29 خرداد 1397
جميل امان اللهي

جمیل امان اللهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سسنندج، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
تحصیلات: دکترای تخصصی / حفاظت و کیفیت محیط زیست
تلفن: داخلی3219
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حفاظت و کیفیت محیط زیست (1387 - 1390)
  عنوان رساله: DEVELOPMENT OF THE MODELS TO ESTIMATE PARTICULATE MATTER (PM10) FROM LANDSAT IMAGERY
 • کارشناسی ارشد مرتعداری (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: ارتباط بین برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در سه رویشگاه مرتعی
 • کارشناسی مرتع و آبخیزداری (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی پوشش گیاهی حوضه چک چک
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای و سنجش از دور در مطالعات محیط زیست
 • شناسای و پیش بینی آلودگی های هوا با استفاده از مدلهای مختلف و داده های ماهواره ی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Somye Falahi, Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Mohammad Firuz Ramli (2018) Estimating solar radiation using NOAA/AVHRR and ground measurement data ATMOSPHERIC RESEARCH: 199; 93-102
2
محمد دارند، جمیل امان اللهی، سمیه کریمی (1396) طبقه بندی توده های هوای ایستگاه همدید ارومیه به کمک تحلیل خوشه ای و نمایه های کنترل کیفیت پراش درون گروهی علوم و مهندسی آبیاری: 40-2; 183-198
3
Mohammad darand, Jamil Amanollahi, Soma Zandkarimi (2017) Evaluation of the performance of TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA) estimation over Iran ATMOSPHERIC RESEARCH: 190; 121-127
4
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Hiva Majidi (2017) Evaluating the accuracy of ANN and LR models to estimate the water quality in Zarivar International Wetland, Iran Natural Hazards: 3; 1511-1527
5
شادی اوسطی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1395) ارزیابی دقت مدل های رگرسیون چندگانه، ARIMA و GRNNدر پیش بینی غلظت ذرات معلقPM2.5 در شهر سنندج فضای جغرافیایی: 55; 153-175
6
Shadi Ausati, Jamil Amanollahi (2016) Assessing the accuracy of ANFIS, EEMD-GRNN, PCR, and MLR models in predicting PM2.5 ATMOSPHERIC ENVIRONMENT: 142; 465-474
7
Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Mohammad Firuz Ramli, Ahmad Makmom Abdullah (2016) Urban heat evolution in a tropical area utilizing Landsat imagery ATMOSPHERIC RESEARCH: 167; 175-182
8
Leila Gooshbor, Mahtab Pir Bavaghar, Jamil Amanollahi, Hamed Ghobari (2016) Monitoring Infestations of Oak Forests by Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) using Remote Sensing PLANT PROTECTION SCIENCE: 2; 270-276
9
کبری حیدریان، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1395) بررسی تغییرات عمق تالاب بین اللملی زریوار با استفاده از سنجش از دور و مدل شبکه عصبی مصنوعی فضای جغرافیایی: 53; 271-289
10
Farshid Ghorbani, Jamil Amanollahi, Voria Sijanvandi, Zahra Kiani, Arman kamangar (2015) Spatial distribution and analysis of heavy metal pollution in urban roadside dusts from Sanandaj, Iran Journal of Advances in Environmental Health Research: 3; 33-41
11
Shahram Kaboodvandpour, Jamil Amanollahi, Samira Ghavami, Bakhtiyar Mohammadi (2015) Assessing the accuracy of multiple regressions, ANFIS, and ANN models in predicting dust storm occurrences in Sanandaj, Iran. Natural Hazards: 78; 879-893
12
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Samira Ghavami, Bakhtiyar Mohammadi (2015) Effect of the temperature variation between Mediterranean Sea and Syrian deserts on the dust storm occurrence in the western half of Iran ATMOSPHERIC RESEARCH: 154; 116-125
13
سمیرا قوامی، شهرام کبودوندپور، بختیار محمدی، جمیل امان اللهی (1393) تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفانهای گردوخاک استان کردستان پژوهش های اقلیم شناسی - پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی - با همکاری انجمن سنجش از دور gis ایران: 20-19; 67-80
14
15
Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2013) Development of the models to estimate particulate matter from thermal infrared band of Landsat Enhanced Thematic Mapper international journal of environmental science and technology: 10; 1245-1254
16
Raheleh Farzanmanesh, Ahmad Makmom Abdullah, Alireza shakiba, Jamil Amanollahi (2012) Impact Assessment of Climate Change in Iran using LARS-WG Model Pertanika Journal of Science & Technology (JST): 20; 299-311
17
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, PARINAZ Rashidi (2012) Assessment of Vegetation Variation on Primarily Creation Zones of the Dust Storms Around the Euphrates Using Remote Sensing Images EnvironmentAsia: 5; 76-81
18
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2012) Influences of the window size of moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS) aerosol optical thickness (AOT) values on particulate matter (PM10) motoring in Klang Valley, Malaysia Scientific Research and Essays: 7; 1373-1380
19
PARINAZ Rashidi, Ahmad Makmom Abdullah, Abdolrassoul Salman Mahiny, Hossein Varasteh Moradi, Mohammad Firuz Ramli, Jamil Amanollahi, Alireza Mickaeili Tabrizi, Hamidreza Shahbazi (2012) An overview of different modeling approaches to prediction of the likely effects of climate change on range shifts of species International Journal of Physical Sciences: 12; 1883-1878
20
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, PARINAZ Rashidi (2012) Effect of the influence of heat and moisture changes of desert area around the Euphrates on the recent dust storms in Iran using Landsat satellite images processing International Journal of Physical Sciences: 7; 827-833
21
Jamil Amanollahi, Ghasem Ali Dianati Tilaki, Ali Salehi (2011) Relationship between plants evening and soil properties in the rangeland, Lar National Park, Iran African Journal of Agricultural Research: 6; 5551-5557
22
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Saeid Pirasteh, Mohammad Firuz Ramli, PARINAZ Rashidi (2011) PM10 monitoring using MODIS AOT and GIS in Kuala Lumpur, Malaysia RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT: 15; 982-985
23
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli (2011) Accuracy assessment of moderate resolution image spectroradiometer products for dust storms in semiarid environment international journal of environmental science and technology: 8; 373-380
24
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Raheleh Farzanmanesh, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2011) PM10 Distribution using Remotely Sensed Data and GIS Techniques; Klang Valley, Malaysia EnvironmentAsia: 4; 47-52
25
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2011) Real Time Assessment of Haze and PM10 Aided by MODIS Aerosol Optical Thickness over Klang Valley, Malaysia World Applied Sciences Journal: 14; 8-13
26
جمیل امان اللهی، قاسم علی دیانتی تیلکی، علی صالحی، هرمز سهرابی (1387) ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎک در ﺳﻪ روﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﻌﯽ مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان: 15; 184-192
27
جمیل امان اللهی، قاسم علی دیانتی تیلکی، علی صالحی، هرمز سهرابی (1387) روند توالی در سه رویشگاه مرتعی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: پارک ملی لار) مرتع-انجمن مرتعداری ایران: 1; 11-22
مقاله ارائه‌شده
1
فرزاد زندی، جمیل امان اللهی (1396) سیاستهای مدیریت منابع آب در کشورهای اطراف رودخانه های دجله و فرات دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران، شاهرود
2
جمیل امان اللهی (1396) سد سازی، سیلاب و ایجاد طوفان های گرد و غبار در سوریه و عراق دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران، ایران، شاهرود
3
جمیل امان اللهی (1396) بررسی تاثیر تغییرات پوشش گیاهی بیابان های غرب عراق در ایجاد طوفان های گرد وغبار با استفاده از سنجش از دور پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، ایران، مشهد
4
زید محمدی، جمیل امان اللهی (1396) بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی کوه کوسالان استان کردستان با استفاده از سنجش از دور پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، ایران، مشهد
5
دلنیا حاج احمدی، جمیل امان اللهی (1396) ارزیابی توانائی شاخص NDVI در مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
6
جمیل امان اللهی (1396) بررسی تغییرات پوشش گیاهی بیابان های شرق کشور سوریه در ایجاد طوفان های گرد وغبار چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، ایران، تهران
7
جمیل امان اللهی (1395) بررسی میزان تغییرات آب رودخانه فرات و دریاچه های پیرامونی آن در ارتباط با ایجاد طوفان های گرد و غبار اخیر چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
8
سمیه فلاحی، جمیل امان اللهی (1395) برآورد دما و شاخص پوشش گیاهی سطح زمین با فن سنجش از دور دراستان کردستان چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
9
شادی اوسطی، سامان مرادی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1395) بررسی نقشه های حرکات قائم در لایه 500 هکتوپاسکال موثر بر رخداد پدیده گردوغبار شهر سنندج چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان آبی، ایران، سنندج
10
جمیل امان اللهی، فرشید قربانی (1395) برآورد پتانسیل آلودگی کادمیوم آب های زیر زمینی سنندج با استفاده ازمدل رگرسیون و شبکه عصبی ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
11
جمیل امان اللهی، فرشید قربانی (1395) کاربرد GIS در برآورد میزان آلودگی کادمیوم آب های زیر زمینی شهرستان سنندج ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، ایران، سنندج
12
شادی اوسطی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1394) بررسی الگوهای ضخامت 500-1000 هکتوپاسکال موثر بر رخداد پدیده گردوغبار شهر سنندج دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست، ایران، ملایر
13
سامان مرادی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی (1394) برآیرد پتاوسیل آلودگی آرسىیک آبهای زیرزمینی سنندج با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، ایران، همدان
14
سمیرا قوامی، بختیار محمدی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1393) بررسی روند تغییرات الگوهای اصلی فشار تراز دریا در روزهای قبل از رخداد توفان های گردوغبار در استان کردستان دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، سنندج
15
مهدی مراتی فر، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1393) بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار، ایران، سنندج
16
مهدی مراتی فر، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1393) پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور دومین کنفرانس ملی و مخاطرات محیط زیست زاگرس، ایران، خرم آباد
17
لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393) هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
18
کبری حیدریان، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، هیوا مجیدی (1393) بررسی تغییرات درجه حرارت تالاب بین اللملی زریوار با استفاده از سنجش از دور هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
19
هیوا مجیدی، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، کبری حیدریان (1393) بررسی دقت سنجنده OIL در تعین میزان شاخص کیفی اب (WQI) در تالاب بین المللی زریوار، کردستان هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
20
سمیه فلاحی، جمیل امان اللهی، شادی اوسطی (1393) ارزیابی توسعه پایدار شهر سنندج سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
21
ساجده اکبری، مهدی مراتی فر، جمیل امان اللهی (1393) پیش بینی توسعه شهری در شهرسنندج با استفاده از مدل مارکوف سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست، ایران، سنندج
22
وریا سیجانوندی، زهرا کیانی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی، جمیل امان اللهی (1393) بررسی آلودگی سرب در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج با استفاده از شاخص های تجمع زمین شناختی و تجمع آلودگی دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، ایران، همدان
23
زهرا کیانی، وریا سیجانوندی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی، جمیل امان اللهی (1393) بررسی تاثیر حمل و نقل جاده ای بر آلودگی کادمیوم در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، ایران، همدان
24
سمیرا قوامی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1392) شناسایی چشمه های گردوغبار نیمه ی غربی ایران با استفاده از تصاویر مودیس دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، ایران، همدان
25
سمیرا قوامی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1392) بررسی اثر تغییر دمای سطحی آب دریای مدیترانه و خشکی در وقوع توفان های گردوغبار اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها، ایران، خرم آباد
26
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Nor Liyana Arif, Raheleh Farzanmanesh (2011) Integration of remote sensing and GIS to estimate urban heat island in tropical areas. Kuala Lumpur, Malaysia. International Symposium on Environment and Natural Resources
27
Nor Liyana Arif, Lim Ai Phing, Ahmad Makmom Abdullah, Jamil Amanollahi (2011) Ozone concentration monitoring at selected locations in Putrajaya using passive sampling technique International Symposium on Environment and Natural Resources
28
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, PARINAZ Rashidi (2011) Influences of the heat and vegetation cover changes of Iraq deserts on dust storms using Satellite images processing The 6th International Symposium on Advances in Science & Technology
29
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Parasto Yazdanparast (2010) EFFECTS OF CHEMICAL AND PHYSICAL SOIL PROPERTIES ON PLANTS EVENING IN THE THREE RANGE LAND SITES 3rd International Conference on Science & Technology
30
پرستو یزدانپرست، جمیل امان اللهی (1389) ارتباط بین تاج پوشش و پارمترهای خاک در دو دامنه شمالی و جنوبی ایستگاه تحقیقاتی سارال استان کردستان اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، ایران، سنندج
31
Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah (2010) Evaluation of the effect of heat and vegetation cover changes of Syria desert in influences of on the recent dust storms in Iran using Landsat satellite images processing 3rd international conference on geoinformation technology for natural disaster management and rehabilitation
32
Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2010) Urban heat island monitoring using Landsat satellite images processing, Tehran. IRAN 3rd international conference on geoinformation technology for natural disaster management and rehabilitation
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
ساجده اکبری، جمیل امان اللهی، محمد دارند (1395) برآورد مقادیر عمق نوری هواویزه ها
5
6
7
شادی اوسطی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1394) پیش بینی غلظت ذرات معلقPM2.5 در شهر سنندج
8
هیوا مجیدی، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1393) کاربرد سنجش از دور در ارزیابی متغیرهای کیفی تالاب بین المللی زریوار
9
لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393) شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور
10
11
12
سمیرا قوامی، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1392) پیش بینی وقوع توفان های گردوغبار در شهر سنندج
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
جمیل امان اللهی (1394) بررسی تغییرات گرمایی در مناطق شهری و حومه با استفاده از سنجش از دور آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
2
جمیل امان اللهی (1391) بررسی فاکتورهای موثر در ایجاد طوفان های گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه کردستان

دانشجویان

 • مهدي مراتي
  نام و نام خانوادگی: مهدی مراتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سميه فلاحي
  نام و نام خانوادگی: سمیه فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سامان مرادي
  نام و نام خانوادگی: سامان مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • ساجده اكبري
  نام و نام خانوادگی: ساجده اکبری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • شاددي اوسطي
  نام و نام خانوادگی: شاددی اوسطی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • ليلا گوشبر
  نام و نام خانوادگی: لیلا گوشبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • كبري حيدريان
  نام و نام خانوادگی: کبری حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • هيوا مجيدي
  نام و نام خانوادگی: هیوا مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سميرا قوامي
  نام و نام خانوادگی: سمیرا قوامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه محیط زیست (1394 - 1396)
 • استادیار گروه محیط زیست (1391 - 1394)
 • دستیار استاد (1389 - 1390)
 • دستیار تحقیق (1388 - 1389)
 • عضو هیئت مدیره شرکت سبز گستر زاگرس (1383 - 1387)
 • دوره خدمت سربازی در اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج و سروآباد (1381 - 1383)
بیشتر