28 تیر 1397
رزگار احمدي

رزگار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی گرایش نانوشیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانوشیمی
تلفن: داخلی 4243
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه (1385 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز کاتالیست PtM ( M =‍Co ,Ni یا Fe) بر روی بسترهای کربنی مزو متخلخل و مطالعه فعالیت الکتروکاتالیستی آن در پیل سوختی متانولی مستقیم
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (1383 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: تهیه ی کاتالیست های مبتنی بر پلاتین - روتنیم با روش های مختلف و مقایسه ی فعالیت الکتروکاتالیستی آن ها برای اکسایش متانول در پیل سوختی متانولی مستقیم
 • کارشناسی شیمی کاربردی (1378 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • طراحی و سنتز فوتوکاتالیست‫ ها یا الکتروفوتوکاتالیست‫ ها و بررسی فعالیت آن‫ ها برای حفظ و بازسازی محیط زیست و تولید سوخت‫ های خورشیدی
 • معماری، سنتز و شناسایی مواد نانوساختار جدید به عنوان الکتروکاتالیست یا بستر کاتالیست‫ ها برای وسایل تبدیل و ذخیره انرژی نظیر پیل‫ های سوختی متانولی مستقیم، باتری‫ های یون لیتیوم، سلول‫ های خورشیدی و ابرخازن‫ ها
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Shole Amiri, Aso Navaee, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi (2017) Zeptomolar detection of Hg2 + based on label-free electrochemical aptasensor: One step closer to the dream of single atom detection ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS: 78; 21-25
2
Aso Navaee, Mozhdeh Narimani, Azam korani, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi, Saeid Soltaniyan (2016) Bimetallic Fe15Pt85 nanoparticles as an effective anodic electrocatalyst for non-enzymatic glucose/oxygen biofuel cell ELECTROCHIMICA ACTA: 208; 325-333
3
4
Mohaddeseh Behjati, Mohammad Kazemi, Mohammad Hashemi, Sayyed Hamid Zarkesh-Esfahani, Ehsan Bahrami, Rezgar Ahmadi, Batool Hashemi-Beni (2013) Double-chimera proteins to enhance recruitment of endothelial cells and their progenitor cells INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY: 167; 1560-1569
5
Rezgar Ahmadi, Mohammad Kazem Amini, J. Craig Bennett (2012) Pt–Co alloy nanoparticles synthesized on sulfur-modified carbon nanotubes as electrocatalysts for methanol electrooxidation reaction JOURNAL OF CATALYSIS: 292; 81-89
6
Parisa Nekooi, Rezgar Ahmadi, Mohammad Kazem Amini (2012) Preparation of CoSe nanoparticles by microwave-assisted polyol method: effect of Se/Co ratio, support type and synthesis conditions on oxygen reduction activity Journal of the Iranian Chemical Society: 9; 715-722
7
Rezgar Ahmadi, Mohammad Kazem Amini (2011) Synthesis and characterization of Pt nanoparticles on sulfur-modified carbon nanotubes for methanol oxidation INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 36; 7275-7283
مقاله ارائه‌شده
1
Somaye Lotfi, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi (2017) Electrochemical synthesis of thin layers MoSx nanostructures with enhanced catalytic activity toward hydrogen generation Biennial electrochemistry seminar of iran, Iran, Isfahan
2
Fereshte GHolami, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi, Rahman Hallaj (2017) Synthesis of Au nanostructure by bipolar electrochemistry method on gold electrode for immobilization of glucose dehydrogenase toward oxidation of glucose Biennial electrochemistry seminar of iran, Iran, Isfahan
3
Sonoor Nori, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi (2017) Synthesis of bismuth sulfides nanosheets combined with metal oxides or metal sulfides and their application in energy conversion devices Biennial electrochemistry seminar of iran, Iran, Isfahan
4
Shole Amiri, Abdollah Salimi, Aso Navaee, Rezgar Ahmadi (2017) Zeptomolar detection of mercury based on electrochemical aptasensor Biennial electrochemistry seminar of iran, Iran, Isfahan
5
Azita Mohammadi, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi (2017) Synthesis of sulfur-doped graphene and study of electrocatalytic activity for oxygen reduction reaction Biennial electrochemistry seminar of iran, Iran, Isfahan
6
Fereshte GHolami, Abdollah Salimi, Rahman Hallaj, Rezgar Ahmadi (2016) Well-regulated synthesis of conductive polymer by bipolar electrochemistry: an effective substrate for enzyme immobilization toward oxygen reduction reaction 12th annual electrochemistry seminar of iran, Iran, Tehran
7
رزگار احمدی (1394) تجاری سازی فناوری نانو بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران، ایران، سنندج
8
Jamal Narimani, Abdollah Salimi, Roushan Khoshnavazi, Rezgar Ahmadi (2015) Preparation of polyoxometalate/graphene nanocomposites with covalent interaction 11th annual electrochemistry seminar of iran, Iran, Tehran
9
Mahshid Najafi, Abdollah Salimi, Rezgar Ahmadi (2015) Preparation Of CdTe Based Photoelectroatalysts By Electrochemical Method And Study Of its photoelectrocatalytic Activity 11th annual electrochemistry seminar of iran, Iran, Tehran
10
11
12
Rezgar Ahmadi, Mohammad Kazem Amini, Ali reza Firooz (2007) Preparation of Pt-Ru Catalysts by Different Methods and Comparison of Electrocatalytic Activities for Methanol Oxidation 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Iran, Shiraz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
شعله امیری، عبدالله سلیمی، رزگار احمدی (1395) سنتز نقاط کربنی مشتق دار شده و کاربرد آنها در آنالیز شیمیایی
4
5
6
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

دانشجویان

 • ژاله طاريمرادي
  نام و نام خانوادگی: ژاله طاریمرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانو شیمی
  پایان نامه:
 • سنور نوري
  نام و نام خانوادگی: سنور نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • ژيلا قوامي
  نام و نام خانوادگی: ژیلا قوامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • ليلا رستمي
  نام و نام خانوادگی: لیلا رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!