ورود به سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
نام کاربری
کلمه عبور
ورود به سامانه
مهلت زمانی ثبت فعالیت های پژوهشی بر اساس صورتجلسه شورای پژوهش و فناوری
چهارشنبه / 01 آبان 1398
COPYRIGHT © 2006-2018 Jiro . All rights reserved