1403/01/27
جمیل امان اللهی

جمیل امان اللهی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37017276500
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سسنندج، انتهای خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست
تلفن: داخلی3219

تحصیلات

 • دکترای تخصصی حفاظت و کیفیت محیط زیست (1387 - 1390)
  عنوان رساله: DEVELOPMENT OF THE MODELS TO ESTIMATE PARTICULATE MATTER (PM10) FROM LANDSAT IMAGERY
 • کارشناسی ارشد مرتعداری (1384 - 1386)
  عنوان رساله: ارتباط بین برخی خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در سه رویشگاه مرتعی
 • کارشناسی مرتع و آبخیزداری (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی پوشش گیاهی حوضه چک چک
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Prediction of air quality using vertical atmospheric condition and developing hybrid models Fariba Karimi, Jamil Amanollahi, Marzieh Reisi Varzaneh, Mohammad Darand (2023)
ارزیابی همبستگی بین داده PM10 ایستگاه زمینی سنندج و داده AOD سنجنده مادیس محمد حسین قلی زاده، جمیل امان اللهی، فردین رحیمی (1401)
Influence of iron mining activity on heavy metal contamination in the sediments of the Aqyazi River, Iran behzad Shahmoradi, Sahar Hajimrzaei, Jamil Amanollahi, Kitirote Wanatalla, Afshin Maleki, Moo Joon Shim, Seung-Mok Lee (2020)
ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع رعد و برق در شهر رشت افسانه قاسمی، جمیل امان اللهی (1399)
ارزیابی دقت مدل های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش-بینی عمق نوری هواویزها ساجده اکبری، جمیل امان اللهی، محمد دارند (1397)
Estimating solar radiation using NOAA/AVHRR and ground measurement data Somye Falahi, Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Mohammad Firuz Ramli (2018)
Urban heat evolution in a tropical area utilizing Landsat imagery Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Mohammad Firuz Ramli, Ahmad Makmom Abdullah (2016)
Monitoring Infestations of Oak Forests by Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) using Remote Sensing Leila Gooshbor, Mahtab Pir Bavaghar, Jamil Amanollahi, Hamed Ghobari (2016)
Spatial distribution and analysis of heavy metal pollution in urban roadside dusts from Sanandaj, Iran Farshid Ghorbani, Jamil Amanollahi, Voria Sijanvandi, Zahra Kiani, Arman kamangar (2015)
Assessing the accuracy of multiple regressions, ANFIS, and ANN models in predicting dust storm occurrences in Sanandaj, Iran. Shahram Kaboodvandpour, Jamil Amanollahi, Samira Ghavami, Bakhtiyar Mohammadi (2015)
تحلیل الگوهای همدید موثر بر رخداد توفانهای گردوخاک استان کردستان سمیرا قوامی، شهرام کبودوندپور، بختیار محمدی، جمیل امان اللهی (1393)
Development of the models to estimate particulate matter from thermal infrared band of Landsat Enhanced Thematic Mapper Jamil Amanollahi, Chris Tzanis, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2013)
Assessment of Vegetation Variation on Primarily Creation Zones of the Dust Storms Around the Euphrates Using Remote Sensing Images Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, PARINAZ Rashidi (2012)
Impact Assessment of Climate Change in Iran using LARS-WG Model Raheleh Farzanmanesh, Ahmad Makmom Abdullah, Alireza shakiba, Jamil Amanollahi (2012)
An overview of different modeling approaches to prediction of the likely effects of climate change on range shifts of species PARINAZ Rashidi, Ahmad Makmom Abdullah, Abdolrassoul Salman Mahiny, Hossein Varasteh Moradi, Mohammad Firuz Ramli, Hamidreza Shahbazi, Alireza Mickaeili Tabrizi, Jamil Amanollahi (2012)
Relationship between plants evening and soil properties in the rangeland, Lar National Park, Iran Jamil Amanollahi, Ghasem Ali Dianati Tilaki, Ali Salehi (2011)
PM10 monitoring using MODIS AOT and GIS in Kuala Lumpur, Malaysia Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Saeid Pirasteh, Mohammad Firuz Ramli, PARINAZ Rashidi (2011)
Accuracy assessment of moderate resolution image spectroradiometer products for dust storms in semiarid environment Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli (2011)
PM10 Distribution using Remotely Sensed Data and GIS Techniques; Klang Valley, Malaysia Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Raheleh Farzanmanesh, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2011)
Real Time Assessment of Haze and PM10 Aided by MODIS Aerosol Optical Thickness over Klang Valley, Malaysia Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2011)
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎک در ﺳﻪ روﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﻌﯽ جمیل امان اللهی، قاسم علی دیانتی تیلکی، علی صالحی، هرمز سهرابی (1387)
روند توالی در سه رویشگاه مرتعی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: پارک ملی لار) جمیل امان اللهی، قاسم علی دیانتی تیلکی، علی صالحی، هرمز سهرابی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پیش بینی کربن آلی خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی فردین کریمی، جمیل امان اللهی (1399)
بررسی تغییرات پوشش گیاهی منطقه آرمرده بانه فردین کریمی، جمیل امان اللهی (1399)
پیش بینی غلظت NO2 هوای شهر کرمانشاه افسانه قاسمی، جمیل امان اللهی (1397)
ارزیابی توانائی شاخص NDVI در مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی دلنیا حاج احمدی، جمیل امان اللهی (1396)
بررسی نقشه های حرکات قائم در لایه 500 هکتوپاسکال موثر بر رخداد پدیده گردوغبار شهر سنندج شادی اوسطی، سامان مرادی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1395)
برآیرد پتاوسیل آلودگی آرسییک آبهای زیرزمینی سنندج با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه سامان مرادی، جمیل امان اللهی، فرشید قربانی چقامارانی (1394)
بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور مهدی مراتی فر، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1393)
پیش بینی تغییر کاربری مراتع با استفاده از سنجش از دور مهدی مراتی فر، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی (1393)
هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393)
بررسی تغییرات درجه حرارت تالاب بین اللملی زریوار با استفاده از سنجش از دور کبری حیدریان، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، هیوا مجیدی (1393)
بررسی دقت سنجنده OIL در تعین میزان شاخص کیفی اب (WQI) در تالاب بین المللی زریوار، کردستان هیوا مجیدی، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، کبری حیدریان (1393)
ارزیابی توسعه پایدار شهر سنندج سمیه فلاحی، جمیل امان اللهی، شادی اوسطی (1393)
پیش بینی توسعه شهری در شهرسنندج با استفاده از مدل مارکوف ساجده اکبری، مهدی مراتی فر، جمیل امان اللهی (1393)
بررسی آلودگی سرب در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج با استفاده از شاخص های تجمع زمین شناختی و تجمع آلودگی وریا سیجانوندی، زهرا کیانی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1393)
بررسی تاثیر حمل و نقل جاده ای بر آلودگی کادمیوم در غبار حاشیه جاده ای در شهر سنندج زهرا کیانی، وریا سیجانوندی، آرمان کمانگر، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1393)
شناسایی چشمه های گردوغبار نیمه ی غربی ایران با استفاده از تصاویر مودیس سمیرا قوامی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1392)
بررسی اثر تغییر دمای سطحی آب دریای مدیترانه و خشکی در وقوع توفان های گردوغبار سمیرا قوامی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1392)
Integration of remote sensing and GIS to estimate urban heat island in tropical areas. Kuala Lumpur, Malaysia. Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Nor Liyana Arif, Raheleh Farzanmanesh (2011)
Ozone concentration monitoring at selected locations in Putrajaya using passive sampling technique Nor Liyana Arif, Lim Ai Phing, Ahmad Makmom Abdullah, Jamil Amanollahi (2011)
Influences of the heat and vegetation cover changes of Iraq deserts on dust storms using Satellite images processing Jamil Amanollahi, Shahram Kaboodvandpour, Ahmad Makmom Abdullah, PARINAZ Rashidi (2011)
EFFECTS OF CHEMICAL AND PHYSICAL SOIL PROPERTIES ON PLANTS EVENING IN THE THREE RANGE LAND SITES Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Parasto Yazdanparast (2010)
Urban heat island monitoring using Landsat satellite images processing, Tehran. IRAN Jamil Amanollahi, Ahmad Makmom Abdullah, Mohammad Firuz Ramli, Saeid Pirasteh (2010)
سخنرانی
پایان نامه
پیش بینی شاخص کیفیت آب (WQI) با استفاده از مدل های هیبریدی هدیه لاهور پور، جمیل امان اللهی (1399)
مقایسه ی مدل های ANFIS و PHABSIM در برآورد نیاز آبی محیط زیستی رودخانه نگل سیران حق گو، جمیل امان اللهی، برزان بهرامی کمانگر (1399)
پیش بینی کیفیت هوای شهر سنندج با استفاده از تغییرات فصلی و عمودی جو فریبا کریمی، مرضیه رئیسی ورزنه، جمیل امان اللهی، محمد دارند (1398)
تعیین سطح و پهنه بندی ترکیبات آلی فرار BTEX در اتمسفر شهر کرمانشاه به روش نمونه برداری غیر فعال زهره قبادی اصل، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1397)
برآورد دی اکسید نیتروژن به روش نمونه برداری غیر فعال و پیش بینی آن در اتمسفر شهر سنندج زهره باقرزاده، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1397)
ارزیابی محیط زیست منطقه معدنی قروه صفورا ساعد پناه، جمیل امان اللهی (1397)
برآورد مقادیر عمق نوری هواویزه ها ساجده اکبری، جمیل امان اللهی، محمد دارند (1395)
برآورد پتانسیل آلودگی آرسنیک آب های زیرزمینی سنندج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سامان مرادی، فرشید قربانی چقامارانی، جمیل امان اللهی (1394)
پیش بینی غلظت ذرات معلقPM2.5 در شهر سنندج شادی اوسطی، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1394)
کاربرد سنجش از دور در ارزیابی متغیرهای کیفی تالاب بین المللی زریوار هیوا مجیدی، جمیل امان اللهی، شهرام کبودوندپور (1393)
شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور لیلا گوشبر، جمیل امان اللهی، مهتاب پیرباوقار، حامد غباری (1393)
پیش بینی وقوع توفان های گردوغبار در شهر سنندج سمیرا قوامی، شهرام کبودوندپور، جمیل امان اللهی، بختیار محمدی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی فرشید قربانی چقامارانی، سید علی جوهری، احمد ولی پور، شهرام کبودوندپور، پرویز کرمی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، جمیل امان اللهی (1399)
مطالعات نمونه برداری کیفی آب و لیمنولوژی طرح بلبر (ساختگاه نی آباد) سید علی جوهری، جمیل امان اللهی، شیرکو ابراهیمی محمدی، بابک سوری، برزان بهرامی کمانگر، کامران چپی، حبیب الله محمدی، فرشید قربانی چقامارانی (1397)

علایق پژوهشی

 • برآورد نیاز آبی محیط زیستی رودخانه ها
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای و سنجش از دور در مطالعات محیط زیست
 • شناسای و پیش بینی آلودگی های هوا با استفاده از مدلهای مختلف و داده های ماهواره ی
بیشتر

دانشجویان

 • شکیب هادی‌فر
  نام: شکیب هادی‌فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
  پایان نامه: شناسایی مناطق دارای پتانسیل طبیعت‌گردی و تحلیل هنجارهای مؤثر بر بالفعل کردن آن در جوامع محلی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده بدر و پریشان)
 • مهدی مراتی
  نام: مهدی مراتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سمیه فلاحی
  نام: سمیه فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سامان مرادی
  نام: سامان مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • ساجده اکبری
  نام: ساجده اکبری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • شاددی اوسطی
  نام: شاددی اوسطی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • لیلا گوشبر
  نام: لیلا گوشبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: جنگلداری
  پایان نامه:
 • کبری حیدریان
  نام: کبری حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • هیوا مجیدی
  نام: هیوا مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
 • سمیرا قوامی
  نام: سمیرا قوامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه محیط زیست (1394 - 1396)
 • استادیار گروه محیط زیست (1391 - 1394)
 • دستیار استاد (1389 - 1390)
 • دستیار تحقیق (1388 - 1389)
 • عضو هیئت مدیره شرکت سبز گستر زاگرس (1383 - 1387)
 • کارشناس فنی در اداره منابع طبیعی شهرستان سنندج (1381 - 1383)
بیشتر

گالری تصاویر

رودخانه آزاد رودخانه شویشه کلاس کارتوگرافی