1403/01/31
سعدی صمدی

سعدی صمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36017420200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: کردستان.سنندج.دانشکده علوم پایه. گروه شیمی
تلفن: 4264

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی کاربردی ، دانشگاه رازی ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: ..
 • دکترای تخصصی شیمی آلی- سنتز نامتقارن ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز لیگاندهای کایرال اکسازولینی و بیس اکسازولینی، تثبیت برخی از آنها بر روی نانو حفره های سیلیکاتیMCM-41 ، SBA-15 و کاربرد آنها در فاز همگن و ناهمگن در واکنش اکسایش آلیلی نامتقارن سیکلو اولفین ها.
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی- سنتز نامتقارن ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان رساله: سنتز دو لیگاند بی آریل بیس اکسازولین کایرال و کاربرد آنها در اکسایش نامتقارن آلیلی سیکلو هگزن
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Nano silver-encapsulation of Thymus daenensis and Anethum graveolens essential oils enhances antifungal potential against strawberry anthracnose Voriya Vaisani, Jahanshir Amini, Saadi Samadi, hosaini somayeh, Shima Yousefi, P c Struik (2019)
Enhancement of the antifungal activity of thyme and dill essential oils against Colletotrichum nymphaeae by nano-encapsulation with copper NPs Voriya Vaisani, Saadi Samadi, Jahanshir Amini, hosaini somayeh, Shima Yousefi, Filippo Maggi (2019)
Cu-ZSM5 as reusable catalyst for the one-pot, odorless and igand-free C-S bond formation Kamran Amiri, Amin Rostami, Saadi Samadi, Abed Rostami (2016)
Highly Regioselective and Diastereoselective, One-Pot, Four-Component Synthesis of Novel Spiroindenoquinoxalineindolizidine Derivatives Mehdi Moemeni, Hamid Arvinnezhad, Saadi Samadi, Farbod Salahi, Khosrow Jadidi, Behrouz Notash (2014)
Synthesis of new enantiomerically pure spirooxindolopyrrolizidines via a three-component asymmetric 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethine ylides derived from isatin Mohammad Javad Taghizadeh, Hamid Arvinnezhad, Saadi Samadi, Khosrow Jadidi, Abdollah Javidan, Behrouz Notash (2012)
An Efficient Multicomponent and Stereoselective Synthesis of New Spiro[indeno[1,2-b]quinoxaline-11,2´-pyrrolidine] Derivatives Mehdi Moemeni, Hamid Arvinnezhad, Saadi Samadi, Mahmood Tajbakhsh, Khosrow Jadidi, Hamid Reza Khavasi (2012)
Simple and Catalyst-Free Synthesis of Oxoindolin-3-yl Phosphonates Ghazaleh Imani Shakibaei, Saadi Samadi, Ramin Ghahremanzadeh, Ayoob Bazgir (2010)
An Efficient Approach to Quinolines via Friedländer Synthesis Catalyzed by Cuprous Triflate Ebrahim Soleimani, Mohammad Mehdi Khodaei, Nasim BATOOIE, Saadi Samadi (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Synthesis of β-nitroalcohols in the presence of amino acid based chiral metal-organic framework Khadijeh Rasolinia, Mahsa Mahramasrar, Yunes Naghdi, Saadi Samadi (2023)
Asymmetric Henry reaction catalyzed by chiral heterogeneous Betti base ligands Bahareh Rostami Tabesh, Yunes Naghdi, Shiva Majidian, Saadi Samadi (2023)
Asymmetric Arylation of Imines in the Presence of Magnetically Nano Liagnds and Pd Metal Akram Ashouri, Saadi Samadi, Arastu Heidarian, Behzad Nasiri (2022)
Enantioselective Synthesis of Chiral Amine Using a Green Nano- organocatalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Amin Karimizadeh, Somayeh Pourian (2022)
Pd/Fe3O4 Nanoparticles as Catalysts for Synthesize of Amine by N-arylation of p-toluenesulfonamide Akram Ashouri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian, Behzad Nasiri (2022)
Efficient Synthesis of Primary Amides via C-H Functionalization of Aldehydes Akram Ashouri, Behzad Nasiri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian (2022)
Arylation of aromatic aldehydes in the presence of copper-phosphine catalysts Akram Ashouri, Saadi Samadi, Ziba Jafai, Somayeh Pourian (2022)
MCM-41@Fe3O4 Catalyzed N-Arylation of Sulfonamides Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri, Somayeh Pourian (2022)
Synthesis of CuO@UiO-66 and its application in Henry reaction Saadi Samadi, Akram Ashouri, Mahsa Mahramasrar, Shiva Majidian (2022)
Enantioselective copper(I)-catalyzed Henry reaction using chiral heterogeneous oxazoline based ligands Saadi Samadi, Akram Ashouri, Mahsa Mahramasrar, Shiva Majidian (2022)
Copper-phophine catalysted arylation of aromatic aldehydes Akram Ashouri, Saadi Samadi, Somayeh Pourian (2019)
Asymmetric arylation of aldehyde in the presence of L-proline@Fe3O4 Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri, Somayeh Pourian (2019)
An efficient synthesis of diarylmethylamine by copper catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Behzad Nasiri (2018)
Use of CuO and MgO Nanoparticles for the Synthesis of Thiadiazole Derivatives Akram Ashouri, Saadi Samadi, Fatemeh Mohammadian, Delniya Soureboume (2017)
Asymmetric Alkynylation of Cyclo-1,3-dienes by Cobalt/ Chiraphos Catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015)
Asymmetric Alkylynation of Cyclic Sulfones by Rhodium- (R)-DTBM-Segphos Catalyst Akram Ashouri, Saadi Samadi, Takahiro Nishimura, Tamio Hayashi (2015)
Resent Progress in the Asymmetric Synthesis in Iran Khosrow Jadidi, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Laleh Faraji, Mohammad Javad Taghizadeh (2015)
Oxidation of sulfides to sulfoxides in the presence of HZSM5 catalyst Noosheen Saedmocheshi, Amin Rostami, Saadi Samadi (2015)
A theoretical study of electronic structures and steric effects in the Si-bridged zirconocene catalysts Saadi Samadi, Zahra Azizi, Naeimeh Bahri-Laleh, Mehdi Ghambarian (2014)
Development of highly effective chiral bisoxazoline ligands for catalytic asymmetric allylic oxidation of olefins Saadi Samadi, Laleh Faraji, Hamid Arvinnezhad, Behnam Khanmohammadi, Niloofar Tavakoli, Khosrow Jadidi (2012)
Heterogeneous asymmetric allylic oxidation of cycloolefins using a new immobilized oxazoline ligand on MCM-41 Behnam Khanmohammadi, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Laleh Faraji, Khosrow Jadidi (2012)
Application of pyridyl Trost ligand in asymmetric allylic oxidation Hamid Arvinnezhad, Saadi Samadi, Farbod Salahi, Khosrow Jadidi (2012)
Synthesis of novel chiral N-Heterocyclic Carben Ligands and Application in Various Asymmetry Reactions Laleh Faraji, Saadi Samadi, Maasumeh Sadat Hosseini, Khosrow Jadidi (2012)
1,3Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides :A Facile Synthesis of Novel Spiro Indolizidines Saadi Samadi, Laleh Faraji, Hamid Arvinnezhad, Parisa Eslami, Khosrow Jadidi (2011)
Synthesis of 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles catalyzed by Cu(PF6)(CH3CN)4, Cr(Cl)3 or Sr(NO)3 Davood Azarifar, Zohre Najmi Nejad, Khadijeh Soliemani, Razieh Nejat-Yami, Kave Khosravi, Saadi Samadi (2010)
Synthesis of new chiral C1- and C2-symmetric ligands and application of them in some asymmetric reactions Khosrow Jadidi, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Laleh Faraji, Saber Nazari (2010)
Application of Chiral copper- bisoxazoline complexes in asymmetric allylic oxidation of cyclic olefins. Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Saber Nazari, Mozhgan Taheri, Khosrow Jadidi (2009)
Catalytic Asymmetric 1,4-Addition of Diethylzinc to Enones Khosrow Jadidi, Saber Nazari, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad (2009)
A novel entry into a new class of indolizidines through azomethine ylides Mozhgan Taheri, Khosrow Jadidi, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Yaghob Sarrafi (2009)
Simple synthesis of novel indolizidines and pyrrolizidines by 1 ,3-dipolar cycloaddition of isatinazomethine ylides Mahmood Tajbakhsh, Mehdi Moemeni, Hamid Arvinnezhad, Laleh Faraji, Saadi Samadi, Khosrow Jadidi (2009)
Synthesis of Two Chiral Biarylbisoxazoline Ligands and Their Application in Asymmetric Allylic Oxidation of Cyclohexene Khosrow Jadidi, Davoud Asgari, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Parisa Eslami, Saber Nazari (2008)
Chiral Biarylbisoxazoline Ligand in coppre-catalyzed asymmetric 1,4-addition of diethylzinc to 2-cyclohexen-1-one. Khosrow Jadidi, Saber Nazari, Saadi Samadi, Hamid Arvinnezhad, Reza Aryan (2008)
Asymmetric Reduction of Prochiral Ketones in the Presence of NaBH4-ZrCl4 and Chiral Amino Alcohols Davoud Asgari, Maryam Rahimi Fard, Khosrow Jadidi, Mostafa Mohammadpour Amini, Saadi Samadi (2006)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
نوآرائی های قطبی اکرم آشوری، سعدی صمدی، اشرف سادات شاه ولایتی (1396)
شیمی آلی (جلد اول) اکرم آشوری، سعدی صمدی (1396)
نوآوری
پایان نامه
بررسی اثرات ضدتوموری ترشری- بوتیل پراسترهای سنتزی بر رده های سلول سرطانی MDA-MB-231 و MCF-7 هدیه ظفری، راحله شاکری، ذکریا وهاب زاده، سعدی صمدی (1400)
اثرات نانوذرات نقره و مس بر عمر پس از برداشت گل های بریدنی میخک و داودی ناهید رشیدیانی، فرزاد نظری، تیمور جوادی، سعدی صمدی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سنتز چند مرحله ای داروی بیهوشی تیلتامین ابوالقاسم مقیمی، سعدی صمدی (1393)

علایق پژوهشی

 • سنتز جامع و چند مرحله ی
 • سنتز کاتالیست های کایرال همگن و ناهمگن
 • سنتز ترکیبات داوریی
 • سنتز انانتیومرگزین(سنتز نامتقارن)
بیشتر

دانشجویان

 • سمیه عبدی
  نام: سمیه عبدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز استرهای آلیلی در مجاورت چارچوب‌های فلز-آلی عامل‌دار شده با فنیل‌گلایسین و نمک های مس
 • بهاره رستمی تابش
  نام: بهاره رستمی تابش
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: تثبیت بازهای بتی کایرال سنتز شده بر روی چارچوب های فلز-آلی عامل دار و کاربرد آنها در واکنش انانتیوگزین هنری
 • خدیجه رسولی نیا
  نام: خدیجه رسولی نیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز بتا-نیتروالکل ها در مجاورت چارچوب فلز-آلی کایرال با پایه آمینو اسیدی
 • یونس نقدی
  نام: یونس نقدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز لیگاند بیس اکسازولین کایرال نوین و تثبیت آن برروی چارچوب فلز-آلی عامل دار شده و کاربرد آن در سنتز استرهای آلیلی کایرال از طریق هیدروژن زدایی و اکسایش آلیلی همزمان آلکان ها
 • شمس الله رضاجو-(افغانستان)
  نام: شمس الله رضاجو-(افغانستان)
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: کاربرد چارچوب فلز-آلی CuO@UiO-66 در واکنش اکسایش آلیلی آلکن ها
 • مهسا محرم اسرار
  نام: مهسا محرم اسرار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی الی
  پایان نامه: سنتز انانتیوگزین بتا-نیتروالکل ها در مجاورت لیگاندهای کایرال و نمک های مس از طریق واکنش هنری
 • شیوا مجیدیان
  نام: شیوا مجیدیان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی الی
  رساله:
 • زهرا صحت
  نام: زهرا صحت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی الی
  پایان نامه: سنتز بازهای بتی کایرال و کاربرد آن ها در واکنش اکسایش نامتقارن پیوند کربن-هیدروژن آلیلی آلکن ها
 • دریا فاضل نژاد
  نام: دریا فاضل نژاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی الی
  پایان نامه: استری شدن انانتیوگزین کاتالیز شده با مس پیوند کربن-هیدروژن آلیلی آلکن ها در مجاورت لیگاندهای ناهمگن با پایه اکسازولینی دارای استخلاف آروماتیک
 • شیوا مجیدیان
  نام: شیوا مجیدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز لیگاندهای ناهمگن کایرال با پایه اکسازولینی دارای استخلاف های آلیفاتیک و کاربرد آن ها در واکنش خاراش-سوسنووسکی
 • فاطمه پوراکبری
  نام: فاطمه پوراکبری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: تثبیت آمینوالکل کایرال (S)-2-آمینو-4-متیل پنتان-1-ال برروی نانوحفره سیلیکاتی MCM-41 و کاربرد آن در واکنش اکسایش نامتقارن پیوند کربن- هیدروژن آلیلی سیکلوآلکن ها
 • هیرش ابراهیم رشید (کردستان-عراق)
  نام: هیرش ابراهیم رشید (کردستان-عراق)
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: تثبیت آمینواسید L-والین و آمینوالکل -Lوالینول بر روی نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 و بررسی کارایی آن ها در واکنش اکسایش آلیلی نامتقارن آلکن ها
 • نرمین کریمیان
  نام: نرمین کریمیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کشاورزی- علوم باغبانی
  پایان نامه: اثر تغذیه سیلیس و نانوذرّات سیلیس بر رشد رویشی و زایشی گل مریم (Polianthes tuberosa L.)
 • ابراهیم رحیمی
  نام: ابراهیم رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کشاورزی- علوم باغبانی
  پایان نامه: اثر تنش شوری بر رشد چمن ریگراس (Lolium Perenne)چند ساله در محیط رشد دارای زئولیت و زئولیت غنی شده
 • کلثوم توفیق مدار
  نام: کلثوم توفیق مدار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی دارویی
  پایان نامه: سنتز ترکیبات دی اسپایرو بیس اکسیندولو پیرولیزیدین و پیرولیدینهای کایرال با استفاده از واکنش حلقه زایی نامتقارن 1،-3 دوقطبی و ارزیابی نظری فعالیت مهارکنندگی آنها روی آنزیم استیل کولین استراز
 • ناهید رشیدیانی
  نام: ناهید رشیدیانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کشاورزی- علوم باغبانی
  پایان نامه: اثرات نانوذرات نقره و مس بر عمر پس از برداشت گل های بریدنی میخک و داودی
 • نازیلا سعادتی
  نام: نازیلا سعادتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: بررسی اثر تیمار با نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 بر بیان ژن MAP-کیناز نوع Jnk3 در مغز رت مدل انسفالوپاتی کبدی
 • هلاله قادری
  نام: هلاله قادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: اثر نانوحفره سیلیکاتی SBA-15 در رت مدل انسفالوپاتی کبدی بر تغییرات رفتاری و بیان ژن MAP-کیناز نوع p38
 • شادی کمانگر
  نام: شادی کمانگر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز نانوکاتالیست های ناهمگن کایرال از طریق تثبیت لیگاندهای آمینوالکلی کایرال بر روی نانوحفره ی سیلیکاتی و کاربرد آن ها در اکسایش آلیلی نامتقارن پیوند کربن-هیدروژن سیکلوآلکن ها
 • مژگان صمدی
  نام: مژگان صمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز لیگاندهای کایرال با پایه اکسازولینی و تثبیت آن ها بر روی نانوحفره های سیلیکاتی و کاربردشان به عنوان کاتالیزگر ناهمگن انانتیوگزین در واکنش اکسایش نامتقارن پیوند کربن-هیدروژن آلیلی سیکلوآلکن ها
 • مهدی اسکندری
  نام: مهدی اسکندری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی دارویی
  پایان نامه: سنتز ترکیبات نوین اسپایرو اکسیندولهای پیرولیزیدینی کایرال و بررسی اثر کمکی کایرال سلتام بر روی ناحیه گزینی و انانتیو گزینی این خانواده از ترکیبات
 • رضا رضا طالب پور
  نام: رضا رضا طالب پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: کسایش انتخابی الکل های بنزیلی به آلدهیدها و کتون های مربوطه با استفاده از پراستر در حضور کاتالیست مس(I)
 • یاسمن تمدن آبی بیگلو
  نام: یاسمن تمدن آبی بیگلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز ترکیبات نوین اسپیرو ایزوکسازولیدین کایرال با استفاده از واکنش های نامتقارن حلقه زایی 1،3-دوقطبی
 • نیلوفر توکلی
  نام: نیلوفر توکلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز مونو اکسازولین های دو دندانه ی کایرال نوین و تثبیت آن ها بر روی بستر سیلیکاتی 41-MCM و بررسی کاربردکاتالیزوری آن ها در واکنش نامتقارن هنری
 • کامران امیری
  نام: کامران امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز سولفیدها با استفاده از آریل، هتروسیکل و بنزیل هالیدها، فنیل بورونیک اسید و تری فنیل قلع کلرید در مجاورت نانو کاتالیست هایMNPs CuFe2O4 و نمک های زئولیت دو عاملی مس
 • بهنام خانمحمدی
  نام: بهنام خانمحمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز لیگاند های نوین اکسازولینی کایرال و تثبیت آن ها بر روی بستر سیلیکاتی 41-MCM و کاربرد آن ها در واکنش نامتقارن اکسایش آلیلی سیکلوهگزن
 • فاطمه محمدیان
  نام: فاطمه محمدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز انانتیوگزین استرهای آلیلی از طریق اکسایش مستقیم پیوند کربن-هیدروژن آلیلی سیکلوهگزن با استفاده از لیگاندهای کایرال آمینو اسیدی تثبیت شده بر روی نانوحفره سیلیکاتیMCM-41
 • دلنیا سوره بومه
  نام: دلنیا سوره بومه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: تثبیت لیگاندهای کایرال آمینواسیدی بر روی نانوحفره سیلیکاتی SBA-15و کاربرد آن ها در سنتز انانتیوگزین استرهای آلیلی از طریق اکسایش پیوند کربن-هیدروژن آلیلی سیکلوهگزن
بیشتر

سوابق اجرایی

 • دبیر کمیته HSE دانشگاه کردستان (1399 - ادامه دارد)
 • نماینده دانشکده علوم در کمیته HSE دانشگاه کردستان (1399 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس کاتالیست ایران (1397 - 1397)
 • مشاور انجمن شیمی دانشگاه کردستان (1397 - 1398)
 • نماینده دانشکده علوم در کمیته HSE دانشگاه کردستان (1397 - 1399)
 • عضو کمیته علمی هیجدهمین گنگره شیمی ایران (1393 - 1394)
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران (1393 - 1394)
 • عضو کمیته اجرایی بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران (1393 - 1394)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر