1403/01/31

خالد عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6506822651
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Insight into 1:1 complexes of H2O with NF3 and CF2Cl2: a quantum chemical approach Nazila Abdi, Abdolvahab Seif, Khaled Azizi, Moein Goodarzi, Alimorad Rashidi (2020)
Adsorption and growth of palladium clusters on graphdiyne Abdolvahab Seif, M. L. Lopez, A. Granja-DelRío, Khaled Azizi, Julio A. Alonso (2017)
Effect of phenolic radicals on the geometry and electronic structure of DNA base pairs: computational study Mohammad Zarei, Abdolvahab Seif, Khaled Azizi, Mohanna Zarei, Jamil Bahrami (2016)
Methane storage on aluminum-doped single wall BNNTs Khaled Azizi, Kobra Salabat, Abdolvahab Seif (2014)
Ab initio study of 1:1 complexes of nitrogen trifluoride with nitrous oxide and carbon dioxide in vacuo Abdolvahab Seif, Ramin Bagherzadeh, Moein Goodarzi, Khaled Azizi (2013)
The Heat of Vaporization and Nanocavity Formation Khaled Azizi, Asadollah Nasehzadeh (2009)
DFT-based QSAR study of alkanols and alkanthiols using the conductor-like polarizable continuum model (CPCM) Khaled Azizi, Mohammad ali Safarpoor, Maryam Kaykhae, Ahmad Reza Mahdipour (2009)
The effect of temperature on the Lennard–Jones (6–12) pair potential function Asadollah Nasehzadeh, M. Mohseni, Khaled Azizi (2002)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Adsorption and Growth of Palladium Clusters on Graphdiyne Abdolvahab Seif, M. L. Lopez, A. Granja-DelRío, Khaled Azizi, Julio A. Alonso (2017)
Al-doped BNNS: A Promising Material for H2S Adsorption Abdolvahab Seif, Khaled Azizi (2017)
Theoretical Evaluation of the Complexes of NF3 with H2O in Gas Phase Nazila Abdi, Khaled Azizi, Abdolvahab Seif (2014)
First- principal study of hydrogen storage on AgC60 ABDI fahimeh, Khaled Azizi (2013)
DFT-Based QSAR Study of n-Alkanols and Fluorinated Alkanols Khaled Azizi, Maryam Kaykhae, Mohammad ali Safarpoor, Ahmad Reza Mahdipour (2008)
Application of HF and DFT Methods in QSAR Study of Thiazolidin Derivatives Khaled Azizi, Somayyeh norozi, Seyed Majid Hashemianzadeh, Mohammad ali Safarpoor, Ahmad Reza Mahdipour (2007)
Evaluation of the Thermodynamic Properties of Cavity Formation. Khaled Azizi, Seyed Majid Hashemianzadeh (2005)
The effect of temperature on the Lennard-Jones (6-12) pair potential function. Asadollah Nasehzadeh, M. Mohseni, Hossien Naghibi, Khaled Azizi (2001)
سخنرانی
پایان نامه
ترمودینامیک اثر نمک حل شونده های مختلف بر محلول های آبی پلیمری سیده نوسیبه ابراهیمی، رحمت صادقی، خالد عزیزی (1395)
سنتز نانولوله های کربنی عامل دار شده جهت حذف برخی از آلاینده های زیست محیطی فاطمه شاه محمدی بامداد، امیر عباس رفعتی، خالد عزیزی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته