  رساله: ارزیابی الگوهای بهره برداری سنتی در جنگلهای زاگرس شمالی: راهبردهایی برای بهبود مدیریت جنگل
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مشاور انجمن علمی دانشجویی جنگلداری (1395 - 1397)
 • عضو کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان (1395 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی (1394 - 1398)
 • مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی (1394 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1393 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

جنگلهاي بلوط زاگرس شمال زمستان جنگل