1403/03/05
اسعد معروفی

اسعد معروفی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35622395700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان،دانشکده کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتات کدپستی:15175-66177
تلفن: 0098-8733620552-3

معرفی

بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

تحصیلات

 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1371 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه رازی ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان رساله: تعیین محل کروموزومی شاخصهای مقاومت به خشکی در گندم
 • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی ، دانشگاه گنت ، بلژیک (1383 - 1389)
  عنوان رساله: Biotechnological tools to study and improve inulin content in chicory (Cichorium intybus)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Computational design of fusion proteins against ErbB2-amplified tumors inspired by ricin toxin yaser ahmadi moghadam, Asad Maroufi, Sara Zareei, Mehdi Irani (2023)
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺮزه ﺳﻬﻨﺪی ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش دارویی اسعد معروفی، هلیا بهمنی، براتعلی فاخری، محمد مجدی (1401)
اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های TaNIP و TaSCدر دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1401)
Thymol production in hairy root culture of Sahendian savory (Satureja sahendica Bornm) Helia Bahmani, Asad Maroufi, Mohammad Majdi, Barat Ali Fakheri (2021)
بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKYدر شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1398)
Spatial Expression of Genes in Inulin Biosynthesis Pathway in Wild and Root Type Chicory Hadi Shoorideh, Seyed Ali peyghambari, Mansour Omidi, Mohammad Reza Naghavi, Asad Maroufi (2018)
Inulin chain length modifcation using a transgenic approach opening new perspectives for chicory Asad Maroufi, Mansour Karimi, Khosro Mehdikhanlou, Marc De Loose (2018)
Assessing Potential of Iranian Chicory Genotypes for Industrial Application Hadi Shoorideh, Seyed Ali peyghambari, Mansoor Omidi, Mohammad Reza Naghavi, Asad Maroufi (2016)
خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد ریشه ژنوتیپهای بومی کاسنی هادی شوریده، سید علی پیغمبری، منصور امیدی، محمد رضا نقوی، اسعد معروفی، احمد بالندری (1394)
هم ردیفی آنزیمهای مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان هادی شوریده، سید علی پیغمبری، منصور امیدی، محمد رضا نقوی، اسعد معروفی، مرضیه حسینی نژاد (1392)
Regeneration ability and genetic transformation of root type chicory (Cichorium intybus var. sativum) Asad Maroufi, Mansour Karimi, Khosro Mehdikhanlou, Erik Van Bockstaele, Marc De Loose (2012)
تعیین محل کروموزومی شاخصهای مقاومت به خشکی در گندم عزت الله فرشادفر، محسن فرشادفر، اسعد معروفی (1380)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
القای پلی پلوئیدی در گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) اسعد معروفی، سارا مرادی، محمد مجدی (1402)
مطالعه و شناسایی گونه های آسپرژیلوس مرتبط با کشمش‌ در شهرستان ملایر اسعد معروفی، نرگس حسن زاده، جعفر عبداله زاده، بیتا عسگری خسروشاهی (1402)
القای ریشه های مویین در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariiafolim) فاطمه ابهری جو، محمد مجدی، اسعد معروفی (1401)
بهینه سازی القاء ریشه های مویین در گیاه بالنگوی شهری شیما محمدی، اسعد معروفی، محمد مجدی (1401)
باززایی مستقیم و غیرمستقیم در گیاه دارویی سیاهدانه شهین احمدی، محمد مجدی، اسعد معروفی (1400)
بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی گیاه دارویی سنبله ارغوانی فرشته جلیلیان، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1400)
مطالعه بیان برخی ژنهای مرتبط با سفتی میوه توت فرنگی اسعد معروفی، رویا میرزایی، ناصر قادری (1398)
بررسی تولید کالوس و باززایی غیر مستقیم گیاه دارویی مرزه سهندی هلیا بهمنی، اسعد معروفی، براتعلی فاخری، محمد مجدی (1395)
بررسی الگوی بیان ژن TaSC تحت تنش شوری در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تجمع پرولین در دو رقم گندم سعید احدی، اسعد معروفی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1394)
بررسی ژن های دخیل در سنتز مونوترپن ها در گیاهان و ریزسازواره ها عاطفه مشهدی ملک زاده، محمد مجدی، اسعد معروفی (1393)
The application of RNAi for silencing of red clover isoflavone synthase genes Khosro Mehdikhanlou, Jan De Riek, Asad Maroufi, Hossein Hosseini Moghaddam, Erik Van Bockstaele (2008)
Construction of a genetic linkage map and identification of SSR, AFLP and Morphological markers for pathotype specific powdery mildew resistance in Roses Hossein Hosseini Moghaddam, Leen Leus, Jan De Riek, Johan Van Huylenbroeck, Khosro Mehdikhanlou, Erik Van Bockstaele, Asad Maroufi (2008)
optimization of regeneration and transformation of chicory the first step for gene manipulation Asad Maroufi, Mansour Karimi, Ann Depicker, Marc De Loose, Khosro Mehdikhanlou, Erik Van Bockstaele, Hossein Hosseini Moghaddam (2008)
پایان نامه
بهینه سازی القای ریشه های مویین جهت تولید تیموکینون در سیاهدانه نگار محمد میرزایی، محمد مجدی، اسعد معروفی (1402)
کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبله ارغوانی (Stachys inflata) فرشته جلیلیان، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1399)
مطالعه کشت بافت گیاه داروئی آوندول (Smyrnium cordifolium Boiss) سیروس اسماعیلی، اسعد معروفی، علی اکبر مظفری (1399)
شناسایی گونه های Aspergillus مرتبط با کشمش های آفتابی و تیزابی در شهرستان ملایر نرگس حسن زاده، اسعد معروفی، بیتا عسگری خسروشاهی، جعفر عبداله زاده (1399)
باززایی و القای ریشه های مویین در سیاهدانه شهین احمدی، محمد مجدی، اسعد معروفی (1398)
باززایی و القای پلی پلوئیدی درون شیشه ای در بومادران سارا مرادی، اسعد معروفی، محمد مجدی (1396)
بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم (Triticum aestivum) سعید احدی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد، عادل سی و سه مرده (1394)
عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ های کاسنی (C. intybus) هادی شوریده، منصور امیدی، سید علی پیغمبری، محمد رضا نقوی، اسعد معروفی (1393)
جداسازی و الگوی بیان ژن β-آمیرین سنتاز در گیاه دارویی کاسنی ژیلا حسین پناهی، اسعد معروفی، بهمن بهرام نژاد (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مسیرهای سیگنال ترانسداکشن
 • کشت سلول و بافت گیاهی
 • مهندسی متابولیتهای ثانویه گیاهی
 • انتقال ژن به گیاهان
 • بیان ژن
بیشتر

دانشجویان

 • هادی شوریده
  نام: هادی شوریده
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: اصلاح نباتات
  رساله: عملکرد اینولین و بیان ژن های مسیر بیوسنتز آن در ژنوتیپ های کاسنی
 • عاطفه مشهدی ملک زاده
  نام: عاطفه مشهدی ملک زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بررسی الگوی بیان ژن های گاماترپینن سنتاز، DXR و سیتوکروم P450های دخیل در بیوسنتز تیمول در گیاه دارویی آویشن
 • احسان فتحی
  نام: احسان فتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بررسی بیان مکانی و زمانی برخی ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنها و فنیل پروپانوییدها در بومادران
 • رویا میرزایی
  نام: رویا میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بیان برخی ژن های مرتبط با سفتی میوه ارقام مختلف توت فرنگی تحت تیمارهای متیل جاسمونات و کلسیم
 • رحمان ابراهیم زادگان
  نام: رحمان ابراهیم زادگان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بهینه سازی انتقال ژن به گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) به کمک آگروباکتریوم
 • مرضیه لطفی
  نام: مرضیه لطفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: ررسی بیان ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتز دیوسژنین در گیاه دارویی شنبلیله در پاسخ به سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید
 • ساکار حسینی
  نام: ساکار حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بررسی میزان بیان برخی ژنهای دخیل در بیوسنتز مونو ترپن ها در گیاه دارویی اسطوخودوس
 • سارا مرادی
  نام: سارا مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: باززایی و القای پلی پلوئیدی درون شیشه ای در بومادران
 • پریوش تکاب
  نام: پریوش تکاب
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: القاء و بهینه سازی شرایط رشد ریشه های مویین گیاه آلبیزیا
 • جنید علوی
  نام: جنید علوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: تاثیر پلی پلوئیدی بر میزان متابولیت ثانویه دیوسژنین و بیان برخی از ژن های کلیدی مرتبط با آن در گیاه شنبلیله
 • آرش رستمی آذر
  نام: آرش رستمی آذر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: ررسی بیوانفورماتیکی mlncRNA ها و بیان برخی ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز گلیسیریزین تحت تاثیر سالیسیلیک اسید در شیرین بیان
 • هلیا بهمنی
  نام: هلیا بهمنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: القا ریشه های مویین و تولید متابولیتهای ثانویه در گیاه مرزه سهندی با استفاده ار آگروباکتریوم رایزوژنز
 • سعید احدی
  نام: سعید احدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: بررسی الگوی بیان برخی از ژن های تنظیمی تحت تیمار سدیم کلرید در دو رقم گندم
 • سارا قبادی
  نام: سارا قبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: جدا سازی و بررسی بیان ژن های گاماترپینن سنتاز و 1-دی اکسی دی زایلولز-5-فسفات ردوکتوایزومراز در سطح رونوشت در گیاه دارویی مرزه
 • وحیده سلیمی
  نام: وحیده سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: جدا سازی و بررسی بیان ژن تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز و ژن های mlncRNA در سطح رونوشت در گیاه دارویی گل انگشتانه
 • ژیلا حسین پناهی
  نام: ژیلا حسین پناهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: بیوتکنولوژی کشاورزی
  پایان نامه: جداسازی و الگوی بیان ژن β آمیرین سنتاز در گیاه دارویی کاسنی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • کمیته تدوین سند توسعه گیاهان دارویی استان کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • راه اندازی کتابخانه تخصصی گروه زراعت و اصلاح نباتات (1394 - ادامه دارد)
 • نماینده گروه در کمیته ایمنی دانشکده کشاورزی (1397 - ادامه دارد)
 • ایجاد رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی در دانشگاه کردستان (1394 - ادامه دارد)
 • طراحی سوالات المپیاد دانشجویی اصلاح نباتات (1393 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی گیاهان دارویی دانشگاه کردستان (1392 - ادامه دارد)
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه کردستان در دانشکده کشاورزی (1396 - 1398)
بیشتر