1403/01/27
احمد ولی پور

احمد ولی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56193796200
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان
تلفن: +98 87 33620551-3212

تحصیلات

 • کارشناسی جنگلداری ، دانشگاه کردستان ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: مدیریت جنگلهای حاشیه رودخانه ای در استان کردستان
 • کارشناسی ارشد جنگلداری (1384 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط ویول برای جست دهی در مدیریت شاخه زاد ناهمسال
 • دکترای تخصصی جنگلداری (1387 - 1391)
  عنوان رساله: ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Community, pastoralism, landscape: Eliciting values and human-nature connectedness of forest-related people Tobias Plieninger, Shahin Shamohammadi, Maria Garcia Martin, Cristina Quintas-Soriano, zahed shakeri, Ahmad Valipour (2023)
Tallo: A global tree allometry and crown architecture database Tommaso Jucker, Fabian Jörg Fischer, Jérôme Chave, David A. Coomes, John Caspersen, Ahmad Valipour, Arshad Ali (2022)
تجزیه و تحلیل رویش قطری بلوط وی ول تحت تاثیر گلازنی در جنگل های زاگرس شمالی احمد ولی پور، سمیه (صفیه) ابراهیمی، منوچهر نمیرانیان، خالد احمد آلی (1400)
ساختار توده های مبتلا به بیماری زغالی بلوط در جنگل های دالاب ایلام سارا عباسی، احمد ولی پور، هدایت اله غضنفری (1399)
Early sprouting behaviour of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) in Zagros forests of Iran Ahmad Valipour, Hedayat Allah Ghazanfari, Manfred Josef Lexer, Manouchehr Namiranian (2021)
واکاوی کارکرد تعاونی های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) احمد ولی پور، مژگان عبداللهی، محمد جلالی، هدایت اله غضنفری (1399)
Environmental filtering, predominance of strong competitor trees and exclusion of moderate-weak competitor trees shape species richness and biomass Arshad Ali, Anvar Sanaei, Omid Asadi Nalivan, Khaled Ahmad auli, Mohsen Jvanmiri pour, Yousef Askari, Hasan Kaboli, Mohammad Aminpour, Jalil Karami, Ahmad Valipour (2020)
Big-trees – Energy mechanism underlies forest diversity and aboveground biomass Arshad Ali, Anvar Sanaei, Minghshi Li, Omid Asadi Nalivan, Mohsen Jvanmiri pour, Yousef Askari, Hasan Kaboli, Mohammad Aminpour, Jalil Karami, Ahmad Valipour (2020)
Impacts of climatic and edaphic factors on the diversity, structure and biomass of species-poor and structurally-complex forests Arshad Ali, Anvar Sanaei, Minghshi Li, Omid Asadi Nalivan, Khaled Ahmad auli, Yousef Askari, Hasan Kaboli, Mohammad Aminpour, Jalil Karami, Ahmad Valipour, Mohsen Jvanmiri pour (2020)
Structure of Pollarded Oak Forest in Relation to Aspect in Northern Zagros, Iran Loghman Ghahramany, Hedayat Allah Ghazanfari, Parviz Fatehi, Ahmad Valipour (2018)
آیندهپژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی شهین شامحمدی، بایزید مردوخی، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور، فرزاد اسکندری (1396)
تجزیه و تحلیل مدیریت بهره برداری از جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: شهرستان بانه) مازیار حیدری، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور (1395)
فرصت ها و تهدیدها در بهره برداری از محصولات غیرچوبی در جنگل های شهرستان بانه مازیار حیدری، مجید لطفعلیان، مرتضی تشکری، احمد ولی پور (1395)
Traditional silvopastoral management and its effects on forest stand structure in northern Zagros, Iran Ahmad Valipour, Tobias Plieninger, zahed shakeri, Hedayat Allah Ghazanfari, Manouchehr Namiranian, Manfred Josef Lexer (2014)
ارتباط بین ویژگی های ساختاری جنگل و ابعاد درختان بلوط با عامل های فیزیوگرافی در جنگل های آرمرده، زاگرس شمالی احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، مهدی حشمت الواعظین، مانفرد جوزف لکسر، توبیاس پلینینگر (1392)
مقایسه دو سیستم جنگلداری محلی هواره خول و آرمرده در منطقه بانه احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، محسن مصطفی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Allometric equations of forage production of Lebanon oak trees (Quercus libani Oliv.) (Case study: Baneh, West of Iran) Loghman Ghahramany, Seiran Azizi Baneh, Ahmad Valipour, Shayda Khosravi (2015)
Study the potential of Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) for coppice regeneration in northern Zagros forests of Iran Ahmad Valipour, Manouchehr Namiranian, Hedayat Allah Ghazanfari, Manfred Josef Lexer (2014)
The role of traditional forest management on local livelihoods in Northern Zagros oak forests of Iran Ahmad Valipour, Hedayat Allah Ghazanfari, Tobias Plieninger (2014)
Lack of regeneration and sustainability crisis of northern Zagros forests of Iran Ahmad Valipour, Hedayat Allah Ghazanfari, Manouchehr Namiranian, zahed shakeri (2011)
راهکارهای حل مساله تجدیدحیات در جنگلهای زاگرس شمالی و ارائه روشی سازگار برای تنظم جنگل احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، زاهد شاکری، آزاد هناره (1388)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
برآورد زیتوده روی زمینی جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره سنتینل-2 سینا قیصربیگی، مهتاب پیرباوقار، احمد ولی پور (1402)
ارزیابی طرح جنگلکاری مشارکتی اقتصادی استان کردستان فضلعلی قادری، احمد ولی پور، ارکان حیدری، نقی شعبانیان (1402)
پیامد دگرگونیهای اجتماعی-اقتصادی بر نگرش و رفتار جوامع محلی با جنگل سودابه باباویسی، فرزاد اسکندری، احمد ولی پور (1400)
تخریب منابع طبیعی شهرستان قروه: عوامل و راهکارها مازیار عبدالملکی، احمد ولی پور (1400)
ارزیابی پیامد های آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) سعید حاصلی، لقمان قهرمانی، احمد ولی پور، هدایت اله غضنفری (1399)
ارزیابی برش بهداشتی در مهار زوال بلوط در جنگل های استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان گیلان غرب) عبدالعلی جلیلیان، احمد ولی پور، هدایت اله غضنفری، هوشنگ پورشفیع زنگنه (1399)
نقش زنان روستایی در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: منطقه چهارزبر، کرمانشاه) آرزو اکیا، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور، سهراب مرادی (1399)
راهبردهای مدیریت منابع طبیعی شهرستان دیواندره ایوب پهلوانی، هدایت اله غضنفری، احمد ولی پور (1398)
ارزیابی الگوهای بهره برداری سنتی در جنگل های زاگرس شمالی: راهبردهایی برای بهبود مدیریت جنگل جعفر عبدالله پور، احمد ولی پور، حسن اکبری، مجید لطفعلیان (1398)
واکاوی کارکرد تعاونیهای منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان پاوه) مژگان عبداللهی، محمد جلالی، احمد ولی پور، هدایت اله غضنفری (1397)
اثر اندازه درخت و شدت تنک کردن بر رویش و تولید زادآوری شاخه زاد ویول در جنگل های زاگرس شمالی سمیه (صفیه) ابراهیمی، احمد ولی پور، لقمان قهرمانی، هرمز سهرابی (1394)
ارزیابی آینده نگرانه میزان وابستگی جوامع محلی به جنگل در آرمرده شهین شامحمدی، بایزید مردوخی، هدایت اله غضنفری، فرزاد اسکندری، احمد ولی پور (1393)
ارزیابی کاربران عرفی گلاجارها بر پایه شاخص های زیست سنجی گونه وی ول (Quercus libani Oliv ) ئاسو مرادی، هدایت اله غضنفری، لقمان قهرمانی، احمد ولی پور (1392)
ایجاد مدل مدیریتی برای بهبود ساختار جنگل های بلوط زاگرس (مطالعه موردی: جنگل آرمرده، زاگرس شمالی) احمد ولی پور، مانفرد جوزف لکسر، منوچهر نمیرانیان، توبیاس پلینینگر، هدایت اله غضنفری، مهدی حشمت الواعظین (1391)
بررسی ابعاد مناسب درختان بلوط ویول برای جست دهی در مدیریت شاخه زاد ناهمسال احمد ولی پور، منوچهر نمیرانیان، هدایت اله غضنفری، وحید اعتماد (1386)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
تجزیه و تحلیل رویش قطری و ساختار درختان وی ول تحت مدیریت سنتی در جنگلهای زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل آرمرده بانه) احمد ولی پور، خالد احمد آلی، سمیه (صفیه) ابراهیمی، هدایت اله غضنفری، منوچهر نمیرانیان (1401)
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی فرشید قربانی چقامارانی، سید علی جوهری، احمد ولی پور، شهرام کبودوندپور، پرویز کرمی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، جمیل امان اللهی (1399)
مدلسازی خطر پراکنش پروانه جوانه خوار بلوط در جنگلهای استان کردستان احمد ولی پور، عبدالله نادری، مهتاب پیرباوقار (1396)

علایق پژوهشی

 • مدیریت جنگل
 • مدلهای اکوسیستمی و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره
 • تجزیه و تحلیل جنگلداری سنتی - اجتماعی
 • پویایی های جنگلهای بلوط زاگرس
بیشتر

دانشجویان

 • آزاد محبت
  نام: آزاد محبت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: جایگاه منابع‌طبیعی استان کردستان در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران
 • سودابه باباویسی
  نام: سودابه باباویسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: پیامد دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی بر نگرش و رفتار جوامع محلی با جنگل
 • آرزو اکیا
  نام: آرزو اکیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت جنگل
  پایان نامه: نقش زنان روستایی در مدیریت منابع طبیعی (مطالعه موردی: منطقه چهارزبر، کرمانشاه)
 • فرید احمد
  نام: فرید احمد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت جنگل
  پایان نامه: جایگاه قانونی بهره برداری های جوامع محلی از منابع جنگلی زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان بانه، استان کردستان)
 • ایوب پهلوانی
  نام: ایوب پهلوانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت جنگل
  پایان نامه: راهبردهای مدیریت منابع طبیعی شهرستان دیواندره
 • مازیار عبدالملکی
  نام: مازیار عبدالملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مدیریت جنگل
  پایان نامه: تخریب منابع طبیعی شهرستان قروه: عوامل و راهکارها
 • جعفر عبدالله پور
  نام: جعفر عبدالله پور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی جنگل
  رساله: ارزیابی الگوهای بهره برداری سنتی در جنگلهای زاگرس شمالی: راهبردهایی برای بهبود مدیریت جنگل
 • عبدالعلی جلیلیان
  نام: عبدالعلی جلیلیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: ارزیابی برش بهداشتی در مهار زوال بلوط در جنگلهای استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان گیلانغرب)
 • مسعود سرمدی
  نام: مسعود سرمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: چالشهای تثبیت مالکیت عمومی منابع طبیعی در استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد)
 • مژگان عبداللهی
  نام: مژگان عبداللهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • سارا عباسی
  نام: سارا عباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: مدل سازی مرگ درختان بلوط ایرانی تحت تأثیر بیماری زغالی در جنگل های ایلام، منطقه حفاظت شده تنگه دالاب
 • امین حسینی
  نام: امین حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: تنوع ساختار اندازه ای توده های بلوط در روشهای مختلف مدیریت سنتی (مطالعه موردی: جنگلهای بانه، ایران)
 • سمیه ابراهیمی
  نام: سمیه ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه: اثر اندازه درخت و شدت تنک کردن بر رویش و تولید زادآوری شاخه زاد ویول در جنگلهای زاگرس شمالی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان (1401 - ادامه دارد)
 • عضو کارگروه گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان (1395 - 1397)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1393 - 1395)
 • عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی (1394 - 1398)
 • مشاور انجمن علمی دانشجویی جنگلداری (1395 - 1397)
 • مدیر مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی (1394 - 1397)
بیشتر

گالری تصاویر

جنگلهای بلوط زاگرس شمال زمستان جنگل