گروه شیمی

روند تشکیل گروه شیمی در دانشگاه کردستان گروه شیمی در سال 1355 با پذیرش 30 نفر دانشجو دبیری شیمی در دانشکده تربیت دبیر سنندج شروع بکار نمود (( در آن زمان دانشکده تربیت دبیر سنندج یکی از دانشکده های دانشگاه رازی کرمانشاه بود )) در سالهای 58، 57، 56 هر سال در یک نوبت مهر 30 نفر دانشجو پذیرش کرده است.

اکرم  آشوری
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سیده نوسیبه  ابراهیمی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
رزگار  احمدی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
کمال  امانی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سیدمجتبی  امینی نسب
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
مهدی  ایرانی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سلیمان  بهار
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
هادی  پارسا
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
رحمان  حلاج
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
روشن  خوشنوازی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
غلامرضا  خیاطیان
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
امین  رستمی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
عبدالله  سلیمی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
زاهد  شمی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
رحمت  صادقی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
سعدی  صمدی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
خالد  عزیزی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  قادرمزی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
رئوف  قوامی زروان
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
سجاد  محبی
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
فرزاد  نیک پور
گروه:  گروه شیمی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی