31 خرداد 1397
روشن خوشنوازي

روشن خوشنوازی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه کردستان-دانشکده علوم پایه گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی معدنی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی معدنی (1376 - 1382)
  • کارشناسی ارشد شیمی معدنی (1374 - 1376)
  • کارشناسی شیمی محض (1369 - 1374)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • شیمی پلی اکسومتالات ها، سنتز و کاربردها
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
روشن خوشنوازی، لیلا بهرامی، منوچهر رضایی (1396) Heteropolytungstostannate as homo- and heterogeneous catalysis for Knoevenagel condensations, selective oxidation of sulfides and oxidative amination of aldehydes RSC advances: 7; 45495–45503
2
3
Roushan Khoshnavazi, Hadis Sohrabi, Leila Bahrami, AMIRI MEHRAN (2017) Photocatalytic activity inhancement of TiO2 nanoparticles with lanthanide ions and sandwich-type polyoxometalates JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 83; 332-341
4
5
6
7
Roushan Khoshnavazi, FRIDINI SHELIR, Leila Bahrami (2016) Enhanced photocatalytic activity of nanocomposites of TiO2 doped with Zr, Y or Ce polyoxometalates for degradation of methyl orange dye WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY: 73; 1746-1755
8
Roushan Khoshnavazi, Francesco Nicolò, Hadi Amiri Rudbari, Leila Bahrami, Abuzar Noroozi, ABDI KAMAL (2016) New 2D polyoxoanions built up of A‑type sandwich anions and trivalent cerium, neodymium and samarium cations Journal of the Iranian Chemical Society: 13; 131–138
9
10
Roushan Khoshnavazi, Francesco Nicolò, Hadi Amiri Rudbari, Elham Naseri, AMINI POUR AHMAD (2013) Sandwich-type polyoxometalates of the later lanthanide ions. Syntheses and structures of [(AXW9O34) 2(H2OM)3CO3]11- (X = P5+, As5+) (M = Tb3+, Dy3+, Er3+) JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 66; pages 1374-1383
11
Liela Babaiefar, Bubak Souri, Masoumeh Heidari, Roushan Khoshnavazi (2012) EVALUATION OF IRON AND MANGANESE-COATED PUMICE APPLICATION FOR THE REMOVAL OF As(V) FROM AQUEOUS SOLUTIONS journal of environmental health science and engineering: 9:21; 1-9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Roushan Khoshnavazi, Leila Bahrami, Shahedeh Tayamon, Sahar Gholamiyan, Hamideh Dawoodi, Marzieh Shahsavar (2009) Synthesis and structure of sandwich-type polytungstoarsenates of [As2W18Cd4(H2O)2O68]10– and [As2W18Zn2(CdOH2)2O68]10– JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY: 62; 3679–3687
22
Abdollah Salimi, Azam korani, Rahman Hallaj, Roushan Khoshnavazi (2008) Modification of Glassy Carbon Electrode With Single-Walled Carbon Nanotubes and a-Silicomolybdate: Application to Sb(III) Detection ELECTROANALYSIS: 20; 2509-2517
23
24
25
Rahmat Sadeghi, Roushan Khoshnavazi, Hana Parhizkar (2007) Apparent molar volume, isentropic compressibility and conductivity of di-sodium hydrogen phosphate in water and in aqueous solutions of 1-propanol FLUID PHASE EQUILIBRIA: 260; 335-342
26
Roushan Khoshnavazi, Hosain Eshtyaqhosaini, M.Hassan Alizade, M. T. Pope (2007) Syntheses and structural determination of new bis(9-tungstoarsenato)tris(dioxouranate(VI)) and its monooxovanadate(IV) derivative complexes INORGANICA CHIMICA ACTA: 360; 686–690
27
Roushan Khoshnavazi, eshtiagh Hosseini, M.Hassan Alizade, M. T. Pope (2006) Syntheses and structures determination of new polytungstoarsenates [Na2As2W18U2O72]12− and [MAs2W18U2O72]13− POLYHEDRON: 1; 1921-1926
28
M.Hassan Alizade, Hossein Eshtiagh-Hosseini, Roushan Khoshnavazi (2004) Synthesis, structure, and characterization of a new sandwich-type arsenotungstocerate, [As2W18Ce3O71(H2O)3]122 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: 688; 33–39
29
M.Hassan Alizade, H. Razawi, F. Farrash Bamoharram, M. K. Hassanzadeh, Roushan Khoshnavazi, F. Mohammadi Zonoz (2003) Novel Catalytic Acetylation of Alcohols with Preyssler’s Anion, [NaP5Wa30O110]14– Kienetics and Catalysis: 44; 574–579
مقاله ارائه‌شده
1
2
Jamal Narimani, Abdollah Salimi, Roushan Khoshnavazi, Rezgar Ahmadi (2015) Preparation of polyoxometalate/graphene nanocomposites with covalent interaction 11th annual electrochemistry seminar of iran, Iran, Tehran
3
Parisa Pazhooh, Roushan Khoshnavazi, Leila Bahrami (2014) photocatalytic degradation of methyl orange by polyoxometalates supported on samarium-doped TiO2 nanoparticle 16th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Hamedan
4
Kamal amani, Roushan Khoshnavazi, Rahman Hallaj (2011) Studying the Physiochemical Properties of Qeshlaq Dam and Qeshlaq River , Iran
5
Azam korani, Rahman Hallaj, Roushan Khoshnavazi, Hasan Hadadzadeh, Abdollah Salimi (2007) Immobilization of H4S1M012O44) multilayer and transition metal complexes on glassy carbon electrode modified with carbon nanotube 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, urmia
6
Roushan Khoshnavazi, M.Hassan Alizade, Hossein Eshtiagh-Hosseini (2004) Cation-Directed Isomerization in Polioxometalates. Synthesis and structure of the sodium salt of Bis(9-tungstoarsenatodioxouranates(VI)) complex 8th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran
7
Hosain Eshtyaqhosaini, M.Hassan Alizade, Mohammad Mahdi Motahari, P. Lawaee, Roushan Khoshnavazi (2004) Synthesis, structure and valance bond culculation of complex: [(AsW9034)2(OCeOH2)3]12- 14th Iranian Chemistry and Chemical Engineering Congress, Iran
8
M.Hassan Alizade, Hosain Eshtyaqhosaini, Roushan Khoshnavazi (2003) Synthesis and crystal structure of a novel uranium containing tungstoarsenate (V) K12[(UO2)3(AsW9O34)2].21H2O , Iran
9
M.Hassan Alizade, Hosain Eshtyaqhosaini, Roushan Khoshnavazi (2003) ُSynthesis, Charaterization and X- ray crystal structure of novel polyoxotungstoarsenats:[As2W18U2O72]13− (M = Na+ K+ and NH4+) 7th Seminar Geochemistry, Iran, Zanjan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
روشن خوشنوازی (1388) بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب سد بانه استانداری
3
کمال امانی، روشن خوشنوازی، رحمان حلاج (1387) بررسی و تعیین غلظت آلاینده های سد قشلاق سنندج و محدوده آن حفاظت محیط زیست کردستان ( ماده 102)
4
5
6
روشن خوشنوازی (1386) سنتز و شناسایی مشتق ایتریم(III) 9 - تنگستوآرسنات دانشگاه کردستان
7
کمال امانی، روشن خوشنوازی، رحمان حلاج (1384) بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قشلاق سنندج استانداری کردستان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
لیلا بهرامی، روشن خوشنوازی، امین رستمی (1394) سنتز و بهبود عملکرد کاتالیزگری کمپلکس های فلزی پلی اکسو-متالات ها
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
لیلا بابائی فر، بابک سوری، روشن خوشنوازی، معصومه حیدری (1390) بررســی اثر پامیس پوشش داده شده با منـگنز و آهن در حذف آرسنیک ازآب
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ال. کاویانی، روشن خوشنوازی، علی مرسلی (1386) سنتز و شناسایی کمپلکسهای ساندویچی [P2W18U2MO72] 12- (M = Co2+, Mn2+, Ni2+ and Zn2+)
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
Roushan Khoshnavazi (2009) Structural Flexibility in Polyoxometalates Chemistry دانشگاه کردستان هفته پژوهش و فناوری
2
Roushan Khoshnavazi (2006) Sandwich-type Polyoxometalates as Cryptate دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1385 دانشگاه کردستان
3
روشن خوشنوازی (1383) لیگاندهای معدنی، پلی اکسومتالاتها در نقش لیگاند دانشگاه کردستان هفته پژوهش 1383 دانشگاه کردستان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان (1395 - ادامه دارد)
  • رییس دانشکده علوم پایه (1390 - 1393)
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم (1389 - 1390)
  • مدیر کل امور فرهنگی (1388 - 1389)
  • مدیر گروه شیمی (1384 - 1386)
بیشتر