1403/03/30

جواد ناظمی رفیع

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3658
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حشره شناسی (1382 - 1386)
    عنوان رساله: شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای گالزای بلوط (Hym.: Cynipidae)، پارازیتوئید ها و عوامل همراه آنها در استان های کرمانشاه، ایلام و کردستان
  • کارشناسی ارشد حشره شناسی (1379 - 1381)
    عنوان رساله: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : مقایسه خاصیت حشره کشی عصاره های گیاهی Nerium oleander L.، Lavendula officinalisL. و Ferula assafoetida روی آفات انباری شپشه و شب پره آرد.
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی حساسیت شپشه آرد(Tribolium confusum Herbest.)به نانوکپسول اسانس اکالیپتوس(Eucalyptus globulus Labill) زهره کلوندی، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی، عبدالله سلیمی، رمضان کلوندی، مریم نگهبان (1402)
ACUTE CONTACT TOXICITY OF SIX PESTICIDES IN HONEYBEES (APIS MELLIFERA MEDA) in Iran Farhang Rasouli, Javad Nazemi rafi', Amin Sadeghi (2017)
Antifungal Effects of Plant Essential Oils on Controlling Phytophthora Species Jahanshir Amini, Vahid Farhang, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi' (2016)
Chemical Composition and Antifungal Activity of Essential Oil of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Against Three Phytophthora Species Vahid Farhang, Jahanshir Amini, Taimoor javadi, Javad Nazemi rafi', Asgar Ebadollahi (2013)
گزارش جدید پنج گونه از خانواده Hym.:Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون ایران جواد ناظمی رفیع، ویدا علی پناه، حسینعلی لطفعلی زاده (1390)
Antibacterial effect of essential oils from two medicinal plants against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Ghasem Tohidpour, Mohammad Sattari, Reza Omidbaigi, A. Yadegar, Javad Nazemi rafi' (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تاثیر اسانس گیاه رزماری در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridianaبا استفاده از نشانگرISSR حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
تاثیر اسانس گیاهی اسطوخودوس در مهار آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جواد ناظمی رفیع، جلال خورشیدی (1396)
USING PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST STRAWBERRY ANTHRACNOSE DISEASE hosaini somayeh, Jahanshir Amini, Javad Nazemi rafi', Jalal Khorshidi (2017)
تعیین تنوع مرفومتریک هندسی زنبورعسل Apis melifera L. (Hymenoptera: Apidae) در ایران مهدی مدبر، جواد ناظمی رفیع، جعفر عبداله زاده، حدیث گومه (1394)
تعیین تنوع مرفومتریک سنتی زنبورعسل Apis melifera L (Hymenoptera: Apidae) در ایران مهدی مدبر، جواد ناظمی رفیع، جعفر عبداله زاده، حدیث گومه (1394)
بررسی مورفومتریک جمعیت زنبورعسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera: Apidae در ایران داود نجف زاده، جواد ناظمی رفیع، جلال رستم زاده (1393)
تعیین تنوع مرفومتریک زنبورعسل (Apis mellifera L.) در استان کرمانشاه حدیث گومه، جواد ناظمی رفیع، مصطفی معروف پور (1393)
تعیین برخی از پارامترهای کیفی عسل سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393)
تعیین رنگ عسل با استفاده از دستگاه لاوی باند سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393)
بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل سنندج، قروه و سقز استان کردستان سحر حسین پناهی، آریو امامی فر، جواد ناظمی رفیع (1393)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم با دما در مزرعه بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم (Eurygaster integriceps put) در مزرعه با رطوبت (بارندگی) بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای torymid در استان کردستان جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده (1391)
گزارش سه جنس جدید زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون شهرستان سنندج و ایران ویدا علی پناه، جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده، امین صادقی (1390)
معرفی کنه های پارازیت شته های استان کردستان فاطمه افراسیابی، امین صادقی، محمد خانجانی، جواد ناظمی رفیع (1390)
گزارش جدید جنس و گونه برای ایران Oodera monstrum (peteromalidae جواد ناظمی رفیع، حسینعلی لطفعلی زاده (1389)
سخنرانی
کتاب
زنبورهای عسل آسیا جواد ناظمی رفیع (1397)
نوآوری
دستگاه قابل حمل موم ذوب کن پوکه های شان زنبورعسل با گرمای خشک جواد ناظمی رفیع، رامین کارگر، حسن رجبی مهام (1398)
دستگاه قابل حمل موم ذوب کن پوکه های شان زنبورعسل با گرمای خشک جواد ناظمی رفیع، رامین کارگر، حسن رجبی مهام (1398)
پایان نامه
اثرات ضد قارچی تعدادی از اسانس های گیاهی روی عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی سیده سمیه حسینی، جهانشیر امینی، جلال خورشیدی، جواد ناظمی رفیع (1396)
تعیین خصوصیات ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل ایرانی براساس ناحیه ND2 میتوکندریایی پریناز محمدی تلوار، جواد ناظمی رفیع، جلال رستم زاده (1396)
ارزیابی سمیت تعدادی اسانس گیاهی روی شپشه آرد Tribolium confusum و فرموله کردن مؤثرترین آنها زهره کلوندی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، عبدالله سلیمی، رمضان کلوندی (1393)
بررسی حساسیت زنبور عسل (Apis mellifera L.) به بعضی از آفت کش های رایج فرهنگ رسولی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1393)
بررسی تنوع ژئومتریک مورفومتریک سن گندم (Eurygaster integriceps) در استان کردستان سارا صالحی، جواد ناظمی رفیع، مصطفی منصور قاضی (1392)
شناسایی و بیولوژی زنبور گالزای اوکالیپتوس در شهرستان جویبار استان مازندران آیسا جعفری، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حسن بریمانی ورندی (1391)
بررسی تنوع ژئومتریک مورفومتریک جمعیت های بومی زنبور عسل در استان زنجان هدی خالص رو، جواد ناظمی رفیع، لطفعلی دولتی (1391)
شناسایی و تنوع گونه ای زنبورهای خانواده Pteromalidae در شهرستان سنندج ویدا علی پناه، حسینعلی لطفعلی زاده، جواد ناظمی رفیع، امین صادقی (1390)
برسی حساسیت تریپس غربی گل Frankniella occidentalis نسبت به حشره کش شیمیایی و گیاهی زهرا غلامی، عزیز شیخی گرجان، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع (1390)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • مطالعه خصوصیات ظاهری و ژنتیکی زنبورعسل
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان (1389 - 1391)
بیشتر