گروه شیمی

روند تشکیل گروه شیمی در دانشگاه کردستان گروه شیمی در سال 1355 با پذیرش 30 نفر دانشجو دبیری شیمی در دانشکده تربیت دبیر سنندج شروع بکار نمود (( در آن زمان دانشکده تربیت دبیر سنندج یکی از دانشکده های دانشگاه رازی کرمانشاه بود )) در سالهای 58، 57، 56 هر سال در یک نوبت مهر 30 نفر دانشجو پذیرش کرده است.

اكرم  آشوري
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
رزگار  احمدي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: نانوشيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
كمال  اماني
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
سيدمجتبي  اميني نسب
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي پليمر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مهدي  ايراني
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
سليمان  بهار
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هادي  پارسا
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
رحمان  حلاج
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
روشن  خوشنوازي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
غلامرضا  خياطيان
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
امين  رستمي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
عبدالله  سليمي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
زاهد  شمي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي پليمر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
رحمت  صادقي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي فيزيك
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
سعدي  صمدي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي آلي-سنتز نامتقارن
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
خالد  عزيزي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد  قادرمزي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي معدني
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
رئوف  قوامي زروان
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي - تجزيه
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
سجاد  محبي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
فرزاد  نيك پور
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: شيمي-شيمي آلي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي