1403/01/31
سجاد محبی

سجاد محبی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56962787800
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: .
تلفن: 33664600 (ext. 2491)

تحصیلات

 • دکترای تخصصی Chemistry (1377 - 1381)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Ferric Cl-doped carbon quantum dots as a highly active visible light photocatalyst for organic pollutant conversion Payam Ansari, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi, Morahem Ashengroph (2023)
جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید مهدی ایرانی، زهره عبداللهی، الهام السادات فاطمی، سجاد محبی (1398)
Preparation and study of Sn-doped CuO nanoparticles as semiconductor Sajjad Mohebbi, Somayeh Molaei, JODI AZAR AMIR REZA (2013)
Polyoxometalates in the Design of Effective and Tunable Water Oxidation Catalysts Yurii Geletii, Zhen Luo, Jie Song, Yong Ding, Craig Hill, Sajjad Mohebbi (2011)
Oxovanadium(IV) Schiff base complexes derived from2,20-dimethylpropandiamine: A homogeneous catalystfor cyclooctene and styrene oxidation saIed Raiati, Marjan Koliaei, Fatemeh Ashouri, Sajjad Mohebbi, Andrzej Wojtczak, Anna Kozakiewicz (2008)
Synthesis and Electrochemistry of Vanadium(IV) Schiff Base Complexes Ali Hossien Sarvestani, Sajjad Mohebbi (2007)
Spectroscopy and Electrochemistry of cobalt (III) salophen(Complexes Ali Hossien Sarvestani, Sajjad Mohebbi (2007)
Oxovanadium (IV) complexes as homogenous catalyst-aerobic epoxidation of olefins Sajjad Mohebbi, Mohammad Davar Boghaei, Ali Hossien Sarvestani, Abdollah Salimi (2005)
Synthesis, spectroscopy and electrochemistry of cobalt(III) Schiff base complexes Ali Hossien Sarvestani, Abdollah Salimi, Sajjad Mohebbi, Rahman Hallaj (2005)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Design, synthesis, properties and applications of perovskite nanomaterials Arefeh Ahadi, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi (2023)
The effect of doping zinc ions on the antibacterial activity of nitrogencarbon quant Payam Ansari, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi, Morahem Ashengroph (2023)
Photocatalytic heterojunction of CeCoO3/CdS for conversion of organic dyes Farshad Marefatian, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi (2023)
Ce/SiQDs as pseudo-enzymatic catalase to inhibit H2O2 inside the cells of the body Afsaneh Mollazadeh, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi (2023)
The performance of CQD+Sb2Wo6 catalase-like enzyme in inhibiting hydrogen peroxide Afsaneh Mollazadeh, Mahdieh Ghobadifard, Sajjad Mohebbi (2023)
Ultra-high conductive Inorganic quasi solid state electrolyte containing Li ions Farzaneh Rahimpour, Sajjad Mohebbi, Abdollah Salimi (2022)
Synthesis and characterization of novel Cl-CQDs/NiFe2O4 nanocomposite Payam Ansari, Sajjad Mohebbi, Mahdieh Ghobadifard (2022)
Photocatalytic properties of nanohybrid Zn-TCPP@TiO2 in organic reactions Mahdieh Ghobadifard, Parvin Askari, Sajjad Mohebbi (2017)
Copper (II) sulfide nanoparticles: An efficient adsorbent for removal of organic dyes Kamran Omoee Milan, JODI AZAR AMIR REZA, Sajjad Mohebbi (2014)
Copper (II) sulfide nanoparticles: An efficient adsorbent for removal of organic dyes Kamran Omoee Milan, Amir Reza Jodi Azar, Sajjad Mohebbi (2014)
Solvothermal Synthesise of n-Sno2 /p-CuO Heterojunction Nanocomposite Synthesis Sajjad Mohebbi, Somayeh Molaei, Amir Reza Jodi Azar (2012)
SnS Wide Band Gap Semiconductor Nanoparticles Synthesis Sajjad Mohebbi, JODI AZAR AMIR REZA, Somayeh Molaei (2012)
Synthesis and Characterizations of SnS and Sn(1−x)FexS nanoparticle in Aqueous Media Sajjad Mohebbi, RASHIDI ROSHANAK, Amir Reza Jodi Azar (2012)
Thermal decomposition Synthesis of meta cinnabar (HgS) Semiconductors nanoparticles: a single step process Sajjad Mohebbi, Amir Reza Jodi Azar, Ali Faraji, FATEHI FERDOS (2012)
MgO/CuO Nanocomposites as Highly Effective water Treatment agent Sajjad Mohebbi, Ali Faraji, Amir Reza Jodi Azar (2012)
Molecular catalysis for water spliting using solar energy Sajjad Mohebbi, Jie Song, Yurii Geletii, Craig Hill (2011)
Nanocrystalin metal sulfides as WBG semiconductors Sajjad Mohebbi, Amir Reza Jodi Azar (2011)
Photochemical Hydrogen Evolution Using Inorganic Catalyst Sajjad Mohebbi, Jie Song, Yurii Geletii (2011)
Insoluble polynuclear vanadyl Schiff base complexes Sajjad Mohebbi, Maryam Abdi (2007)
Recovery of Liquid Natural Gas and Its EIA Sajjad Mohebbi, koroush pourdavaee (2005)
New C-C double bond formation of Salen Schiff base in Ytterbium complex. Sajjad Mohebbi, Mohammad Davar Boghaei, S. Gambarotta, Jalil Asoud (2004)
سخنرانی
نوآوری
پایان نامه
نقاط کوانتومی کربنی نهشت شده و نقش آنها در فرآیندهای کاتالیزی و باکتریایی پیام انصاری، سجاد محبی، مهدیه قبادی فرد، مراحم آشنگرف (1402)
پروسکایت سرب تیتانات دوپ شده با سریم و کبالت به عنوان کاتالیزگر آرزو عزیزی، سجاد محبی، مهدیه قبادی فرد (1401)
تهیه و مطالعه خواص نانوکامپوزیتی از MoSx و WSx فاطمه جمشیدی، سجاد محبی، عبدالله سلیمی (1398)
تهیه و بررسی هدایت الکتریکی الکترولیت شبه حالت جامد فرزانه رحیم پور، سجاد محبی، عبدالله سلیمی (1397)
سنتز، شناسایی و کاربرد نانوذرات TiO2 و TiO2/CdS فردوس فاتحی، سجاد محبی، مهدی ایرانی (1391)
اکسایش کاتالیزوری آلکنها و آلکانها توسص شیف بازهای وانادیم 4+ مرجان کلیایی، سعید رعیتی، سجاد محبی (1387)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
روش جدید سنتز (NH)-2-اکسازولیدینون ها فرزاد نیک پور، سجاد محبی (1384)

دانشجویان

 • فرشاد معرفتیان
  نام: فرشاد معرفتیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • افسانه ملازاده
  نام: افسانه ملازاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
بیشتر