1403/01/27
فاتح رحمانی

فاتح رحمانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2316513
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روانشناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان رساله: اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت و دارودرمانگری بر آزمایش فرونشانی دگزامتازون، وضعیت روان پویشی و نارساکنش وری بازخوردها در بیماران افسرده
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، علوم پزشکی ایران ، ایران (1376 - 1378)
    عنوان رساله: افکار ناکارآمد در بیماران افسرده درمان شده و بیماران درمان نشده
  • کارشناسی روانشناسی ، تهران ، ایران (1369 - 1373)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Challenging the role of challenge in intensive short‐term dynamic psychotherapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial Fateh Rahmani, َAllan Abbass, Azad Hemmati, Niloofar Ghafari, Sahar Rezaei mirghaed (2020)
Challenging the role of challenge in intensive short‐term dynamic psychotherapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial Fateh Rahmani, َAllan Abbass, Azad Hemmati, Niloofar Ghafari, Sahar Rezaei mirghaed (2020)
The Efficacy of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for Social Anxiety Disorder Fateh Rahmani, َAllan Abbass, Azad Hemmati, Sahar Rezaei mirghaed, Niloofar Ghafari (2020)
The Efficacy of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for Social Anxiety Disorder Fateh Rahmani, َAllan Abbass, Azad Hemmati, Sahar Rezaei mirghaed, Niloofar Ghafari (2020)
بررسی نیمرخ شخصیتی، هوشی و هیجانی در اختلال شخصیت مرزی فاتح رحمانی، محمد علی کیانی، فرزین رضاعی، مرضیه نصوری، مدبر آراسته (1393)
بررسی گلستان سعدی با تکیه بر یافته های روان تحلیل گری فاتح رحمانی، هادی مرادی، فرزین رضاعی (1389)
اثربخشی روان درمانگری پویشی کوتاه مدت و دارودرمانگری در بیماران افسرده فاتح رحمانی، پریرخ دادستان، محمد کاظم عاطف وحید، ایرج امیدی (1384)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کتاب
پایان نامه
مقایسه کارکردهای اجرایی در افراد دارای تاب ‎آوری بالا و پایین اسرا شریعتی، فرزاد نصیری، فاتح رحمانی (1402)
بررسی نیمرخ شخصیتی افراد دارای گرایش به سیگار جواد جلیل نژاد فالیزی، فاتح رحمانی (1400)
نقش واسطه ای استرس در میان رگه ها و سطوح کنش وری شخصیت محمدامین عبداله پور، فاتح رحمانی، امید عیسی نژاد (1400)
اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر تغییر سبک های مدیریت خشم رضا مبارکی، فاتح رحمانی، احمد امانی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

  • مدیر گروهی (1387 - 1390)
بیشتر