1403/01/31
سیدمجتبی امینی نسب

سیدمجتبی امینی نسب

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188983277
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی کاربردی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی شیمی پلیمر ، مازندران ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز و شناسایی پلی آمید٬ پلی ایمیدهای محلول و جدید بر پایه پیریدین و ایمیدازول به عنوان گروههای آویزان و استفاده از ترکیب نانو سیلیکا جهت سنتز نانوکامپوزیت های مقاوم حرارتی در محیط مایع یونی.
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی(گرایش پلیمر) ، مازندران ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان رساله: مطالعه سینتیک و مکانیزم پخت رزین اپوکسی توسط دی آمینهای آروماتیک و ترکیبات نانو سیلیکا و نانوکلی با استفاده از روشهای DSC و FT-IR
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Investigation of thermal, antibacterial and heavy metal ion removal behavior of polyamide/polyimide iron oxide nanocomposites Seyed Mojtaba Amininasab, reza rezapour, Parisa Mohammadi, Diyari Khaki, Hossein Mighani (2022)
Molecular imprinted polymer shell on goethite nanorod core for creatinine identification and measurement Seyed Mojtaba Amininasab, Parvin Holakooei, Zahed Shami, Elham Jalilian (2022)
Nanobiosensors for early detection of neurodegenerative disease Paria Fazlali, Aida Mahdian, Mohammad Sina Soheilifar, Seyed Mojtaba Amininasab, Parisa Shafiee, Amir AL Mokaram, Irshad Ahmad Wani (2022)
Study on a Ru(III) complex containing picolinate with potent inhibition effect against melanoma cell line Sara Abdolmaaleki, azade aslani, alireza aliabadi, Saeedeh Khazaei, Seyed Mojtaba Amininasab, vitor hogo nunes rodrigues, Domenica Marabello, Elham Motiyan, Mohammad Ghadermazi, zhila izadi (2022)
تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین مالئیک برهان جارزاده، مریم قربانی، فروغ دستوریان، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده زهرا اصغری، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، رئوفه عابدینی (1399)
اثر اشباع چوب صنوبر با روغن سویای اپوکسی بر بازگشت فشردگی مریم قاسمی، فروغ دستوریان، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
Morphological, physical, and mechanical properties of silanized wood-polymer composite maryam ghorbani, Najmeh Poorzahed, Seyed Mojtaba Amininasab (2020)
مقایسه عملکرد جفتکنندههای سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگیهای چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس ( /Populus deltoidsاستایرن فاطمه بوانقی، رضا اولادی، مریم قربانی، اصغر طارمیان، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
Removal of NO3− ions from water using bioadsorbent based on gum tragacanth carbohydrate biopolymer Maryam Shojaipour, Mousa Ghaemy, Seyed Mojtaba Amininasab (2020)
مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی های فیزیکی چوب صنوبر زهرا عباسی، مریم قربانی، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
Effect of different coupling agents on chemical structure and physical properties of vinyl acetate/wood polymer composites maryam ghorbani, zahra asghari, Seyed Mojtaba Amininasab, Raghofe Abdini (2019)
Sensitive Detection of Morphine by Efficient Molecular Imprinted Polymers Based on Goethite Nanorods Seyed Mojtaba Amininasab, Parvin Holakooei, Zahed Shami, Marjan Hassanzadeh (2018)
رفتار مکانیکی و مقاومت زیستی چوب پلیمرآکریلونیتریل اصلاحشده با آلکوکسی سیلان فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1396)
تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی و ویژگیهای فیزیکی چوب صنوبر دلتوئیدس فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1395)
تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیکانیدرید و ویژگیهای فیزیکی فرآورده آزاده نیکخواه شهمیرزادی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1395)
بررسی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسیدگی چوب اصلاح شده با مالئیک انیدرید و متیلمتاکریلات آزاده نیکخواه شهمیرزادی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1394)
Synthesis and characterization of new imidazole and fluorene–bisphenol based polyamides: Thermal, photophysical and antibacterial properties Mousa Ghaemy, Bahareh Aghakhani, Mehdi Taghavi, Seyed Mojtaba Amininasab, Mojtaba Mohseni (2013)
Preparation and Nonisothermal Cure Kinetics of DGEBA-Nanosilica Particles Composites Mousa Ghaemy, Seyed Mojtaba Amininasab, Mohammad Barghamadi (2007)
Study of the Cure Kinetics and Water Absorption of the DGEBA/ODA Resin Mousa Ghaemy, Anita Hassanpour, Seyed Mojtaba Amininasab (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر شرایط مختلف اصلاح با اسید سیتریک بر ساختار شیمیایی چوب صنوبر محمد حبیب پور، مریم قربانی، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب (1400)
اثر شرایط مختلف دمایی و زمانی دراصلاح تلفیقی اسیدسیتریک/مکانیکی بر خواص فیزیکی چوب صنوبر محمد حبیب پور، مریم قربانی، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب (1400)
اثر غلظت گلوتارآلدئید در اصلاح سطحی بر ویژگیهای فیزیکی و ساختار شیمیایی چوب صنوبر فاطمه شاهی، رئوفه عابدینی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
اثر زمان غوطهوری در گلوتارآلدئید بر خواص فیزیکی چوب صنوبر اصلاح سطحی شده فاطمه شاهی، رئوفه عابدینی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
بررسی اثر اصلاح با روزین مالئیک و سیلان آکریلاتی بر ساختار شیمیایی نانوذرات اکسیدروی در حفاظت چوب برهان جارزاده، مریم قربانی، فروغ دستوریان، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
اثر تیمار روغن گرمایی با روغن سویای اپوکسی بر خواص نوری چوب نوئل مصطفی سام دلیری، فروغ دستوریان، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
اثر تیمار ذغالی کردن بر مقاومت نوری چوب نوئل مصطفی سام دلیری، فروغ دستوریان، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
Synergistic Effect of g-C3N4 and Electrospinning on Phase Behavior of PVDF Faeze Gavili, Zahed Shami, Seyed Mojtaba Amininasab (2019)
TiO2@g-C3N4/PVDF Electrospun Composite Nanofibers Saber Esmaeilnyaei, Faeze Gavili, Zahed Shami, Seyed Mojtaba Amininasab (2019)
سنتز تک ظرفی بنز ایمیدازول ها توسط کاتالیزور جدید پلی اسید برروی نانو ذره مغناطیسی فریبرز جوادی، ستاره حبیب زاده، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
Determination of quercetin using a molecularly imprinted polymer as solid-phase microextraction sorbent and high-performance liquid chromatography مرضیه رحیمی، سلیمان بهار، روح الله حیدری، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
An Efficient and One-pot Synthesis of Benzimidazoles Catalyzed via Nano-solid Acid Catalysts Fariborz Javadi, Setareh Habibzadeh, Seyed Mojtaba Amininasab (2019)
بررسی کاربرد جفت کننده ها در چندسازههای چوب پلاستیک و چوب پلیمر فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1397)
ررسی تغییرات ساختار شیمیایی آرد چوب اصلاح شده با ترکیبات آکریلاتی توسط طیف سنجی FTIR نادیا طالبی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، فروغ دستوریان (1397)
اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب نادیا طالبی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، فروغ دستوریان (1397)
بررسی خواص ساختاری و رفتار فیزیکی چوب صنوبر اصلاح شده با آلکوکسی سیلان مریم قربانی، نجمه پورزاهد، سیدمجتبی امینی نسب (1395)
اثر دما بر جذب آب و پایداری ابعاد چوب صنوبر اصلاح شده با ترکیب اپوکسی زهرا اصغری، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، رئوفه عابدینی (1395)
اثر سطوح مختلف غلظت اصلاح با گلیسیدیلمتاکریلات بر خواص فیزیکی گونه صنوبر دلتوئیدس زهرا اصغری، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، رئوفه عابدینی (1395)
اثر ترکیب سیلانی بر ثبات ابعاد و آبگریزی چوبپلیمر اصلاح شده با مونومراستایرن نجمه پورزاهد، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1394)
اثر ترکیب سیلانی بر آبگریزی و ثبات ابعاد چوب صنوبر فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1394)
سخنرانی
کتاب
شیمی فیزیک 1(آمادگی آزمون کارشناسی ارشد) موسی قائمی، سیدمجتبی امینی نسب، خدابخش درزی نژاد، مرجان حسن زاده (1391)
پایان نامه
تهیه و شناسایی پلیمر پرانشعاب رسانا بر پایه استخوان ماهی شادی شیخله، سیدمجتبی امینی نسب، فواد قاسمی (1402)
بازیابی فلزات سنگین از پساب با استفاده از پیل سوختی میکروبی بر پایه الکترود گرافن اکسید کاهش یافته علیرضا صمدی، سیدامید رستگار، مهرداد خامفروش، سیدمجتبی امینی نسب (1402)
اثر اصلاح دیواره ای با اسید سیتریک بر خواص کاربردی چوب صنوبر فشرده شده محمد حبیب پور، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، رئوفه عابدینی (1400)
سنتز و شناسایی کامپوزیت های دندانی جدید بر پایه پودر استخوان ماهی اصلاح شده الهام قصیری، سیدمجتبی امینی نسب، سارا عبدالمالکی (1400)
اثر اصلاح شیمیایی سطح با گلوتارآلدئید و نانورس بر خواص کاربردی چوب صنوبر فاطمه شاهی، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب، مریم قربانی (1400)
اثر اصلاح سطحی بر آبگریزی و مقاومت در برابر اشعه فرابنفش چوب نوئل برهان جارزاده، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب، فروغ دستوریان (1400)
تهیه آمیدها با استفاده از کاتالیست پلی اسیدی بر پایه نانوذره مبینا شیدانی، ستاره حبیب زاده، سیدمجتبی امینی نسب (1399)
بررسی ریزساختار دیواره سلولی و ویژگیهای چوب صنوبر دلتوئیدس ) Populus deltoides ( اصلاح شده از طریق بسپارش با اتصال درونبافتی فاطمه بوانقی، مریم قربانی، رضا اولادی، سیدمجتبی امینی نسب، اصغر طارمیان (1399)
تهیه کاتالیست اسیدی بر پایه نانوذره برای تهیه ترکیبات آلی فریبرز جوادی، ستاره حبیب زاده، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
تهیه کاتالیست اسیدی بر پایه نانوذره و کاربرد آن در تهیه زانتن زینب منوچهری، ستاره حبیب زاده، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
تاثیر تلفیق اصلاح گرمایی با روغن سویای عامل دار شده و فشرده سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر مریم قاسمی، فروغ دستوریان، سیدمجتبی امینی نسب، رئوفه عابدینی (1398)
تاثیر اصلاح سطحی با نانواکسیدگرافن و ذغالی کردن سطحی بر پایداری نوری چوب نوئل اصلاح حرارتی شده مصطفی سام دلیری، فروغ دستوریان، سیدمجتبی امینی نسب، مریم قربانی (1398)
تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری جدید برای حذف نیترات از محلول های آبی سمیرا نوری، زاهد شمی، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
اثر اصلاح دیواره ای با ترکیبات سیلانی بر خواص کاربردی چوب پلیمر متیل متاکریلات زهرا عباسی، رئوفه عابدینی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1397)
سنتز و شناسایی پلیمر های قالب مولکولی بر بستر آرد چوب برای حذف رنگ متیلن بلو سیده سحر حسینی، ستاره حبیب زاده، سیدمجتبی امینی نسب (1396)
اثر اصلاح شیمیایی آرد چوب بر خواص کاربردی فرآورده مرکب آردچوب-پلی پروپیلن نادیا طالبی، مریم قربانی، فروغ دستوریان، سیدمجتبی امینی نسب (1396)
بررسی آزمایشگاهی حذف نیترات از محلول آبی با استفاده از یک نوع بیوجاذب اصلاح شده لیلا منهوئی، بهروز مهدی نژادیانی، سیدمجتبی امینی نسب (1396)
اثر اصلاح شیمیایی بر ویژگی های کاربردی چوب پلیمر وینیل استات زهرا اصغری، مریم قربانی، رئوفه عابدینی، سیدمجتبی امینی نسب (1395)
اثر ترکیب سیلانی بر ویژگی های چوب پلیمر استایرن-متیل متاکریلات نجمه پورزاهد، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1394)
اثر ترکیب سیلانی بر ویژگی های چوب پلیمر آکریلونیتریل فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1394)
اثر اصلاح ترکیبی مالئیک انیدرید و متیل متاکریلات بر ویژگی های کاربردی چوب آزاده نیکخواه شهمیرزادی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارزیابی آزمایشگاهی حذف نیترات از آب با استفاده از کاه گندم اصلاح شده بهروز مهدی نژادیانی، لیلا منهوئی، سیدمجتبی امینی نسب (1398)

علایق پژوهشی

 • تهیه کاتالیست های پلیمری
 • تهیه پلیمرهای فعال نوری
 • تهیه کامپوزیت های دندانی
 • تهیه غشاهای نانو کامپوزیتی به روش الکتروریسی و بررسی کاربرد آن
 • تهیه چوب-پلیمر و چوب-پلاستیک و بررسی خواص
 • تهیه دندریمر ها و پلیمرهای پرانشعاب
 • سنتز پلیمرهای یونی برای حذف آلاینده و بررسی خواص ضد میکروبی
 • هیدروژل ها و آزادسازی دارو
 • سنتز پلیمرهای قالب مولکولی
 • سنتز پلیمرهای تراکمی(پلی آمید-پلی ایمید-پلی استر-پلی اتر-پلی ایمین و ...)
بیشتر

دانشجویان

 • زهرا اصغری
  نام: زهرا اصغری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی چوب و کاغذ(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • نادیا طالبی
  نام: نادیا طالبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی چوب و کاغذ(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • فرخ خوئی
  نام: فرخ خوئی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • فروهل سبحانی اسکویی
  نام: فروهل سبحانی اسکویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی چوب و کاغذ(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • نجمه پورزاهد
  نام: نجمه پورزاهد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی چوب و کاغذ(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • آزاده نیکخواه شهمیرزادی
  نام: آزاده نیکخواه شهمیرزادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی چوب و کاغذ(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • فرشته بابایی
  نام: فرشته بابایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • لیلا منهویی
  نام: لیلا منهویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی آب(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • شکوفه سالاری
  نام: شکوفه سالاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما دوم)
  پایان نامه:
 • سیده سحر حسینی
  نام: سیده سحر حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • پونه رضایی
  نام: پونه رضایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • الهام جلیلیان
  نام: الهام جلیلیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی(استاد مشاور)
  پایان نامه:
 • سمیه دلبینا
  نام: سمیه دلبینا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما دوم)
  پایان نامه:
 • عاطفه قارلقی
  نام: عاطفه قارلقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما دوم)
  پایان نامه:
 • سیروان مرادی
  نام: سیروان مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما دوم)
  پایان نامه:
 • کامران امیری
  نام: کامران امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما دوم)
  پایان نامه:
 • فاطمه نیک نظر
  نام: فاطمه نیک نظر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی پلیمر(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • مونا ناصری
  نام: مونا ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی پلیمر(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • سمیرا نوری
  نام: سمیرا نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • ساهره اسماعیلی
  نام: ساهره اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • پروین هلاکویی
  نام: پروین هلاکویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • سهیلا اسماعیلی
  نام: سهیلا اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
 • آزاد رشیدی
  نام: آزاد رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی(استاد راهنما اول)
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن شیمی (1394 - 1395)
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران (1393 - 1394)
 • عضو کمیته اجرایی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران (1393 - 1394)
بیشتر