25 تیر 1397
برزان بهرامي كمانگر

برزان بهرامی کمانگر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج-دانشگاه کردستان- دانشکده منابع طبیعی- گروه شیلات- 15175-66177
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
تلفن: 08733620551
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان (1379 - 1383)
  عنوان رساله: تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین – یک (IGF-I) در رسیدگی جنسی مولدین ماده تاس ماهی ایرانی (Acipenser Persicus)
 • کارشناسی ارشد شیلات (1375 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: ایجاد ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • کارشناسی شیلات و محیط زیست (1371 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: شناسایی ماهیان و گیان آبزی دریاچه زریوار مریوان
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیولوژی ماهی، ژنتیک جمعیت ماهیان، ماهی شناسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
وحید زادمجید، تهمینه فتح الهی، برزان بهرامی کمانگر (1396) شاخص های تولید مثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii ساکن در رودخانه قشلاق سنندج توسعه آبزی پروری: 11; 21-32
2
بهروز میرزایی، ابراهیم علیزاده دوغیکلایی، برزان بهرامی کمانگر، علی ارشدی (1395) تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیتهای سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) در استان کردستان با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهوارهای شیلات (منابع طبیعی ایران سابق): 69; 265-273
3
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1395) تأثیر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی بر عملکرد هیدرولیکی قطره چکان های تنظیم شونده نتافیم و میکروفلاپر پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق): دوره 30.1 شماره 1; 103-117
4
وحید زادمجید، اردشیر شیخ احمدی، برزان بهرامی کمانگر، تیمور جوادی (1395) اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانونقره بر فاکتورهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی سرم خون ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio) بوم شناسی آبزیان-دانشگاه هرمزگان: 4; 12-21
5
Barzan Bahrami Kamangar, edris Ghadery, Hamid Hosseinpour (2015) Growth and reproductive biology of Capoeta damascina (Valenciennes, 1842) from a tributary of Tigris iranian journal of fisheries sciences: 14; 956-969
6
Barzan Bahrami Kamangar, Jalal Rostamzadeh (2015) Genetic diversity and population genetic structure of Wels (Silurus glanis Linnaeus, 1758) in the northwest of Iran ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES: 98; 1927-1934
7
Barzan Bahrami Kamangar, Artem M. Prokofiev, edris Ghadery, Theodore T. Nalbant (2014) Stone loaches of Choman River system, Kurdistan, Iran (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae) ZOOTAXA: 3755; 33-61
8
Tahsin Rahmani, Hadi Pourbagher, Arash Javanshir, Barzan Bahrami Kamangar (2013) Effects of agriculture, tourism and the dam on eutrophic status of the Zerebar Lake, Iran International journal of Advanced Biological and Biomedical Research: 1; 405-421
9
تحسین رحمانی، هادی پور باقر، آرش جوانشیر، برزان بهرامی کمانگر (1391) بررسی وضعیت تروفیک دریاچه زریبار با استفاده از روش های فیزیکی شیمیایی و شاخص فیتوپلانکتونی محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی ایران سابق)-دانشگاه تهران: 65; 493-502
10
تحسین رحمانی، هادی پور باقر، آرش جوانشیر، برزان بهرامی کمانگر (1391) تغییرات زمانی جامعه فیتوپلانکتونی دریاچه زریبار در لایه های سطحی (نیم متری) آب شیلات (منابع طبیعی ایران سابق): 65; 389-398
11
برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری، حمید حسین پور (1391) مقایسه برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی دو گونه سیاه ماهی Capoeta trutta و Capoeta damascina دریاچه سد قشلاق سنندج شیلات (منابع طبیعی ایران سابق): 65; 135-151
12
Shahedah Abdolazizi, edris Ghadery, Noshin Naghdi, Barzan Bahrami Kamangar (2011) Effects of Clove Oil as An Anesthetic on Some Hematological Parameters of carassius auratus Journal of Aquaculture Research & Development: 2; 1-3
13
برزان بهرامی کمانگر، باقر مجازی امیری، محمد جواد رسایی، بهروز ابطحی، محمود بهمنی (1388) مکان یابی و بررسی شدت واکنش ایمنی فاکتور رشد شبه انسولین یک در بافت تخمدان مولدین تاس ماهی ایرانی و تاثیر هورمون های رشد و تیروکسین بر بیان آن در شرایط in vitro فصلنامه پزشکی یاخته: 11; 432-441
14
برزان بهرامی کمانگر، باقر مجازی امیری، محمد جواد رسایی، بهروز ابطحی، محمود بهمنی (1388) تغییرات سرمی فاکتور رشد شبه انسولین-یک, تیروکسین و کورتیزول در دو گروه از مولدین تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus در طی مراحل انتهایی رسیدگی جنسی زراعت (پژوهش و سازندگی سابق): 84; 54-48
15
16
17
Jean- Charles Gabillard, Barzan Bahrami Kamangar, Nuria Montserrat (2006) Coordinated regulation of the GH/IGF system genes during refeeding in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Journal of Endocrinology: 1; 15–24
18
Barzan Bahrami Kamangar, Bagher Majaz amiri, mohammad javad rasai, Mahmoud BAHMANI, Behrouz abtahi (2006) القای رسیدگی اووسیت های تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از فاکتور رشد شبه انسولین- یک (IGF-I) در شرایط in vitro مجله منابع طبیعی ایران: 59; 151-166
19
قباد آذری تاکامی، حمید فرحمند، برزان بهرامی کمانگر (1380) ایجاد ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان توسط پرتو فرا بنفش. مجله منابع طبیعی ایران: 54; 382-369.
20
برزان بهرامی کمانگر، قباد آذری تاکامی، محمود کرمی، حمید فرحمند (1379) بررسی اثر دستکاری کروموزومی در رشد اولیه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss ، زراعت (پژوهش و سازندگی سابق): 1; 113 – 110
مقاله ارائه‌شده
1
Tahmine Fathollahi, Vahid Zadmajid, Barzan Bahrami Kamangar (2016) Correlations biomarkers sperm with sex steroids in Rutilus kutum International conference on engineering and applied sciences, United Arab Emirates, Dubai
2
پگاه امیری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) مروری بر استفاده از پساب آبزی پروری در سیستم آبیاری قطره ای هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
3
پگاه امیری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) نگرشی بر امکان استفاده از پساب آبزیپروری در کشاورزی هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
4
ناصر منبری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) پبررسی تغییرات پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در داخل فیلتر شنی، سیستم کنترل مرکزی آبیاری قطره ای، هنگام استفاده ازپساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
5
ناصر منبری، عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) تأثیر کاربرد پساب استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
6
Barzan Bahrami Kamangar, edris Ghadery, Hamid Hosseinpour (2012) The fish biodiversity of Gheshlagh River (Sanandj, Iran), a tributary of Tigris basin with occurrence of Rutilus kutum and Hemiculter leucisculus International Conference on Biodiversity in Zagros Region
7
سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر (1390) ارزیابی تنوع زیستی در جوامع ماکروزئوبنتوزی رودخانه قشلاق سنندج کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، ایران، تهران
8
لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر (1390) تنوع زیستی ماکروزئوبنتوزهای رودخانه گاوه رود سنندج کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، ایران، تهران
9
Lila Salimi Bani, Shahram Kaboodvandpour, Barzan Bahrami Kamangar (2011) Temporal and Spatial Changes of macrozeobenthos diversity in the Gaveroud River, Sanandaj, Iran International Conference on Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation
10
لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر، سیروان نیک منش (1390) طبقه بندی کیفی رودخانه گاوه رود به روش Hilsenhoff با استفاده از ساختار جوامع ماکروبنتوزی پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
11
سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر (1390) طبقه بندی کیفی آب رودخانه قشلاق سنندج بر اساس استاندارد کمیسیون مرکزی کنترل آلودگی هند(ICPCCS) پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
12
سید شهاب موسوی، برزان بهرامی کمانگر، شهرام کبودوندپور (1390) ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های سنجاب ایرانی با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ای، استان کردستان، ایران هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
13
لیلا سلیمی بنی، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر (1390) بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه گاوه رود سنندج پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
14
تحسین رحمانی، هادی پور باقر، برزان بهرامی کمانگر (1390) بررسی گونه های سیانوباکتری غالب دریاچه زریبار (کردستان) پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
15
سیروان نیک منش، شهرام کبودوندپور، برزان بهرامی کمانگر (1390) مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قشلاق سنندج با استانداردهای بین المللی پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، ایران، تهران
16
ادریس قادری، شاهده عبدالعزیزی، برزان بهرامی کمانگر، نوشین نقدی، علی اکبر مظفری، راضیه یونسی (1389) تاثیر عصاره گل میخک بر روی برخی فاکتورهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، مشهد
17
برزان بهرامی کمانگر، جلال رستم زاده (1389) مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی اسبله Silurus glanis شمالغرب ایران با استفاده از نشانگر ISSR یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران، تهران
18
مجید محمودی تبار، احمد کریمی، قربانعلی صادقی، برزان بهرامی کمانگر، بهرام نیکخو (1389) اثرات استفاده از سطوح پائین فسفر قابل دسترس با و بدون آنزیم فیتاز بر جوجه های گوشتی در دوره آغازین: انگشت پا و سرم خون استفاده از سطوح پائین فسفر قابل دسترس چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان(غرب ایران)، ایران، سنندج
19
Mehdi Khoshnamvand, Shahram Kaboodvandpour, Barzan Bahrami Kamangar (2010) Comparison of mercury concentration in liver, white and red muscle tissues of Cyprinus carpio collected from Sanandaj Gheshlagh Dam Lake, IRAN. 4th National Seminar on Chemistry and Environment, Iran
20
امیر صومائی چیانه، احمد کریمی، قربانعلی صادقی، برزان بهرامی کمانگر، فرهاد خلیق قره تپه، حمید داورپور (1387) اثر سطح آنزیم و مکمل مس در جیره های بر پایه ذرت-کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی سومین کنگره علوم دامی کشور، ایران، مشهد
21
Zainab Ghobadi, Ahmad Karimi, Barzan Bahrami Kamangar, N. Bahmane, Ali Esfedni, Amir Somaee (2007) Effect of feed processing and enzyme supplementation of wheat- based diets on performance and ileum digesta content pH in broiler chicks XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products
22
Ahmad Karimi, Michell Bedford, Ghorbanali Sadeghi, Barzan Bahrami Kamangar, Zainab Ghobadi, Amir Sfadanei, Amir Somaee (2007) Influence of dietary non-phytat phosphorus levels and phytase supplementation on performance of broiler chicks 0 to 3 weeks of age. 255-256 XVIII European Symposium on the Quality of Poultry Meat and XII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products
23
Barzan Bahrami Kamangar, Bagher Majaz amiri, Mahmoud BAHMANI, mohammad javad rasai, Behrouz abtahi (2007) Changes in serum insulin-like growth factor-I (IGF-I), thyroxine and cortisol hormone levels during reproductive migration of female brood stocks of Persian sturgeon, pp 72 International workshop on advanced techniques in larviculture of sturgeon fish, Iran
24
برزان بهرامی کمانگر، باقر مجازی امیری، محمد جواد رسایی (1385) بررسی تغییرات میزان سرمی فاکتور رشد شبه انسولین یک (IGF-I) در بچه ماهیان پرورشی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) اولین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، ایران، سنندج
25
Barzan Bahrami Kamangar, Bagher Majaz amiri, mohammad javad rasai, Behrouz abtahi, Mahmoud BAHMANI (2005) Presence of circulating insulin-like growth factor-I (IGF-I) in farmed Persian sturgeon (Acipenser persicus). (Oral presentation) 5th International Symposium on Sturgeon (ISS5), Iran
26
Barzan Bahrami Kamangar, Bagher Majaz amiri, mohammad javad rasai, Behrouz abtahi, Mahmoud BAHMANI (2004) Insulin-like growth factor-I can induce oocyte in vitro maturation of Persian sturgeon, Acipenser persicus. the 4th International Iran and Russia Conference in Agriculture and Natural Resources, Iran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
برزان بهرامی کمانگر، حمید حسین پور، ادریس قادری (1395) مطالعه ارزیابی ذخایر ماهیان استان کردستان- رودخانه قشلاق سنندج سازمان محیط زیست کردستان
2
عیسی معروف پور، برزان بهرامی کمانگر (1394) ارائه راهکارهای استفاده از پساب طرح های پرورش ماهی استان جهت تامین آب باغات از طریق اجرای سیستم های آبیاری قطره ای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
3
برزان بهرامی کمانگر، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده، ادریس قادری، آرتم پروکوویف، تئودور نعلبنت (1394) تهیه DNA بارکد و طبقه بندی ذخایر ماهی استان کردستان استانداری کردستان
4
وحید زادمجید، اردشیر شیخ احمدی، برزان بهرامی کمانگر، تیمور جوادی (1392) اثرات عصاره آویشن در کاهش مسمومیت ناشی از ذرات نانوسیلور در ماهی قرمز دانشگاه کردستان
5
برزان بهرامی کمانگر (1388) شناسایی ماهیان و بنتوز در حوزه آبریز سد چومان بانه وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مهندسین مشاور پردازش نقشه غرب
6
پایان‌نامه
1
2
3
4
ارسلان فاریابی، بهزاد قربانی، برزان بهرامی کمانگر، عیسی معروف پور (1395) بررسی امکان کاربرد پساب حوضچه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای
5
6
7
8
تهمینه فتح الهی، برزان بهرامی کمانگر، وحید زادمجید (1394) بررسی شاخص های تولیدمثلی جنس نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در رودخانه قشلاق سنندج
9
10
11
ادریس قادری، حمید فرحمند، محمد علی نعمت الهی، برزان بهرامی کمانگر (1391) شناسایی لوچ ماهیان حوضه آبخیز رودخانه چومان (بانه-استان کردستان) با استفاده از تکنیک DNA barcoding
12
لیلا سلیمی بنی، برزان بهرامی کمانگر، شهرام کبودوندپور (1390) ارزیابی مطلوبیت زیستگاه جوامع ماکروزئوبنتوزی (Macrozoobenthos) رودخانه گاوه رود سنندج، ایران
13
سیروان نیک منش، برزان بهرامی کمانگر، شهرام کبودوندپور (1390) بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه قشلاق سنندج بر فراوانی و تنوع جوامع ماکروزئوبنتوز (Macrozoobenthos)
14
تحسین رحمانی، هادی پور باقر، آرش جوانشیر، برزان بهرامی کمانگر (1390) تاثیر جامعه شهری، فعالیتهای کشاورزی و توریسم بر وضعیت تروفی دریاچه زریبار
15
بهروز میرزایی، برزان بهرامی کمانگر، ابراهیم علیزاده دوغیکلایی، علی ارشدی (1390) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت سیاه ماهی خالدار در استان کردستان با استفاده از مارکر ISSR
16
سید شهاب موسوی، برزان بهرامی کمانگر، شهرام کبودوندپور (1390) بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های سنجاب ایرانی (Sciurur alomanus) زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر ISSR
17
مجید محمودی تبار، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، برزان بهرامی کمانگر، بهرام نیکخو (1389) اثرات سطوح مختلف فسفر غیر فیتاتی در مرحله آغازین بر عکس العمل جوجه های گوشتی به آنزیم فیتاز در مرحله رشد
18
امیر اسفدانی، قربانعلی صادقی، احمد کریمی، برزان بهرامی کمانگر (1387) اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا با آنزیم و مکمل مس بر عملکرد جوجه های گوشتی
19
زینب قبادی، احمد کریمی، برزان بهرامی کمانگر، محمدعلی زارعی، فرزاد غیاثی (1386) اثرات عمل آوری خوراک، مکمل آنزیمی و نوع غله بر عملکرد جوجه های گوشتی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • حميد حسين پور
  نام و نام خانوادگی: حمید حسین پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه:
 • ياسر محمدي
  نام و نام خانوادگی: یاسر محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: تکثیر و پرورش آبزیان
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه شیلات (1392 - 1394)
 • معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی (1387 - 1389)
بیشتر