1403/01/31
مهدی ایرانی

مهدی ایرانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25630519900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، صندوق پستی 416- کدپستی: 15175-66177
تلفن: +989128018046

تحصیلات

 • دکترای حرفه‌ای شیمی فیزیک ، صنعتی شریف ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: Theoretical study of solvent and substituent effects on kinetic and mechanism of organic reactions and theoretical study of enzyme reactions
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، صنعتی شریف ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان رساله: Kinetics and Mechanism of Hydroxylamine and Amineoxide reactions with Methyl iodide; Theoretical Approach
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Computational design of fusion proteins against ErbB2-amplified tumors inspired by ricin toxin yaser ahmadi moghadam, Asad Maroufi, Sara Zareei, Mehdi Irani (2023)
Identifying SARS-CoV-2 main protease inhibitors by applying the computer screening of a large database of molecules sepehri bakhtyar, Raouf Ghavami, Fatemeh Mahmoudi, Mehdi Irani, Roya Ahamdi, Danyal Moradi (2022)
Benchmark Study of Redox Potential Calculations for Iron–Sulfur Clusters in Proteins Sonia Jafari, Yakini A. Tavares Santos, Justin Bergmann, Mehdi Irani, Ulf Ryde (2022)
بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز مرضیه آذرخش، مهدی ایرانی (1399)
Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Study of the Reaction Mechanism of Glyoxalase I Sonia Jafari, Ulf Ryde, Adam Fouda, Fatemeh Sadat Alavi, Geng Dong, Mehdi Irani (2020)
جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام السادات فاطمی، سجاد محبی (1398)
Higher Flexibility of Glu-172 Explains the Unusual Stereospecificity of Glyoxalase I Sonia Jafari, Nadia Kazemi, Ulf Ryde, Mehdi Irani (2018)
Amino Acid Oxidation of Candida antarctica Lipase B Studied by Molecular Dynamics Simulations and Site-Directed Mutagenesis Mehdi Irani, Ulrika Törnval, Samuel Genheden, Marianne Wittrup Larsen, Rajni Hatti-Kaul, Ulf Ryde (2013)
A density functional theory study of cyclization of citronellal mohammad reza Zardoost, mohammad reza Gholami, Mehdi Irani, Sayed Amir Siadati (2012)
A joint experimental and theoretical study of kinetic and mechanism of rearrangement of allyl p-tolyl ether Mehdi Irani, Mohammad Haqgu, Ali TALEBI, mohammad reza Gholami (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Computational Calculations of pKa Values of Metal Ligands in Proteins Maryam Haji Dehabadi, Sonia Jafari, Ulf Ryde, Mehdi Irani (2023)
The reaction mechanism of aphid myrosinase, a theoretical study Sonia Jafari, Ulf Ryde, Mehdi Irani (2023)
Hydrolysis of S-D-lactoylglutathione By Glyoxalase II, a Theoretical Study Javad Shirazi, Sonia Jafari, Mehdi Irani (2022)
Protonation states of titrable residues in Escherichia Coli Glyoxalase I Khaled Hoseyni, Sonia Jafari, Mehdi Irani (2022)
A joint experimental and theoretical study of kinetics and mechanims of rearangment of allyl p-tolyl ether Mehdi Irani, Mohammad Haqgu, Ali TALEBI, mohammad reza Gholami (2009)
Theoretical study of solvent and substituent effects on the Diels-Alder reactions Mehdi Irani, Mohammad Haqgu, mohammad reza Gholami (2008)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
مطالعات محاسباتی مکانیسم واکنش آنزیم گلی اکسالاز I سونیا جعفری، اولف ریده، مهدی ایرانی (1399)
بررسی شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز مرضیه آذرخش، مهدی ایرانی (1396)
سنتز، شناسایی و کاربرد نانوذرات TiO2 و TiO2/CdS فردوس فاتحی، سجاد محبی، مهدی ایرانی (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بیوشیمی محاسباتی
 • سینتیک و مکانیسم واکنشها
بیشتر

دانشجویان

 • عبدالروف فایق
  نام: عبدالروف فایق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه‌ی مکانیک‌کوانتومی-مکانیک‌مولکولی اثر حلال و گروه‌های استخلافی روی یک‌ سر‌ی واکنش‌های دیلز-آلدر
 • جواد شیرازی
  نام: جواد شیرازی
  مقطع تحصیلی: دکترای حرفه‌ای
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله: مطالعه ی نظری مکانیسم و سینتیک واکنش کاتالیستی آنزیم گلی اکسالازII
 • خالد حسینی
  نام: خالد حسینی
  مقطع تحصیلی: دکترای حرفه‌ای
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله: مطالعه ی نظری مکانیسم و اثر ایزوتوپی سینتیکی بر واکنش کاتالیستی آنزیم گلی اکسالازI مربوط به باکتری اشریشیاکلی و تعیین حالت پروتونه-ی آمینواسیدهای قابل تیتر شدن در این آنزیم
 • نسرین تنطمیان
  نام: نسرین تنطمیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه ی نظری مکانیسم واکنش هیدرولیز گلوکوزینولات توسط آنزیم میروسیناز از حشره شته
 • سمانه پروانه
  نام: سمانه پروانه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: اثر گسترش مدل گلوتامات روی واکنش سوبسترای نرمال آنزیم گلی اکسالازI
 • مرضیه آذرخش
  نام: مرضیه آذرخش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: بررسی شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز
 • سونیا جعفری
  نام: سونیا جعفری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی نظری
  رساله: مطالعات محاسباتی مکانیسم واکنش آنزیم گلی اکسالاز I
 • زهره عبداللهی
  نام: زهره عبداللهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزوری رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید
 • نادیا کاظمی
  نام: نادیا کاظمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: بررسی واکنش تبادل پروتون گلوتاثیوهیدروکسی استون توسط آنزیم گلی اکسالاز I انسانی
 • مهدیه قاسمی
  نام: مهدیه قاسمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه ی نظری مکانیسم واکنش کاتالیستی آنزیم بتا-گالاکتوزیداز باکتری باسیلوس سیرکولانس با روش نظریه ی تابعی چگالی
 • الهام سادات فاطمی
  نام: الهام سادات فاطمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو و دیازینون با نانو ذرات کادمیم سلنید
 • بهناز فرشید فر
  نام: بهناز فرشید فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه نظری واکنش کاتالیستی آنزیم گلی اکسالاز I مربوط به باکتری اشریشیاکلی
 • طاهره محمدی
  نام: طاهره محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: بررسی نظری و تجربی جذب سطحی و واکنش های تخریب فتوکاتالیستی ترکیبات آلی با نانو ذرات اکسید روی
 • خالد حسینی
  نام: خالد حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه نظری اثر ایزوتوپی سینتیکی بر واکنش کاتالیستی آنزیم گلی اکسالاز I مربوط به باکتری اشریشیاکلی
 • سعید حیدریان
  نام: سعید حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه نظری انتخاب گزینی انانتیومری آنزیم کاندیدا آنتراکتیکا لیپاز B در واکنش های تبادل استری
 • سونیا جعفری
  نام: سونیا جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی فیزیک
  پایان نامه: مطالعه نظری سینتیک و مکانیسم واکنش کاتالیستی آنزیم گلی اکسالاز I
بیشتر