29 خرداد 1397

اکرم آشوری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی آلی (1386 - 1390)
    عنوان رساله: سنتز مشتق های جدید دی تیوکربامات ها و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی (1383 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: AldolCondensation of 4,4'Dibromobenzil and 4,4' Dichlorobenzil with Ketones".Under supervision Professor.SharifiMoqhad.
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
ashraf sadat shahvelayati, Akram Ashouri, akram delbari (2016) Ionic Liquid as a Green Media for the One-Pot Synthesis of New -Thiazolodepsipeptide Derivatives via a Four-Component Reaction LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY: 13(2); 100-106(7)
3
Takahiro Sawano, Akram Ashouri, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2012) Cobalt-Catalyzed Asymmetric 1,6-Addition of (Triisopropylsilyl)-acetylene to α,β,γ,δ-Unsaturated Carbonyl Compounds JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY: 134; 18936−18939
4
Azim Ziyaei-Halimehjani, Akram Ashouri, Katayoun Marjani (2012) Dithiocarbamates as an Efficient Intermediate for the Synthesis of symmetrical Substituted 2,5-Diamino-1,3,4-Thiadiazoles in Water Journal of Heterocyclic Chemistry: 49; 939-942
5
Takahiro Nishimura, Akram Ashouri, Yusuke Ebe, Yuko Maeda, Tamio Hayashi (2012) Rhodium/chiral diene-catalyzed asymmetric methylation of N-sulfonylarylimines with trimethylboroxine TETRAHEDRON-ASYMMETRY: 23; 658–655
6
Azim Ziyaei-Halimehjani, Katayoun Marjani, Akram Ashouri (2012) A one-pot, three-component synthesis of thiazolidine-2-thiones TETRAHEDRON LETTERS: 53; 3492–3490
7
Azim Ziyaei-Halimehjani, Aazam Jalali, Maryam Khalesi, Akram Ashouri, Katayoun Marjani (2011) Catalyst-free Efficient Regioselective Ring Opening of Oxiranes with Thioacids in water Synthetic Communications: 41; 1638-1643
8
Azim Ziyaei-Halimehjani, Katayoun Marjani, Akram Ashouri, Vahid Amani (2011) Synthesis and characterization of transition metal dithiocarbamate derivatives of 1-aminoadamantane: Crystal Structure of (N-adamantyldithiocarbamato)Nickel(II) INORGANICA CHIMICA ACTA: 373; 285–282
9
Katayoun Marjani, Maryam Khalesi, Akram Ashouri, Aazam Jalali, Azim Ziyaei-Halimehjani (2011) CATALYST-FREE CONJUGATE ADDITION OF THIOACIDS TO ACTIVATED OLEFINS ACCELERATED IN WATER Synthetic Communications: 41; 1-8
10
Katayoun Marjani, Akram Ashouri, Omid Arazi, Hossien Alizadeh (2010) Ring opening by hydrogen peroxide in alkaline solution ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY: 22; 4464-4468
11
Azim Ziyaei-Halimehjani, Katayoun Marjani, Akram Ashouri (2010) Synthesis of Dithiocarbamate by Markovnikov Addition Reaction in Aqueous Medium GREEN CHEMISTRY: 12; 1310–1306
12
Katayoun Marjani, Mohsen Mousavi, Omid Arazi, Akram Ashouri, Samira Bourghani, Mohammad Rajabi (2009) Synthesis of some cyclopentenones and crystal structure of 4-hydroxy-3,4-bis(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-2-cyclopenten-1-one MONATSHEFTE FUR CHEMIE: 140; 1331-1336
13
Katayoun Marjani, Maryam Asgari, Akram Ashouri, Gholam Hossein Mahdaviniai, Hossien Abbastabar Ahangar (2009) Microwave-assisted aldol condensation of benzil with ketones Chinese Chemical Letters: 20; 403–401
مقاله ارائه‌شده
1
Saadi Samadi, Akram Ashouri, Fatemeh Mohammadian (2017) Enantioselective synthesis of allylic ester via allylic C–H bond oxidation of cyclohexene using nanoporous silica MCM-41-supported chiral amino acid ligands The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Tehran
2
3
Akram Ashouri, Saadi Samadi, Fatemeh Mohammadian, Delniya Soureboume (2017) Use of CuO and MgO Nanoparticles for the Synthesis of Thiadiazole Derivatives The 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Tehran
4
Saadi Samadi, Akram Ashouri (2016) Applicationof Chiral Biphenyl Bisoxazoline Ligands in the present of HZSM-5 as Additive in Catalytic Asymmetric Allylic Oxidation of Cyclohexene The 24th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Tabriz
5
Saadi Samadi, Khosrow Jadidi, Akram Ashouri (2015) Application of Chiral Bisoxazoline Ligands in Catalytic Asymmetric Allylic Oxidation of Cycloolefins in the Presence of Molecular sieves and Water The 23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Sanandaj
6
Saadi Samadi, Khosrow Jadidi, Akram Ashouri, Behnam Khanmohammadi, Niloofar Tavakoli (2015) The Synthesis of Chiral Oxazoline Ligands and Immobilize of them on Mesoporous Silica SBA-15 and their Application in Heterogeneous Asymmetric Kharash-Sosnovsky Reaction The 23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Sanandaj
7
Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015) Asymmetric Alkynylation of Cyclo-1,3-dienes by Cobalt/ Chiraphos Catalyst The 23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Sanandaj
8
Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015) Asymmetric Alkylynation of Cyclic Sulfones by Rhodium- (R)-DTBM-Segphos Catalyst The 23rd Iranian Seminar of Organic Chemistry, Iran, Sanandaj
9
Akram Ashouri, Katayoun Marjani, Azim Ziyaei-Halimehjani (2010) Synthesis of Dithiocarbamate by Markovnikov Addition Reaction in Aqueous Medium , Iran, Babolsar
10
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
اکرم آشوری، سعدی صمدی، اشرف سادات شاه ولایتی (1396) نوآرائی های قطبی شابک:978-964-479-085-0
2
اشرف سادات شاه ولایتی، اکرم آشوری (1393) مروری بر روش های شناسایی ترکیب های آلی ( با 110 تمرین و روش حل آن ها) شابک:978-964-10-2837-6
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
اکرم آشوری (1393) سنتز نامتقارن دانشگاه کردستان
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!