آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان  

راهنما

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای تکمیل صفحه شخصی  
2 راهنمای تصویری نحوه درخواست حق التشویق مقالات چاپ شده برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان ایشان  

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با گرانت

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان (1396)  
2 صورتجلسه تسویه گرانت  
3 آیین نامه حمایت از دوره های پسا دکتری مشترک دانشگاه کردستان با دانشگاه های خارج از کشور (جدید)  
4 آیین نامه اعطای گرنت فناوری به اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان  
5 گزارش پیشرفت کار پژوهشگران پسا دکتری  

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با فرصت مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی  
2 آئین نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی  
3 اصلاحیه آیین نامه وزارت عتف برای استفاده از فرصت مطالعاتی  
4 دستورالعمل استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان از فرصت مطالعاتی و نحوه پرداخت هزینه ها  
5 فرم پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی (فرم الف)  
6 فرم برنامه تحقیق دوره فرصت مطالعاتی (فرم ب)  
7 فرم گزارش نهایی دوره تحقیق فرصت مطالعاتی خارج از کشور (فرم ج)  
8 فرم تسویه هزینه های فرصت مطالعاتی (فرم د)  
9 دستورالعمل استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان از ماموریت های پژوهشی کوتاه مدت تابستانه  
10 دستورالعمل اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در جامعه و صنعت  

آیین نامه ها و فرم های مرتبط با کنفرانس ها و کارگاه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه برگزاری همایشهای علمی در دانشگاه کردستان  
2 دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان در همایشها و کارگاههای علمی معتبر  
3 فرم درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور  
4 فرم درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در کارگاه بین المللی خارج از کشور  
5 فرم درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور  
6 فرم درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در همایش بین المللی خارج از کشور  
7 فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کارگاه علمی داخل کشور  
8 فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در کارگاه بین المللی خارج از کشور  
9 فرم درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در همایش علمی داخل کشور  
10 فرم درخواست دانشجویان برای شرکت در همایش بین المللی خارج از کشور  
11 فرم تسویه هزینه های شرکت در کنفرانس های خارجی  

آیین نامه های طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 پروپوزال طرح های داخلی  
2 مراحل پذیرش طرحهای استانی کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات استان  
3 ساختار گزارش نهایی طرح پژوهشی (جدید)  
4 دستورالعمل اجرای طرح های پژوهشی در دانشگاه کردستان  
5 فایل نمونه گزارش نهایی طرح پژوهشی (جدید)  
6 استایل EndNote برای رفرنس نویسی پروپوزال و گزارش نهایی طرح پژوهشی  

آیین نامه های اعضای هیات علمی

 عنواندریافت فایل
1 شیوه نامه اجرائی آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  
2 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 1395  
3 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  
4 دستورالعمل پایه تشویقی پژوهشی جدید  
5 فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی  

آیین نامه های دانشجویان

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری  
2 شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور  
3 دستورالعمل تشکیل هسته پژوهشی دانشجویی در دانشگاه کردستان  

آیین نامه های کتاب ها

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل اعطاء تسهیلات مالی برای چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان  
2 فرآیند کار و مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه کردستان  
3 آئین نامه نشر کتاب دانشگاه کردستان  

لیست مجلات

 عنواندریافت فایل
1 ساختار جلد گزارش نهایی طرح تحقیقاتی داخلی دانشگاه  
2 لیست مجلات JCR به همراه Impact Factor و MIF در سال 2017  
3 لیست مجلات JCR به همراه Impact Factor و MIF در سال 2016  
4 لیست مجلات Web of Science  
5 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - مرداد ماه 1395  
6 لیست مجلات Scopus  
7 فهرست نشریات نامعتبر و نشریات جعلی خارجی- آذر ماه 1395  
8 Journal Categories  
9 سامانه نشریات علمی جهان اسلام ISC  

سایر فرم ها و آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 کاربرگ تقاضای استفاده از مزایای اعتبار بند الف ماده 102  
2 دستور العمل اجرایی بند الف ماده 102  

آیین نامه های پسادکتری و طرح های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتری صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  
2 دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکتری در دانشگاه کردستان  
3 فرم های پروپوزال و داوری طرح ها و دوره های پسادکتری مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران