1403/01/27
فرشید قربانی چقامارانی

فرشید قربانی چقامارانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23027283400
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان-دانشکده منابع طبیعی-گروه محیط زیست- کد پستی: 15175-66177
تلفن: 087-6620551

تحصیلات

 • دکترای تخصصی محیط زیست-آلودگی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: استفاده از خاکستر گیاه جگن (Carex riparia) به عنوان منبع سیلیس جهت سنتز میان-حفره عامل دار شده MCM-41 و کاربرد آن جهت حذف عناصر Cr(VI) و Cd(II) از محلول های آبی در سیستم های ناپیوسته و پیوسته
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (1384 - 1386)
  عنوان رساله: تبدیل ملاس پسماند کارخانه های قند به اتانول با استفاده از سلولهای تثبیت یافته Saccharomyces cerevisiae در بیوراکتورهای پیوسته و ناپیوسته
 • کارشناسی مهندسی تکنولوژی آلودگی محیط زیست (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Spatial distribution of heavy metal concentrations surrounding a cement factory and its effect on Astragalus gossypinus and Wheat in Kurdistan province, Iran Bahram Gholinejad Bodagh, Sardar Mehrjo, Eisa bandak, Khaled Osati, Farshid Ghorbani, asghar Farajolahi (2021)
کاربرد روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی حذف رنگ مالاشیت سبز با نانو جاذب Cl-nZVI فرشید قربانی چقامارانی، هادیه مولوی، سمیه فتحی، فاطمه پیری (1396)
حذف آنیون کروم (VI) از محلول های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل دار شده با گروه APTMS فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، زهرا مهربان، محمت صبری چلیک، سید علی اصغر قریشی، منصور انبیاء (1395)
Spatial distribution and analysis of heavy metal pollution in urban roadside dusts from Sanandaj, Iran Farshid Ghorbani, Jamil Amanollahi, Voria Sijanvandi, Zahra Kiani, Arman kamangar (2015)
Preparation and characterization of highly pure silica from sedge as agricultural waste and its utilization in the synthesis of mesoporous silica MCM-41 Farshid Ghorbani, HABIBOLLAH Younesi, Zahra Mehraban, Mehmet Sabri Celik, Ali Asghar Ghoreyshi, Mansoor Anbia (2013)
Aqueous Cadmium Ions Removal by Adsorption on APTMS Grafted Mesoporous Silica MCM-41 in Batch and Fixed Bed Column Processes Farshid Ghorbani, HABIBOLLAH Younesi, Zahra Mehraban, Mehmet Sabri Celik, Ali Asghar Ghoreyshi, Mansoor Anbia (2013)
The Potential of Date-palm Leaf Ash as Low-cost Adsorbent for the Removal of Pb(II) Ion from Aqueous Solution Farshid Ghorbani, Ali mohammad Sanati, HABIBOLLAH Younesi, Ali Asghar Ghoreyshi (2012)
Cane molasses fermentation for continuous ethanol production in an immobilized cells reactor by Saccharomyces cerevisiae Farshid Ghorbani, HABIBOLLAH Younesi, Abbas Esmaeili Sari, Ghasem Najafpour (2011)
تولیذ سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسمانذ کارخانه های قنذ در سیستم تخمیر ناپیوسته فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، عباس اسماعیلی ساری، سید محمود قاسمپوری، ملیحه امینی، علی دانشی (1388)
Application of response surface methodology for optimization of lead biosorption in an aqueous solution by Aspergillus niger Mahlihe Amini, HABIBOLLAH Younesi, Nader Bahramifar, Ali akbar Zinatizadeh, Farshid Ghorbani, Mazyar Sharifzadeh, Ali Daneshi (2008)
Application of response surface methodology for optimization of cadmium biosorption in an aqueous solution by Saccharomyces cerevisiae Farshid Ghorbani, HABIBOLLAH Younesi, Seyed Mahmoud Ghasempouri, Ali akbar Zinatizadeh, Mahlihe Amini, Ali Daneshi (2008)
حذف بیولوژیکی فلزات کادمیم، نیکل و سرب با استفاده از قارچ Aspergillus niger ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، فرشید قربانی چقامارانی، علی دانشی (1386)
ارتباط سن، جنسیت و وزن با غلظت جیوه در اندامهای مختلف ماهی شاه کولی (Chalcalburnus chalcalburnus) تالاب انزلی قاسم ذوالفقاری، عباس اسماعیلی ساری، سید محمود قاسمپوری، فرشید قربانی چقامارانی، نصراله احمدی فر، زهرا شکری (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Biochar production from agro-industrial wastes and its application in water treatments Kowsar Molavali, Farshid Ghorbani, Farzad Moradi-Choghamarani (2023)
تولید حسگر رنگ سنجی Cu@Ag و کاربرد آن در ارزیابی سم مالاتیون در نمونه های زیست محیطی فرانک فقیری، مریم حجامی، فرشید قربانی چقامارانی (1399)
Fe3O4@MCM-41@Pd-P2C: as high-efficient and magnetically recoverable Nanocatalyst for the stille coupling reaction Mohsen Nikoorazm, Farshid Ghorbani, Arash Ghorbani-Choghamarani, Zahra Erfani (2018)
ارزیابی توزیع فضایی فلزات سنگین در خاکهای اطراف تأسیسات کارخانه ذوب آهن قروه شیدا محمدی عیسی آباد، سامان مرادی، حسین عزتی، فرشید قربانی چقامارانی (1395)
برآیرد پتاوسیل آلودگی آرسییک آبهای زیرزمینی سنندج با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه سامان مرادی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی چقامارانی (1394)
حذف رنگ آزو از محلول های آبی با استفاده از تفاله ی چغندر قند سوران کمری، سوما عباسی، فرشید قربانی چقامارانی (1393)
بررسی آلودگی سرب در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج با استفاده از شاخص های تجمع زمین شناختی و تجمع آلودگی وریا سیجانوندی، زهرا کیانی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1393)
بررسی تاثیر حمل و نقل جاده ای بر آلودگی کادمیوم در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج زهرا کیانی، وریا سیجانوندی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1393)
تولید نانو سیلیس با استفاده از سیلیس استخراج شده از پوسته برنج مریم ملکی، علی محمد صنعتی، فرشید قربانی چقامارانی (1392)
تولید نانو حفره MCM-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، زهرا مهربان، سید علی اصغر قریشی، منصور انبیاء (1392)
تولید سوخت زیست محیطی (اتانول) از پسماند کارخانه های قند (ملاس) در راکتور زیستی تثبیت سلولی(ICR) فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، عباس اسماعیلی ساری، ملیحه امینی، علی دانشی (1387)
بررسی ظرفیت قارچ Aspergillus niger برای جداسازی یون های سرب از محلول های آبی ملیحه امینی، نادر بهرامی فر، علی دانشی، فرشید قربانی چقامارانی (1387)
بررسی غلظت جیوه در اندام های مختلف ماهی کلمه (Rutilus Rutilus) در ارتباط با برخی از مشخصات بیومتریک: تالاب انزلی ایران قاسم ذوالفقاری، فرشید قربانی چقامارانی، عباس اسماعیلی ساری، سید محمود قاسمپوری، نصراله احمدی فر، زهرا شکری (1387)
حذف یونهای کادمیوم (Cd2+) از پساب های صنعتی توسط مخمر Saccharomyces cerevisiae با استفاده از تکنولوژی جذب زیستی(Biosorption) فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، سید محمود قاسمپوری، ملیحه امینی، علی دانشی (1387)
تولید بیوپلیمر (poly(3-hydroxyalkanoate از شربت ذرت با استفاده از باکتری Wautersia eutropha علی دانشی، حبیب اله یونسی، ملیحه امینی، فرشید قربانی چقامارانی، سید محمود قاسمپوری، محمد فریدونی (1386)
تعیین شرایط بهینه حذف بیولوژیکی فلز نیکل از فاضلاب صنایع ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، نادر بهرامی فر، علی دانشی، فرشید قربانی چقامارانی (1386)
تولید اتانول از ملاس نیشکر توسط Saccharomyces cerevisiae به صورت ناپیوسته فرشید قربانی چقامارانی، حبیب اله یونسی، عباس اسماعیلی ساری، سید محمود قاسمپوری، ملیحه امینی، علی دانشی (1386)
حذف بیولوژیک فلزات سنگین کادمیم، نیکل و سرب در مخلوط سه تایی از فاضلاب کارخانه ها با استفاده از قارچ Aspergillus niger ملیحه امینی، حبیب اله یونسی، سید محمود قاسمپوری، نادر بهرامی فر، فرشید قربانی چقامارانی، علی دانشی (1386)
سنجش میزان جیوه در بخش های مختلف ماهی شاه کولی و مقایسه آن ها قاسم ذوالفقاری، فرشید قربانی چقامارانی، نصراله احمدی فر، زهرا شکری، سعید کیوان شکوه (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کارگاه پروپوزال نویسی فرشید قربانی چقامارانی (1402)
کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی Endnote فرشید قربانی چقامارانی (1396)
کارگاه نرم افزار رفرنس نویسی Endnote فرشید قربانی چقامارانی (1395)
کارگاه آموزشی نرم افزار رفرنس نویسی Endnote فرشید قربانی چقامارانی (1394)
نرم افزار MaxEnt فرشید قربانی چقامارانی (1393)
نوآوری
پایان نامه
استخراج سموم ارگانوفسفره به روش فاز جامد و سنجش به روش رنگ سنجی شیرکو حسینی، فرشید قربانی چقامارانی (1400)
بررسی اثر متقابل سمیت آرسنیک و نانوذرات سیلیس بر ماهی گورخری (Danio rerio) آسو الله ویسی، سید علی جوهری، فرشید قربانی چقامارانی (1398)
تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین ناشی از کارخانه سیمان بیجار در خاک و پوشش گیاهی مرتع سردار مهرجو، بهرام قلی نژاد بداغ، فرشید قربانی چقامارانی، خالد اوسطی (1398)
تعیین سطح و پهنه بندی ترکیبات آلی فرار BTEX در اتمسفر شهر کرمانشاه به روش نمونه برداری غیر فعال زهره قبادی اصل، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1397)
برآورد دی اکسید نیتروژن به روش نمونه برداری غیر فعال و پیش بینی آن در اتمسفر شهر سنندج زهره باقرزاده، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1397)
توان زیست پالایی فلز سرب توسط دو گونه Festuca arundinacea و Lolium perenne شیما خشیج، بهرام قلی نژاد بداغ، فرشید قربانی چقامارانی (1396)
برآورد پتانسیل آلودگی آرسنیک آب های زیرزمینی سنندج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سامان مرادی، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1394)
حذف آرسنیک(V) از محلول های آبی با استفاده از ماده نانو حفره سیلیکاتی MCM-48 پریسا سهرابی، فرشید قربانی چقامارانی، بابک سوری (1393)
سنتز ایمیدازولیوم های 3،4 استخلافه با استفاده از روش های نوین زکیه یوسفوند، آرش قربانی چقامارانی، فرشید قربانی چقامارانی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی فرشید قربانی چقامارانی، سید علی جوهری، احمد ولی پور، شهرام کبودوندپور، پرویز کرمی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، جمیل امان اللهی (1399)
مطالعات نمونه برداری کیفی آب و لیمنولوژی طرح بلبر (ساختگاه نی آباد) سید علی جوهری، جمیل امان اللهی، شیرکو ابراهیمی محمدی، بابک سوری، برزان بهرامی کمانگر، کامران چپی، حبیب الله محمدی، فرشید قربانی چقامارانی (1397)

علایق پژوهشی

 • ساخت نمونه بردارهای آلاینده های محیطی به روش غیر فعال
 • تولید و کاربرد نانوحسگرها در سنجش و پایش آلاینده ها
 • تجزیه کاتالیستی و فتوکاتالیستی آلاینده های زیست محیطی
 • مطالعه و کاربرد شاخص های زیستی در مطالعات زیست محیطی
 • تولید سوخت های زیستی
 • جذب و تجزیه زیستی آلاینده های محیطی
بیشتر

دانشجویان

 • زهره قبادی اصل
  نام: زهره قبادی اصل
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی های محیط زیست
  پایان نامه: تعیین سطح و پهنه بندی ترکیبات آلی فرار BTEX در اتمسفر شهر کرمانشاه به روش نمونه برداری غیر فعال
 • فاطمه عسکری
  نام: فاطمه عسکری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست- آلودگی های محیط زیست
  پایان نامه: استخراج و سنجش سموم ارگانوفسفره نمونه های آب به روش MSPE با استفاده از نانوکامپوزیت Fe3O4@GO
 • مهین ساعدپناه
  نام: مهین ساعدپناه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-آلودگی محیط زیست
  پایان نامه: تعیین منشاء، سطح آلودگی و پی بینی غلظت برخی از عناصر آلاینده معدنی در خاک های سطحی شهر سنندج
 • ژیلا قادرسربازی
  نام: ژیلا قادرسربازی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیلات
  پایان نامه:
 • فرانک فقیری
  نام: فرانک فقیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست-آلودگی
  پایان نامه:
 • شیدا محمدی
  نام: شیدا محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست-آلودگی
  پایان نامه:
 • اشکان میری
  نام: اشکان میری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست-آلودگی
  پایان نامه:
 • هادیه مولوی
  نام: هادیه مولوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه:
 • سمیه فتحی
  نام: سمیه فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه:
 • نصیبه نیک رفتار
  نام: نصیبه نیک رفتار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه:
 • سوران کمری
  نام: سوران کمری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه:
 • پریسا سهرابی
  نام: پریسا سهرابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه محیط زیست (1396 - 1398)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1393)
 • تاسیس و راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست-گرایش آلودگی (1395 - 1395)
 • مشاور انجمن علمی محیط زیست (1392 - 1393)
 • مسئول کمیته ایمنی دانشکده منابع طبیعی (1396 - 1397)
 • عضویت در کمیته ایمنی دانشکده منابع طبیعی (1395 - 1396)
 • دبیر علمی سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست (1393 - 1393)
بیشتر