1403/01/31

اکرم آشوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25951292100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: کردستان.سنندج.دانشکده علوم پایه. گروه شیمی
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی محض ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی سنتز نامتقارن، دوره پسا دکتری، دانشگاه کیوتو، ژاپن (پروفسور تامیو هایاشی) ، کیوتو ، ژاپن (1390 - 1391)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی شیمی آلی (1386 - 1390)
  عنوان رساله: سنتز مشتق های جدید دی تیوکربامات ها و استفاده از آن ها در واکنش های آلی
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی (1383 - 1386)
  عنوان رساله: AldolCondensation of 4,4'Dibromobenzil and 4,4' Dichlorobenzil with Ketones".Under supervision Professor.SharifiMoqhad.
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Rhodium/chiral diene-catalyzed asymmetric methylation of N-sulfonylarylimines with trimethylboroxine Takahiro Nishimura, Akram Ashouri, Yusuke Ebe, Yuko Maeda, Tamio Hayashi (2012)
A one-pot, three-component synthesis of thiazolidine-2-thiones Azim Ziyaei-Halimehjani, Katayoun Marjani, Akram Ashouri (2012)
Catalyst-free Efficient Regioselective Ring Opening of Oxiranes with Thioacids in water Azim Ziyaei-Halimehjani, Aazam Jalali, Maryam Khalesi, Akram Ashouri, Katayoun Marjani (2011)
CATALYST-FREE CONJUGATE ADDITION OF THIOACIDS TO ACTIVATED OLEFINS ACCELERATED IN WATER Katayoun Marjani, Maryam Khalesi, Akram Ashouri, Aazam Jalali, Azim Ziyaei-Halimehjani (2011)
Ring opening by hydrogen peroxide in alkaline solution Katayoun Marjani, Akram Ashouri, Omid Arazi, Hossien Alizadeh (2010)
Synthesis of Dithiocarbamate by Markovnikov Addition Reaction in Aqueous Medium Azim Ziyaei-Halimehjani, Katayoun Marjani, Akram Ashouri (2010)
Synthesis of some cyclopentenones and crystal structure of 4-hydroxy-3,4-bis(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-2-cyclopenten-1-one Katayoun Marjani, Mohsen Mousavi, Omid Arazi, Akram Ashouri, Samira Bourghani, Mohammad Rajabi (2009)
Microwave-assisted aldol condensation of benzil with ketones Katayoun Marjani, Maryam Asgari, Akram Ashouri, Gholam Hossein Mahdaviniai, Hossien Abbastabar Ahangar (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Asymmetric Arylation of Imines in the Presence of Magnetically Nano Liagnds and Pd Metal Akram Ashouri, Saadi Samadi, Arastu Heidarian, Behzad Nasiri (2022)
Enantioselective Synthesis of Chiral Amine Using a Green Nano- organocatalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Amin Karimizadeh, Somayeh Pourian (2022)
Pd/Fe3O4 Nanoparticles as Catalysts for Synthesize of Amine by N-arylation of p-toluenesulfonamide Akram Ashouri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian, Behzad Nasiri (2022)
Efficient Synthesis of Primary Amides via C-H Functionalization of Aldehydes Akram Ashouri, Behzad Nasiri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian (2022)
Arylation of aromatic aldehydes in the presence of copper-phosphine catalysts Akram Ashouri, Saadi Samadi, Ziba Jafai, Somayeh Pourian (2022)
MCM-41@Fe3O4 Catalyzed N-Arylation of Sulfonamides Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri, Somayeh Pourian (2022)
Synthesis of CuO@UiO-66 and its application in Henry reaction Saadi Samadi, Akram Ashouri, Mahsa Mahramasrar, Shiva Majidian (2022)
Enantioselective copper(I)-catalyzed Henry reaction using chiral heterogeneous oxazoline based ligands Saadi Samadi, Akram Ashouri, Mahsa Mahramasrar, Shiva Majidian (2022)
Copper-phophine catalysted arylation of aromatic aldehydes Akram Ashouri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian (2019)
Asymmetric arylation of aldehyde in the presence of L-proline@Fe3O4 Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri, Somayeh Pourian (2019)
An efficient synthesis of diarylmethylamine by copper catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri (2018)
Use of CuO and MgO Nanoparticles for the Synthesis of Thiadiazole Derivatives Akram Ashouri, Saadi Samadi, Fatemeh Mohammadian, Delniya Soureboume (2017)
Asymmetric Alkynylation of Cyclo-1,3-dienes by Cobalt/ Chiraphos Catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015)
Asymmetric Alkylynation of Cyclic Sulfones by Rhodium- (R)-DTBM-Segphos Catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015)
Synthesis of Dithiocarbamate by Markovnikov Addition Reaction in Aqueous Medium Akram Ashouri, Katayoun Marjani, Azim Ziyaei-Halimehjani (2010)
سخنرانی
سنتز نامتقارن اکرم آشوری (1393)
کتاب
نوآرائی های قطبی اکرم آشوری، سعدی صمدی، اشرف سادات شاه ولایتی (1396)
شیمی آلی (جلد اول) اکرم آشوری، سعدی صمدی (1396)
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

دانشجویان

 • فریده قاسم حسنی
  نام: فریده قاسم حسنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • آرزو مرادی
  نام: آرزو مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • فاطمه رحیمی
  نام: فاطمه رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • حسین زمانی
  نام: حسین زمانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • سمیه پوریان
  نام: سمیه پوریان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • امین کریمی زاده
  نام: امین کریمی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • سوما شاپری
  نام: سوما شاپری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز مشتق های کایرال سولفون آمین در مجاورت سیستم های کاتالیستی مختلف بر پایه لیگاند L-آلانین و نمک مس
 • سمیه نجفی
  نام: سمیه نجفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: بررسی فنیل‌دار شدن آلدیمین‌های آروماتیک در مجاورت کاتالیست‌های کایرال همگن و ناهمگن بر پایه لیگاند L-پرولین و نمک مس
 • بهزاد نصیری
  نام: بهزاد نصیری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • زیبا جعفری
  نام: زیبا جعفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز مشتق های دی آریل متانول کایرال از طریق افزایش گروه آریل به آلدئیدهای مختلف در مجاورت سیستم های کاتالیستی کایرال مس-فسفین
 • نگار یاسمی
  نام: نگار یاسمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: افزایش نامتقارن کاتالیستی گروه فنیل بر آلدیمین های آروماتیک در مجاورت نانو مغناطیس Pd@Fe3O4 و لیگاند های فسفین
 • پگاه رضایی
  نام: پگاه رضایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: آریل دار شدن نامتقارن آلدئید های آروماتیک در مجاورت کمپلکس های کایرال نانو ذرات مغناطیسی مس و لیگاند های فسفین
 • سمیه پوریان
  نام: سمیه پوریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • مسعود احمدیان
  نام: مسعود احمدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز انانتیوگزین آمین های کایرال از طریق تراکم پارا-تولوئن سولفونامید و مشتق های الکل در مجاورت کمپلکس های کایرال مس
 • حسین زمانی
  نام: حسین زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز نامتقارن آمین ها از طریق افزایش هسته دوستی 2،1 –واکنش گرهای آلی بور بر روی پیوند دوگانهC-N در آلدیمین ها
 • بهزاد نصیری
  نام: بهزاد نصیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز مشتق های آلدیمین در مجاورت نانوکاتالیست ها و استفاده از آن ها در افزایش های کاتالیستی انانتیوگزین
بیشتر