1403/01/31
سیده نوسیبه ابراهیمی

سیده نوسیبه ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54644
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه کردستان ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: ترمودینامیک اثر نمک حل شونده های مختلف بر محلول های آبی پلیمری
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، دانشگاه کردستان ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله: مطالعه تجمع یونی و حلال پوشی مایع یونی 1-هگزیل-3-متیل ایمیدازولیوم کلراید در حلالهای مولکولی با استفاده از اندازه گیری های خواص ترمودینامیکی
 • کارشناسی شیمی محض ، دانشگاه کردستان ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Vapor-liquid equilibria behavior of binary and ternary polymer-polymer alcoholic solutions Fariba Karimzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2023)
Unveiling the salting effects of choline chloride on aqueous polymer solutions Bakhtyar Rostamzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2023)
Thermodynamics of clouding process in 1-butanol + water mixtures in the presence and absence of sugars Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi, baram Ahmed Hamah-Ameen (2019)
Thermodynamic investigations of fullerene-polyglycerol nanostructure in aqueous solutions Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi, Ievgen S. Donskyi, Mohsen Adeli (2017)
Osmotic properties of carbohydrate aqueous solutions Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2016)
Investigation of Amino Acid−Polymer Aqueous Biphasic Systems Rahmat Sadeghi, Barzan Hamidi, Nosaibah Ebrahimi (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Isopiestic study on ternary polymer-polymer nonaqueous solutions Fariba Karimzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2022)
Osmotic Properties of Carbohydrate Aqueous Solutions Rahmat Sadeghi, Nosaibah Ebrahimi (2016)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
آموزش محلول سازی سیده نوسیبه ابراهیمی (1401)
کتاب
اثر نمک: ترمودینامیک و کاربردها رحمت صادقی، سیده نوسیبه ابراهیمی (1393)
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • اثر حل شونده (حل شونده زدایی/حل شونده افزونی)
 • اندازه گیری و مطالعه خواص ترمودینامیکی مختلف (خواص حجمی، تراکم پذیری، گرماسنجی، ویسکومتری، اسمومتری)
 • تعادل مایع-بخار
 • تعادل مایع-مایع
 • سیستم های دوفازی آبی
 • استخراج مولکولهای زیستی
بیشتر