1403/01/27
هوگر قهرمانی

هوگر قهرمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26032003000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کرستان، گروه ریاضی, صندوقپستی 416
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آنالیز ریاضی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1381 - 1386)
  عنوان رساله: رده هایی خاص از مشتق ها روی جبرهای باناخ
 • کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله: عملگرهای زیرنرمال اساسی
 • کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1376 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
LIE CENTRALIZERS AND GENERALIZED LIE DERIVATIONS AT ZERO PRODUCTS Ajda Fosner, Hoger Ghahramani, Feng Wei (2023)
Lie triple centralizers on generalized matrix algebras Behrooz Fadaee, Hoger Ghahramani, Wu Jing (2023)
Anti-derivations on triangular rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Tahereh Rezaei (2023)
Characterizing Jordan Derivable Maps on Triangular Rings by Local Actions Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Tahereh Rezaei (2022)
Relative Amenability of Banach Algebras Vania Khodakarami, Hoger Ghahramani, Esmaeil Feizi (2022)
Centralizers of Lie Structure of Triangular Algebras Behrooz Fadaee, Ajda Fosner, Hoger Ghahramani (2022)
Lie Maps on Triangular Algebras Without Assuming Unity Ronak Behfar, Hoger Ghahramani (2021)
On derivations, biderivations and superbiderivations of quaternion rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Sabrieh Safari (2021)
A note on zero Lie product determined nest algebras as Banach algebras Hoger Ghahramani, Kamal Fallahi, Vania Khodakarami (2021)
Ternary derivations of nest algebras Ajda Fosner, Hoger Ghahramani (2021)
Generalized Derivations and Generalized Jordan Derivations of Quaternion Rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Layla HaydariZadeh (2021)
Integral Type Contractions in Partially Ordered Metric Spaces and Best Proximity Point Kamal Fallahi, Hoger Ghahramani, Ghasem Soleimani Rad (2020)
Linear Maps on Standard Operator Algebras Characterized by Action on Zero Products Amin Barari, Behrooz Fadaee, Hoger Ghahramani (2019)
2n-Weak module amenability of semigroup algebras Kamal Fallahi, Hoger Ghahramani (2019)
Some Notes on Semidirect Products of Banach Algebras Hamid Farhadi, Hoger Ghahramani (2019)
On the Lie derivations and generalized Lie derivations of quaternion rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Layla HaydariZadeh (2019)
Some questions concerning superderivations on Z2-graded rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Sabrieh Safari (2017)
On Centralizers of Banach Algebras Hoger Ghahramani (2015)
ON RINGS DETERMINED BY ZERO PRODUCTS Hoger Ghahramani (2013)
DIFFERENTIAL POLYNOMIAL RINGS OF TRIANGULAR MATRIX RINGS Hoger Ghahramani, Ahmad Moussavi (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Lie centralizers on nest algebras Ronak Behfar, Hoger Ghahramani (2023)
On bilinear maps on Banach *-algebra Behrooz Fadaee, Hoger Ghahramani (2019)
CENTRALIZERS ON ⋆-ALGEBRAS CHARACTERIZED BY LOCAL ACTIONS Behrooz Fadaee, Hoger Ghahramani (2019)
Commuting maps on quaternion rings Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Layla HaydariZadeh (2017)
Ideal submodules in Hilbert C*-Modules satari saman, Hoger Ghahramani (2017)
Inverse semigroup algebras are permanently weakly module amenable Hoger Ghahramani, Vania Khodakarami (2017)
On algebra homomorphisms of Lau products of Banach algebras Hamid Farhadi, Hoger Ghahramani (2017)
ON JORDAN CENTRALIZERS OF QUATERNION RINGS Hoger Ghahramani, Mohammad Nader ghosseiri, Layla HaydariZadeh (2017)
ZERO PRODUCT DETERMINED RINGS Farinaz Blorian, Hoger Ghahramani (2014)
$(\alpha,\beta)$-Jordan derivations of triangular algebras Hoger Ghahramani, Jamal Khalili Khezrlak (2010)
سخنرانی
پایان نامه
ساختار مشتق، مشتق تعمیم یافته و چند نگاشت وابسته به آنها روی برخی حلقه ها و مدول ها طاهره رضایی بیستونی، هوگر قهرمانی، محمد نادر قصیری (1402)
تعمیم هایی از میانگین پذیری جبرهای باناخ وانیا خداکرمی، هوگر قهرمانی، اسماعیل فیضی (1399)
مشخصه سازی عناصر در C*-جبرها با استفاده از شعاع عددی گلناز عزیزی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1398)
تعیین اولین گروه کوهمولوژی برای رده هایی خاص از جبرهای باناخ حمید فرهادی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1398)
طیف عملگرها و برد عددی سیده نسرین فاروقی، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1397)
مشخصه سازی مرکزسازها روی B(H) سیده ندا قریشی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1397)
جبرهای مشبکه ای و لانه ای روی هیلبرت ∗C -مدول ها سامان ستاری، هوگر قهرمانی، محمد باقر اسدی (1397)
مباحثی در حلقه ی کواترنیون های تعمیم یافته و نگاشت های روی آن صبریه صفری، محمد نادر قصیری، هوگر قهرمانی (1396)
بررسی برخی خواص توابع تحلیلی با میانگین نوسانی کراندار سیده آیدین حسینی، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1396)
برخی تعمیم ها، مثال ها و مثال های نقض در آنالیز و بهینه سازی مژگان سلیم پور، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1396)
نگاشت های نگه دارنده معکوس درازین پروانه کریمی، هوگر قهرمانی، منصور دانا (1396)
فضاهای ‐2نرم دار امید مهاجری، هوگر قهرمانی، اقبال قادری (1395)
جبرهای عملگری تغیین شده با حاصلضرب های صفر حمیدرضا الیاسی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1395)
(2; 2; 0) مساله معکوس درازین ساسان مشیری، منصور دانا، هوگر قهرمانی (1394)
بررسی قضیه ی ارگودیگ غیرخطی برای نگاشت های همگن مثبت غیرانبساطی سوران فرخ نیا، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1394)
نیم گروههایی از عملگرهای ترکیب روی فضای هاردی در نیم صفحه فیصل نوری، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1394)
نگاشت های خطی نگهدارنده بعد فضای نقاط فضای حاصلضرب عملگرها روی B(X) امیر ولی زاده، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1394)
عملگرهای قاب هیلبرت-شودر کیهان ایازی، هوگر قهرمانی، امجد علی پناه (1394)
میانگین پذیری توابع پیوسته با مقادیر در جبرهای باناخ جبار ملکی، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1394)
ساختار دومشتق، ایده آلها، و راذیکال ایده آلهای حلقه های بالا مثلثی گلاله دستکار، محمد نادر قصیری، هوگر قهرمانی (1394)
تصویر گرهای کراندار در فضاهای توابع تحلیلی در گوی واحد سیران صیدی قلعه گاه، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1393)
نقاط ثابت و خطوط در فضاهای 2-متریک صباح عزیزی، هوگر قهرمانی، مصطفی قادرمزی (1393)
نگاشتهای خطی حافظ طیف دو سویی روی جبرهای باناخ ماتریسی شاهو ناصری، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1393)
جبرهای باناخ میانگین پذیر مشخصه ای نسرین شریعتی گزگزاره، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1393)
مشخصه سازی عملگرهای دوخطی روی جبرهای باناخ و کاربردهایی از آن بهروز فدایی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1393)
نگاشت های حافظ M ایده آل وقضیه های نوع باناخ-استون حسن امینی، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392)
تعیین عناصر در جبرهای باناخ تحت ویژگی های طیفی فاروق پرویزی، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1392)
یک فضای باناخ با خاصیت شور و داوگات ژاله مهدی زاده، محمد علی اردلانی، هوگر قهرمانی (1392)
مفاهیم گوناگونی از میانگین پذیری در جبرهای باناخ ژینا دانشور، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1392)
مشتق ها و مشتق های چپ روی جبرهای لانه ای راضیه قوچی، هوگر قهرمانی (1392)
رفتار مجانبی نگاشت های غیرانبساطی در فضاهای نرمدار بصیره یارعلی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1392)
قاب های فضاهای هیلبرت زهرا قمری هویدا، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1391)
نیمگروه های میانگین پذیر قوی و خاصیت نقطه ثابت ناصح مردوخی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1391)
نگاشت های حافظ ضرب روی * C جبرها سیران قادری، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1391)
ϕ- میانگین پذیری و (ϕ،ψ)- میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ ناصر قمری، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1391)
(\alpha,\beta)-مشتقهای جردن روی جبرهای مثلثی و نگاشت های وابسته فهیمه میرمحمدی، محمد نادر قصیری، هوگر قهرمانی (1391)
برد رده هایی خاص از مشتق ها روی جبر های باناخ تورج امیری، هوگر قهرمانی، امیر مافی (1391)
بررسی مجموعه های محدب کمولوس در فضای تابعی باناخ ساسان عبدی، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1391)
توصیفی از مشتق های جردن و همومورفیسم جردن ناصر الیاسی، صابر ناصری، هوگر قهرمانی (1390)
نگاشتهای مشتق پذیر در نقاط ثابت روی جبرها کاوه استرحامیان، هوگر قهرمانی، محمد علی اردلانی (1390)
نگاشتهای مشتق پذیر در عملگر واحد روی جبرهای لانه ای رامین الیاسی، هوگر قهرمانی، صابر ناصری، شهرام سعیدی (1390)
مشتق ها روی جبرهای باناخ و توسیع باناخ مدول ها مختار محمودیان، هوگر قهرمانی، صابر ناصری (1390)
مشتق های جردن تعمیم یافته روی جبرها و جبرهای عملگری خاص آنیتا هادی طالع، هوگر قهرمانی، شهرام سعیدی (1389)
خواص نقطه ثابت و شرایط پروکسیمینال زهرا ارم، شهرام سعیدی، هوگر قهرمانی (1389)
نقاط کاملـاً مشتق پذیر جردن روی (B(H برزو رستمی، هوگر قهرمانی، محمد زرین (1389)
مشتق ها و مشتق های جردن روی جبر های باناخ جمال خلیلی خضرلک، هوگر قهرمانی، محمد نادر قصیری (1389)
حلقه ی چندجمله ایهای دیفرانسیلی ماتریسهای مثلثی نرگس باقرشاهی، محمد نادر قصیری، هوگر قهرمانی (1389)

علایق پژوهشی

 • جبرهای باناخ
 • آنالیز ریاضی
 • نظریه عملگرها
 • آنالیز هارمونیک
 • جبر ناجابجایی
بیشتر

دانشجویان

 • طاهره رضایی
  نام: طاهره رضایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جبر
  رساله: ساختار مشتق، مشتق تعمیم یافته و چند نگاشت وابسته به آنها روی برخی حلقه ها و مدول ها
 • روناک بهفر
  نام: روناک بهفر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: مشخصه سازی نگاشت های طولپا و مرکزسازها روی برخی از جبرهای باناخ ماتریسی و عملگری
 • وانیا خداکرمی
  نام: وانیا خداکرمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعمیم هایی از میانگین پذیری جبرهای باناخ
 • بهروز فدایی
  نام: بهروز فدایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: مشخصه سازی رده هایی خاص از نگاشت های خطی با استفاده از اعمال موضعی
 • سامان ستاری
  نام: سامان ستاری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: جبرهای مشبکه ای روی هیلبرت ∗C -مدول ها
 • حمید فرهادی
  نام: حمید فرهادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آنالیز ریاضی
  رساله: تعیین اولین گروه کوهمولوژی برای رده هایی خاص از جبرهای باناخ
بیشتر

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن علمی ریاضی دانشگاه کردستان (1401 - ادامه دارد)
 • استاد مشاور انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه کردستان (1400 - 1401)
 • عضو شورای نشر دانشگاه کردستان (1400 - ادامه دارد)
بیشتر